ČSÚ: Roste počet zaměstnaných seniorů. Pracují ve zdravotnictví i v supermarketech

V roce 2018 dále rostla zaměstnanost. Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 63,6 tis. na 5 326,3 tis. osob. Na meziročním přírůstku celkové zaměstnanosti se z více než jedné čtvrtiny podílel i růst počtu pracujících seniorů. „V posledním čtvrtletí jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu pracujících seniorů, kterých meziročně přibylo více než 17 tisíc. Často působí ve zdravotnictví či školství, ale třeba i jako pokladní v supermarketech. Odráží se v tom nejen stále se lepšící zdravotní kondice seniorů, ale také silná poptávka po zaměstnancích,“ upozorňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. 

Změny ve věkové struktuře pracujících jsou ovlivněny především demografickými faktory a prodlužující se dobou přípravy na výkon budoucího zaměstnání. Pokles počtu mladých pracujících byl v prvé řadě kompenzován nárůstem počtu zaměstnaných osob ve věku 45–49 let (o 47,1 tis.). Tato věková skupina se navíc vyznačuje vůbec nejvyšší mírou zaměstnanosti ze všech pětiletých věkových skupin v produktivním věku. Výrazně se zvýšil i počet pracujících ve věku 55–59 let, a to o 16,6 tis., zejména žen.

Déle aktivnější zůstávají hlavně senioři s vyšším vzděláním a v nemanuálních profesích

Rozsah pracovního zapojení osob ve věku 65 a více let v konkrétních odvětvích je podle ČSÚ v prvé řadě ovlivňován fyzickou náročností jednotlivých profesí. Podíl pracujících v tomto věku v sekundárním sektoru na celkové zaměstnanosti seniorů je relativně nízký. Naopak podíl seniorů pracujících v řadě odvětvových sekcí terciárního sektoru je vysoký. Vesměs se jedná o odvětvové sekce, ve kterých značná část profesí vyžaduje vyšší stupeň vzdělání. Každý devátý senior pracoval v posledním čtvrtletí minulého roku ve zdravotnictví a sociální péči. Obdobně v sekci vzdělávání pracoval každý desátý senior. Přes 9 % osob ve věku 65 a více let bylo zaměstnáno v sekci profesní, vědecké a technické činnosti. To jsou podstatně vyšší hodnoty, než je tomu ve skupině všech pracujících v produktivním věku.

Klesl počet nezaměstnaných i neaktivních 

Počet nezaměstnaných podle metodiky ILO se snížil o 17,7 tis. na 111,0 tis. osob. Nezaměstnanost tak klesla na 2,1 %, tj. o 0,4 p. b. méně než ve 4. čtvrtletí 2017 se snížila 

Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 6,4 tis. na 63,0 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 11,3 tis. na 48,0 tis.). Pozitivní vývoj souvisí především s poklesem počtu nezaměstnaných jeden rok a déle (o 5,6 tis. na 34,9 tis. osob).

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2018 činil jejich počet 101,7 tis. osob, tj. o 17,4 tis. méně než ve stejném období roku 2017. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopna nastoupit jen necelá třetina těchto osob.

Více informací.

 

Zdroj: ČSÚ