Ombudsmanka: Obce musí bagatelní pohledávky vymáhat samy

Město vymáhalo po stěžovateli pokutu ve výši 1 000 Kč prostřednictvím soudního exekutora. Celkové náklady exekuce dosáhly částky téměř 4 600 Kč. Město tímto postupem pochybilo, protože je povinno volit takový způsob vymáhání, aby výše nákladů nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku. Město již částky do 10 000 Kč prostřednictvím soudního exekutora nevymáhá.

Na ombudsmana se obrátil stěžovatel s žádostí o prošetření postupu statutárního města, které po něm vymáhalo pokutu ve výši 1 000 Kč. Ta mu byla uložena v blokovém řízení. Městu vytýkal, že předalo vymáhání soudnímu exekutorovi, čímž významným způsobem navýšilo související náklady.

Ombudsman dlouhodobě upozorňuje, že obce mají pohledávky (zejména pak ty bagatelní) vymáhat samy v daňové exekuci. V některých případech se mohou obrátit i na celní úřad, který rovněž daňovou exekuci provede. V případě daňové exekuce totiž náklady u bagatelních pohledávek zpravidla nepřesáhnou 500 Kč.

Minimálně v případech, kdy obec předá vymáhání bagatelní pohledávky nepřesahující částku 1 000 Kč exekutorovi, aniž by se ji pokusila sama vymoci alespoň prostřednictvím srážek ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu, dopustí se vždy nezákonného zásahu. V takových případech jsou totiž náklady dlužníka spojené s vymáháním ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.  Současně je třeba upozornit, že se v žádném případě nejedná o konečnou hranici částky, u níž již nebude možné hovořit o zjevném nepoměru exekučních nákladů a vymáhaného nedoplatku. Judikatura soudů se v tomto ohledu vyvíjí.

Náklady exekuce navyšuje i to, když se obec nechá pro sepsání exekučního návrhu zastoupit právním zástupcem. Ombudsman apeluje na obce, aby obdobné úkony “formulářového typu” činily samy bez právního zastoupení. Případné náklady obce na toto zastoupení nelze podle něj považovat za účelně vynaložené.

Po vydání zprávy o šetření primátor města zástupci ombudsmana sdělil, že město nyní daňové nedoplatky s výší minimálně do 10 000 Kč předává celnímu úřadu, případně jejich vymáhání zajišťuje vlastními silami v daňové exekuci.

Stěžovatel se proti příkazu k úhradě nákladů exekuce úspěšně bránil u soudu.

Správný postup v případě vymáhání pohledávek:
  • Až na odůvodněné výjimky se pokusit dlužníka ještě před zahájením exekuce vyzvat k uhrazení pohledávky – předexekuční výzva.
  • Obecní úřady se mají pokusit vymoci pohledávky samy v daňové exekuci alespoň prostřednictvím srážek ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu.
  • V případě nedoplatků v rámci tzv. dělené správy mohou obecní úřady předat vymáhání příslušnému celnímu úřadu.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv