Vedení zdravotnické dokumentace by mělo být výrazně jednodušší

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která přináší výrazné zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace. Bude tak lépe odpovídat skutečným potřebám v praxi a především sníží administrativní zátěž zdravotnických pracovníků. Nárůst administrativy a čím dál náročnější vedení zdravotnické dokumentace je jednou z věcí, kterou dlouhodobě kritizují lékaři i zdravotní sestry.

Množství administrativní práce je bohužel také jedním z demotivačních faktorů, který přispívá k odchodu zdravotníků mimo zdravotnictví. Zdravotnická dokumentace vedená podle nových pravidel bude výrazně jednodušší a přehlednější. „Vyslyšeli jsme volání ze strany zdravotníků. Zdravotnickou dokumentaci není možné zrušit, ovšem chceme, aby zdravotníci, a zejména pak zdravotní sestry, byli povinni vést mnohem méně záznamů a v podobě více odpovídající skutečným potřebám. Podle toho jaká péče je pacientovi poskytována. Věřím, že toto výrazné zjednodušení administrativy bude pro zdravotníky motivací ve zdravotnictví setrvat a neodcházet mimo obor,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Péče o každého pacienta je individuální, není proto na místě mít jednotný formulář pro souhlas s odstraněním bradavice a zároveň pro souhlas s transplantací srdce. Nová vyhláška tak nechává prostor tomu, aby zdravotnická dokumentace byla přizpůsobena typu zdravotnického zařízení a zdravotní péče. Tedy v případě dokumentace ošetřovatelské péče už nově nebudou stanoveny žádné konkrétní požadavky, vyhláška pouze vyžaduje to, aby záznamy byly vedeny, a to podle toho, jaká konkrétní péče je poskytována. „Z praxe víme, že v mnoha případech jdou dnes poskytovatelé ve vnitřních předpisech nad požadavky zákona a vyhlášky a ve výsledku tak zdravotníky více zatěžují. Chtěli bychom proto tímto vyzvat poskytovatele zdravotních služeb, aby využili aktuální příležitosti a zamysleli se nad tím, zda některé povinnosti nejsou ve skutečnosti zbytečné a zda by nebylo na místě je zrušit,“ uvedl náměstek pro legislativu a právo Radek Policar.

Ministerstvo se zaměřilo na celý „životní cyklus“ zdravotnické dokumentace včetně způsobu jejího vyřazování a povinných délek jejího uchovávání. Tuto dobu vyhláška zkracuje u zubařů a gynekologů z 10 na 5 let od posledního poskytnutí zdravotních služeb pacientovi a u následné a dlouhodobé lůžkové péče je zkrácena ze 40 na 20 let od ukončení poslední hospitalizace. Nově se také krajským úřadům zkracuje povinnost uchovávat zdravotnickou dokumentaci poskytovatelů, kteří ukončili bez dalšího svoji činnost. Dokumentaci od praktických lékařů budou uchovávat 10 let a od ostatních 5 let od jejího převzetí. Vyhláška dále ruší povinné náležitosti záznamů o informovaném souhlasu, negativním reversu a dříve vysloveném přání, tyto instituty jsou již zakotveny jak v zákoně o zdravotních službách, tak i v občanském zákoníku a Úmluvě Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně.

Nová vyhláška umožňuje tomu, kdo chce vést dokumentaci v elektronické podobě, převést listiny, které obdrží od jiných poskytovatelů, do elektronické formy. Pokud jsou přitom splněny nezbytné podmínky, nemusí se nadále vést papírová dokumentace, kterou je možné skartovat. Ministerstvo také stanovilo jasná pravidla, která umožňují, aby zápis provedl administrativní pracovník a lékař ho následně zkontroloval a garantoval svým podpisem. V případě vystavování receptu na léky, poukazu na zdravotnické prostředky nebo příkazu k dopravnímu transportu, nemusí již lékař činit další zbytečný záznam do dokumentace. Stačí, když si založí kopii či stejnopis receptu, poukazu, příkazu. V neposlední řadě v souvislosti s GDPR vyhláška legalizuje vedení kontaktních informací typu telefonní číslo, e-mailová adresa pacienta nebo třeba rodičů nezletilého.

Změny ve vyhlášce o vedení zdravotnické dokumentace přivítala Česká asociace sester. „Po zjednodušení administrativy jsme dlouho volali. Věřím, že nová vyhláška přispěje ke zlepšení pracovních podmínek pro zdravotní sestry a pomůže i zvýšení zájmu o toto krásné povolání,“ řekla její prezidentka Martina Šochmanová. „Přestože je to dílčí krok, jedná se o další důležitý střípek do mozaiky opatření, která v celku přispívají k lepšímu fungování českého zdravotnictví a zaručují našim pacientům dostupnou a kvalitní zdravotní péči,“ dodal ministr Vojtěch.

Většina ustanovení vyhlášky nabývá účinnosti dne 24. července 2018. Zbývající ustanovení, na které je třeba se připravit, nabývají účinnosti od 1. listopadu 2018.

Vyhláška s vyznačenými změnami zveřejněna na stránkách MZ ČR zde.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví