V České republice vzniknou centra excelence paliativní péče

Nadační fond Avast vyhlásil otevřenou výzvu v rámci 5. ročníku programu „Spolu až do konce“ zaměřeného na paliativní péči. Cílem je podpořit vznik center excelence na půdě nemocnic i hospiců a šíření dobré praxe v tomto v České republice donedávna opomíjeném odvětví. Prostřednictvím programu bylo již rozděleno 100 milionů korun na celou řadu aktivit. Podařilo se mimo jiné založit specializované týmy v sedmnácti nemocnicích, otevřít první ročník stipendijního programu pro 21 odborníků a dostat paliativní péči do širšího povědomí odborné veřejnosti. Na základě toho výzva oslovuje také úplně nové zájemce o rozvoj paliativní medicíny, kteří tak budou moct získat zdroje i čerpat potřebné zkušenosti.

Jednou z ambic výzvy je dodat odvahu a potřebné zázemí nemocnicím a hospicům s již fungujícím paliativním týmem, aby se mohly stát centry excelence. Paliativní multidisciplinární týmy lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů a kaplanů zde byly s pomocí Nadačního fondu Avast zakládány od roku 2016 a dnes čítají přes 100 členů. Dosud se postaraly o stovky dospělých i dětských pacientů. V další fázi by měla vznikat špičková pracoviště s výraznou nadstavbou, která se kromě péče samotné budou soustředit na mezinárodní spolupráci, vytvářet programy vzdělávání, věnovat se výzkumu, sdílet dobrou praxi, a mentorovat tak méně rozvinuté subjekty. „Existuje rozdíl mezi dobrou a špatnou péčí o pacienty v závěru života. V centrech excelence by se měli pacienti a jejich blízcí, ale také ostatní zdravotníci, stážisti a studenti setkávat se skvělou paliativní péčí. Jsem přesvědčen, že takové setkávání může inspirovat a proměnit nejen jednotlivce, ale významně přispět k proměně zdravotnických zařízení a celého systému,“ doplňuje MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu v Brně, který je také předsedou České společnosti paliativní medicíny (ČSPM ČLS JEP).

Součástí výzvy jsou ale i další dvě oblasti zaměřené na iniciaci a počáteční rozvoj paliativní péče a sdílení znalostí v rámci partnerských projektů. Nemocnice, kde program paliativní péče nebyl Nadačním fondem Avast dosud podpořen, mohou žádat o prostředky na vybudování či rozvoj multidisciplinárních paliativních týmů. Kromě financí mají možnost získat metodickou podporu i přístup ke vzdělávání
a mentoringu. Účelem poslední třetí oblasti výzvy je podnítit spolupráci organizací od zdravotnických zařízení, poskytovatelů paliativní péče i sociálních služeb přes odborné platformy až po neziskové organizace a státní správu. Ucházet se o podporu lze minimálně v tandemu.

Do všech třech oblastí je možné hlásit se až do 22. října 2018. Na první polovinu října jsou připraveny speciální akce pro žadatele za účelem konzultace obsahu žádostí. Výběr podpořených záměrů proběhne ve dvou kolech zahrnujících osobní diskuze nad projekty včetně rozpočtů. Hodnocení se ujme pět expertů z oblasti paliativní péče, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy i akademické půdy. Podporu následně schvaluje správní rada Nadačního Fondu Avast.

Podrobnosti k postupu podávání žádosti včetně účasti na seminářích jsou k dispozici zde: https://goo.gl/1Frg5L

O programu Spolu až do konce

Nadační fond Avast věří, že každý člověk by měl mít k dispozici informace o svých možnostech a na konci života se svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít. Skrze program Spolu až do konce usiluje o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. V rámci dosavadních 4. ročníků programu Nadační fond Avast pomohl finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie a podpořili nové přístupy i nápady v organizacích a zařízení, kde lidé tráví konec svého života. Financoval také nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořili rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách. V roce 2017 byl představen dvouletý stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship pro průkopníky v oblasti paliativní péče, do nějž bylo přijato 21 odborníků. Další ročník bude vyhlášen v první polovině roku 2019.

Text výzvy včetně instrukcí je ke stažení zde

O Nadačním fondu Avast

Nadační fond Avast byl založen v roce 2010. Od svého vzniku využívá finance darované společností Avast a čas i talent, jimiž přispívá přes 1700 jejích zaměstnanců. Přímo i nepřímo tak podporuje komunity po celém světě a šíří hodnoty, které považuje za důležité pro smysluplný a svobodný život. Mezi hlavní témata, na něž se zaměřuje, patří péče o lidi na konci jejich života, pomoc rodinám dětí s postižením, lepší, účelnější systém vzdělávání a podpora otevřené, občanské společnosti. V roce 2017 získal fond od Avastu přes 117 milionů korun a podpořil více než 250 projektů a organizací v České republice i v řadě dalších zemí. Avast jako globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení využívá každou příležitost společně s nadačním fondem přispět jednotlivcům i komunitám usilujícím o lepší a bezpečnější svět. Avast nadačnímu fondu dosud daroval přes půl miliardy korun.

Výroční zpráva za rok 2017 je ke stažení zde

Souhrnný přehled informací o Nadačním fondu Avast ke stažení je k dispozici zde

Více na www.nadacnifond.avast.cz

 

Zdroj: Nadační fond Avast, Medical Tribune