Zdeněk Kalvach a Dagmar Sladká (Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny)

Ocenění pro hybatele změn získal internista a geriatr Zdeněk Kalvach

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v oboru, v němž působí, sociální práci a ve vzdělávání. Letošními laureáty Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stali lékař Zdeněk Kalvach, akademička Jana Straková a metodik výuky matematiky Milan Hejný.

„Věříme, že jediná cesta, jak dosahovat trvalých a systémových změn k lepšímu, je skrze budování aliancí a širších spoluprací,” říká ředitel Nadace ČS Ondřej Zapletal a pokračuje: „Osobnosti, které letos převzaly Cenu Nadace České spořitelny, se výraznou měrou podílejí na konkrétních krocích vedoucích ke zlepšení situace v oblasti sociálního vyloučení a vzdělávání dětí a jsou nositeli hodnot, k nimž se Nadace hlásí.”

Ceny uděluje Nadace ČS od roku 2015. V letošním roce je obdržely osobnosti, které skrze širokou spolupráci zásadním způsobem posouvají obor, v němž působí, směrem k systémovým změnám. Osobnosti byly v letošním ročníku nominovány experty v sociální a vzdělávací oblasti a ocenění byli vybráni komisí složenou z členů správní rady Nadace ČS ve spolupráci s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem a členkou poradního sboru Nadace Martinou Břeňovou z Nadačního fondu Avast. Ceny byly předány v rámci slavnostního večera v Pražské konzervatoři v pondělí, 28. ledna. K ocenění se váže finanční odměna ve výši 100 tis. Kč.

V letošním roce cenu získal MUDr. Zdeněk Kalvach CSc., průkopník moderní geriatrie a gerontologie, který stojí za výjimečným projektem SIPS, systémem integrované péče o seniory (viz publikace “Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb“). „Je to pro mne mimořádná situace a těžko mohu říci, že by se porota zmýlila, to by bylo neuctivé,” říká v nadsázce MUDr. Zdeněk Kalvach a pokračuje: „Ocenění je pro mne o to vzácnější, že proběhlo v rámci večera zaměřeného na vzdělávání. Domnívám se totiž, že cílem vzdělávání by mělo být vzájemné porozumění ve společnosti. A zdravá společnost nemusí mít stovky adeptů na Nobelovu cenu, ale naopak snižovat počty těch, kteří z nejrůznějších důvodů nenaplní svůj vlastní potenciál. Pokud se snahy Nadace České spořitelny budou upínat i tímto směrem, pak jí budu držet palce.”

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. byla oceněna za dlouhodobé prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání. V rámci svého akademického působení vytrvale upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost situace, kdy jsou vzdělávací výsledky českých dětí extrémně závislé na tom, do jaké školy chodí, v jakém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí. „Je potřeba pečovat o veřejné školství s cílem zajistit kvalitní vzdělávání pro každé dítě v každé škole, bez ohledu na to, v jaké lokalitě žije a z jaké rodiny pochází. Vážím si toho, že Nadace České spořitelny skrze toto ocenění vyslovila tomuto tématu vážnost,“ uvádí Jana Straková.

Cenu Nadace České spořitelny získal také prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., přední odborník na didaktiku matematiky, který od devadesátých let, za podpory Nadace České spořitelny, vyvíjel metodiku, podle níž v současnosti vyučuje matematiku přes pět tísícovek učitelů na více než sedmi stovkách českých škol. „Cenu nevnímám jako ocenění pro Milana Hejného, ale přijímám ji jako reprezentant spousty zapálených lektorů a učitelů, kteří přivedli koncept, jehož prvotním architektem byl můj otec, do života,” říká prof. Milan Hejný a dodává: „Podstatou myšlenek, na nichž stojí naše metoda, není matematika. Chytrých lidí totiž máme dost – to, co nám schází, je mravnost, která spočívá ve vnitřní potřebě pomáhat druhým, svému okolí. K tomu lze vést děti na školách a matematika je k tomu mimořádně vhodným předmětem. Myslím, že to, co nás tři oceněné Nadací České spořitelny spojuje, je cíl měnit společnost k lepšímu.”

 

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. dlouhodobě pracoval a působil jako vedoucí lůžkového oddělení na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Atestoval z vnitřního lékařství a geriatrie a obhájil kandidátskou disertační práci na téma problematika spotřeby zdravotnických služeb geriatrickými pacienty. Je autorem mnoha odborných a popularizačních článků a publikací. Zdeněk Kalvach působil jako místopředseda a vědecký sekretář České geriatrické a gerontologické společnosti a podílel se na řadě projektů v oblasti ochrany lidských práv, řešení otázek seniorské problematiky a formulování veřejné politiky. Je autorem a spoluautorem několika monografií, např. Geriatrie a gerontologie (2004), Geriatrické syndromy a geriatrický pacient (2008), Manuál paliativní péče o umírající pacienty (2010), Křehký pacient a primární péče (2011) nebo Sociální gerontologie (2012) nebo Parchantův rok: Kratochvilná koláž pro rodinná čtení (2013).

 

Kontakty:

 

Zdroj: Nadace České spořitelny

 

Viz též rozhovor se Zdeňkem Kalvachech v pořadu ČT24 Hyde Park.