Hazard se přesouvá na internet. Závislostí je ohroženo půl milionu Čechů

Aktuální data z výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády, ukazují, že v roce 2017 již byla více než třetina všech peněz vložených do hazardních her vložena do on-line hazardních her, zejména do kurzových sázek. Objem vsazených peněz meziročně vzrostl o 14 %, objem prohraných peněz o 1 %. Snižuje se počet hráčů na automatech v obecné populaci i podíl problémových hráčů v léčbě, jejichž hlavní problémovou hrou jsou automaty. Průměrný hráč v léčbě prohrál za život přes 1,1 mil. Kč a zadlužil se do výše necelých 800 tisíc korun. Podíl problémových hráčů, kteří se dostanou do léčby, je stále poměrně nízký, ale nabídka služeb se postupně rozšiřuje. S prevencí a vyhledáním léčby mají pomoci i sami provozovatelé hazardních her, kterým to od roku 2017 nařizuje zákon.

Některou z on-line hazardních her hrálo někdy v životě necelých 14 % osob. Muži mají výrazně vyšší zkušenosti než ženy, a to s hraním všech typů hazardních her kromě loterií, u kterých jsou zkušenosti poměrně vyrovnané. Vyšší zkušenosti oproti jiným věkovým skupinám mají lidé ve věku 15–34 let.

„Při pohledu na trendy se zdá, že hazardní hraní v dospělé populaci v posledních letech roste, především kvůli nárůstu hraní číselných loterií a stíracích losů. V posledním roce se hazardnímu hraní věnovalo až 40 % dospělých, nejčastěji právě loteriím. Nárůst je patrný jak u mužů, tak u žen a také ve skupině mladých dospělých ve věku 15–34 let,“ potvrdil výsledky zprávy Viktor Mravčík.

Přibližně 500 tisíc lidí v riziku rozvoje problémového hráčství

V ČR je přibližně 500 tisíc hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství, z nich až kolem 100 tis. ve vysokém riziku. Problémoví hráči trpí depresemi, úzkostmi, sebevražedností. Zatímco v roce 2013 tvořili hráči na automatech 83 % všech hráčů v léčbě, v roce 2017 to bylo 63 %. „I přes pokles nabídky a míry hraní však automaty stále tvoří přes 60 % trhu a představují nejvyšší riziko z hlediska rozvoje problémového hráčství,“ vysvětlil Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které situaci v oblasti hazardního hraní sleduje již od roku 2012.

Při pohledu na odhady z roku 2016 a 2017 se v riziku rozvoje problémového hráčství nachází přes 5 % dospělé populace, vysokému riziku je pak vystaveno 1 % populace. To představuje přes 500 tis. osob v riziku celkem, z toho kolem 100 tis. osob ve vysokém riziku. Meziroční trendy z roku 2017 naznačují, že počet problémových hráčů by se mohl stabilizovat.

Rozvoj problémového hráčství je pozvolný a skrytý

S hraním hazardních her (vyjma loterií) se problémoví hráči poprvé setkají v průměru ve věku 21 let, první zkušenost s primární problémovou hrou mají ve věku 23 let, začátek pravidelného hraní ve 25 letech. Průměrný věk, kdy pociťují své hraní jako problém, je 29 let a poprvé vyhledají odbornou pomoc ve 33 letech.

Většina hráčů v léčbě v r. 2017 uvedla, že hlavní hazardní hrou vedoucí k rozvoji patologického hráčství byly automaty, celkem 64 %. Dále to byly kurzové sázky, které uvedlo 18 %, a živé hry, které uvedlo 16 %. Celkem 18 % hráčů v léčbě uvedlo v r. 2017 jako svou primární problémovou hru on-line hru, u většiny z nich to byly on-line kurzové sázky. Od r. 2013 došlo k výraznému snížení podílu hráčů v léčbě, kteří uváděli jako svou primární problémovou hru automaty (z 83 % na 64 %), a k nárůstu podílu hráčů, kteří uváděli kurzové sázky (z 10 % na 18 %) nebo živé hry (ze 4 % na 16 %). „Vzhledem k rostoucí nabídce on-line her, a to nejen kurzových sázek, ale i technických her nebo živých her, lze očekávat nárůst problémů v souvislosti s jejich hraním,“ doplnil Mravčík.

Podle výsledků výroční zprávy patří mezi faktory povzbuzující hraní a ztěžující kontrolu hráčského chování všudypřítomná reklama na sportovní sázení, která vytváří dojem, že jde o obecně přijímanou neproblematickou formu trávení volného času.

Přibývá léčebných a poradenských služeb, pomoci mají také provozovatelé

Hazardním hráčům je poskytována péče v poradenských a léčebných ambulantních a pobytových adiktologických a psychiatrických zařízeních. Přibývá léčebných a poradenských služeb, které je možno považovat za specializované na poskytování služeb problémovým hráčům. Zatímco podle údajů z let 2012–2016 bylo v ČR 10–20 programů specializovaných na léčbu patologických hráčů, v roce 2017 za takto specializované bylo možno považovat 15–25 programů.

„Míra vstupu problémových hráčů do léčby je však stále nízká kvůli nedostatku specializované péče v ČR a kvůli častým bariérám na straně hráčů. Je pro nás zásadní vybudovat stabilní systém péče a systém včasné identifikace problémových hráčů,“ uvedl Mravčík s tím, že v roce 2017 podpořila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky celkem 32 projektů zaměřených výhradně na hazardní hraní, z toho bylo 7 preventivních projektů a 21 poradenských a léčebných projektů.

Nový zákon o hazardních hrách ukládá řadu povinností provozovatelům. Sami provozovatelé mají nyní ze zákona povinnost poskytnout hráčům nabídku sebeomezujících opatření a informace o škodlivosti hraní či kontakty na pomáhající programy. Zkušenosti hráčů s nabídkou informací a sebeomezení jsou však zatím nízké.

Nejzávažnějším důsledkem je zadluženost – týká se to 90 % hráčů v léčbě

„Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a také jejich blízké je zadluženost – týká se to 90 % hráčů v léčbě,“ řekl Mravčík s tím, že patologický hráč v léčbě prohrál za svoji hráčskou kariéru průměrně přes 1,1 mil. Kč a výše jeho zadlužení v r. 2017 dosáhla necelých 800 tis. Kč. Podle Mravčíka je s hazardním hraním navíc spojena i trestná činnost. V krajních případech hráči získávají peníze na hraní trestnou činností, krádeže se někdy dopustilo 43 % patologických hráčů v léčbě, podvodu 29 % a zpronevěry 27 %.

V roce 2017 hazard vysál z peněženek téměř 40 miliard korun

Hráči v roce 2017 prohráli v hazardních hrách celkem 39,8 mld. Kč (tzn. o 0,5 miliardy více než v roce 2016). Roste také podíl on-line her na trhu, do těch byla hráči vložena třetina celkové částky vložené do hazardních her v roce 2017.

Do hazardního hraní v roce 2017 hráči vložili 224,1 miliardy Kč a na výhrách jim bylo vyplaceno 184,3 miliardy. Prohráli tedy souhrnně 39,8 miliardy Kč. Objem prohraných peněz vzrostl meziročně o 1 %, objem vsazených peněz však meziročně vzrostl o 14 %.

Nejvíce hráči prohráli v technických hrách (24,4 mld. Kč), následovaly kurzové sázky (7,4 mld. Kč, z toho 6,2 mld. Kč prohráli hráči v on-line prostředí), loterie (5,9 mld. Kč) a živé hry (2,1 mld. Kč). „Objem peněz prohraný v živých hrách vzrostl meziročně nejvíc, více než o třetinu, u kurzových sázek on-line to byla téměř pětina. Objem peněz prohraných celkem on-line se zvýšil o dvě třetiny,“ dodal Mravčík.

V letech 2013–2015 se celkový objem odvodů z příjmů získaných provozováním hazardních her (de facto daně z hazardních her) pohyboval ve výši přibližně 8 mld. Kč a v r. 2016 se zvětšil na 10,5 mld. Kč. V r. 2017 růst pokračoval až na 12,1 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,6 mld. Kč (16 %). V r. 2017 vzrostl příjem jak do rozpočtu státu (o cca 1,1 mld. Kč), tak obcí (o cca 550 mil. Kč). Nejvyšší příjmy z hazardních her na počet obyvatel (a také nejvíce povolených technických her, tj. automatů, na počet obyvatel) mělo 8 příhraničních okresů s Rakouskem a Německem a okresy Plzeň-město a Olomouc.

Ke konci roku 2017 hazardní hry regulovalo 640 obcí

Od roku 2017 tvoří zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách a nový zákon o dani z hazardních her. To pro Českou republiku znamená otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry jsou od roku 2017 zdaněny sazbou 35 %, ostatní hazardní hry 23 %.

Od ledna 2017, kdy začal platit zákon o hazardních hrách, má dozor nad provozováním hazardních her v prostředí kamenných provozoven v kompetenci Celní správa ČR, která provedla v uplynulém roce 2060 kontrol, při nich odhalila 488 porušení zákona a zabavila přes 1000 herních zařízení, včetně několika desítek kvízomatů. Ministerstvo financí od r. 2017 vede seznam nepovolených hazardních her on-line, který zveřejňuje na svých webových stránkách a které jsou blokovány poskytovateli připojení k internetu. V únoru 2018 obsahoval seznam 102 webových stránek, z toho 96 variací na stránky 1xbet.com. Obce v rostoucí míře regulují dostupnost technických her na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Ke konci roku 2017 regulovalo hazardní hry celkem 640 obcí (o 19 více než v r. 2016), z toho úplně zakazovalo provoz TH na svém území 374 obcí.

Díky nové legislativě a také díky obecní regulaci postupně klesá nabídka technických her (automatů) – jejich počet se od r. 2011 snížil na polovinu a počet heren klesl ještě rychlejším tempem. Přesto patří Česká republika k zemím s nejvyšší nabídkou technických her v Evropě. V souvislosti s novou legislativou dynamicky roste nabídka hazardních her on-line, týká se to nejen kurzových sázek, ale i technických her a živých her (kasinové hry, karty).

„Rostoucí nabídka hazardního hraní on-line představuje výzvu pro regulační orgány. Je ale také rizikem pro rozvoj problémového hráčství, a týká se to i kurzových sázek. V riziku jsou především mladí muži,“ doplnil Mravčík.

Na černém trhu byly v roce 2017 nadále dostupné tzv. kvízomaty, puzzlematy, případně e-shopmaty, tj. přístroje s hrou napodobující klasickou válcovou hru, která však obsahuje vědomostní nebo dovednostní prvek, případně prvek, který má imitovat spotřebitelskou soutěž. Neustálá inovace jejich software činí problémy při dokazování v trestním řízení, neboť na každý nový software je potřeba zpracovat nový znalecký posudek.

Problematika hazardního hraní je od r. 2014 součástí integrované protidrogové politiky ČR na národní úrovni. Výroční zpráva mapuje rok 2017, který je třetím rokem platnosti Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 2015–2018. Od 1. ledna 2017 je v účinnosti jak zákon o hazardních hrách, tak zákon o dani z hazardních her. Oba nahradily zákon o loteriích a jiných podobných hrách z roku 1990.

Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v roce 2017 najdete ke stažení na www.drogy-info.cz.

 

Zdroj: Vláda ČR