Experti budou v Brně diskutovat o řešení bezdomovectví

Řešení bezdomovectví bude předmětem devátého jednání mezinárodní tematické sítě ESF Inclusion, které se uskuteční 27. a 28. února v Brně. Důraz bude kladen na sdílení příkladů dobré praxe a podporu principů Housing First/Bydlení za použití prostředků ESF.

Toto téma bude předmětem devátého jednání mezinárodní tematické sítě ESF Inclusion, které se uskuteční 27. a 28. února v Brně. Důraz bude kladen na sdílení příkladů dobré praxe a podporu principů Housing First/Bydlení za použití prostředků ESF.

Jednání tematické sítě ESF Inclusion bude navazovat na předchozí setkání zaměřená na oblast podpory osob zažívajících extrémní sociální vyloučení a diskriminaci, a to s důrazem na řešení bezdomovectví podporou z ESF zejména prostřednictvím Housing First. Tato jednání se konala v květnu 2018 ve Varšavě a květnu 2017 v Bruselu.

Základní metodologii přístupu Housing First  uvede zástupce organizace FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci). Zástupci MPSV představí oblast sociálního bydlení v České republice a dobré praxe v projektech sociálního bydlení. Dále budou účastníci seznámeni s možnostmi podpory programu Housing First prostřednictvím OP Z. Jako příklady dobré praxe budou zahraničním účastníkům představeny projekty statutárního města Brna financované z OP Z. První projekt s názvem „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“ byl zaměřen na rodiny s dětmi, a druhý projekt naopak cílí podporu na jednotlivce taktéž za použití principů Housing First. V závěru budou prezentovány výsledky randomizovaného kontrolního experimentu projektu Rapid Re-housing, který byl realizován Ostravskou Univerzitou.

Jednání se zúčastní zástupci Řídících orgánů a odpovědných orgánů za danou oblast z členských států EU, zástupci Evropské komise, a další stakeholdeři jako jsou odborné a neziskové organizace. Dále je síť zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce. Akce je pořádána organizací AEIDL, která poskytuje technickou podporu platformě Evropské komise pro nadnárodní spolupráci, za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu města Brna.

  • Veškeré informace o ESF Thematic Network on Inclusion naleznete na stránkách sítě.
  • OP Zaměstnanost podporuje program Housing First prostřednictvím výzvy č. 108.

 

Zdroj: www.esfcr.cz