Co se mění v roce 2020

Vyšší důchody, růst minimální a zaručené mzdy, zvýšení příspěvku na péči, finanční podpora výstavby domovů pro seniory, dofinancování sociálních služeb v krajích, rozšíření míst v dětských skupinách nebo navýšení rodičovského příspěvku poprvé po 12 letech. To jsou úspěchy, které se podařilo prosadit ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD). Výčet změn v roce 2019 zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vyšší důchody

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč, což znamená nárůst o 6,7 %. Navýšení důchodů bude, stejně jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod, který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna příštího roku dosahovat 14 400 Kč. Důchody, jak starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 tak, že se základní výměra důchodu zvýší o 220 Kč na 3490 Kč, tedy na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč.

Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům důchodu zasláno písemné oznámení.

Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2020 čeká další historicky nejvyšší navýšení také minimální mzdu. Její úroveň vzroste z dnešních 13 350 Kč o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Minimální mzda se tak zvýší na 40,5 % průměrné mzdy. Společně s úrovní nejnižšího výdělku dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně. Nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovují nejnižší cenu práce odstupňované do 8 skupin prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Od 1. ledna 2020 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 14 600 do 29 200 Kč měsíčně pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.

Proplácení prvních 3 dnů pracovní neschopnosti

S účinností od 1. července 2019 došlo ke změně v zákoníku práce, který přinesl zrušení tzv. karenční doby. Spolu s ním bylo obnoveno proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku.

Zvýšené náklady na náhrady mezd jsou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně.

Rodičovský příspěvek

Celková výše rodičovského příspěvku se po 12 letech bez navýšení zvýší od 1. 1. 2020 celkově o 80 000 Kč, a to z dnešních 220 000 na 300 000 Kč, u 2 a více dětí narozených současně (vícerčat) dojde k navýšení celkové částky z 330 000 na 450 000 Kč. Navýšení platí pro rodiče, kteří budou k 1. 1. 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020.

Maximální hranice je srovnatelná s „mateřskou“. Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít nárok si zvolit od nového roku maximum až 10 000 Kč, rodiče vícerčat až 15 000 Kč.

Společně s navýšením rodičovského příspěvku dojde k navýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči, např. v jeslích/dětské skupině, ze 46 na 92 hodin. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

E-neschopenka

Podle novely zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky.

Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní a přinese výhody, jak pro pacienty, tak pro zaměstnavatele, stejně jako pro ošetřující lékaře.

Dětské skupiny

Jednou ze stěžejních aktivit MPSV v rámci rodinné politiky je podpora dětských skupin. První dětské skupiny začaly vznikat v roce 2014. Aktuálně tuto službu péče o dítě poskytuje 988 dětských skupin s kapacitou 12 921 míst, na kterých se mohou děti střídat. Dětské skupiny tak pomáhají ke slaďování rodinného a pracovního života rodičům přibližně 15 tisíců dětí. Do roku 2021 by mělo vzniknout dalších 250 dětských skupin s kapacitou 3 tisíce míst.

Dětské skupiny byly dosud financovány z Operačního programu Zaměstnanost a bylo na ně vyčleněno 7,5 mld. Kč.

Příspěvek na péči

Novelou zákona o sociálních službách došlo v letošním roce k velmi významnému zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. Od 1. dubna 2019 byl příspěvek navýšen pro osoby ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) z 13 200 Kč na 19 200 Kč. Od 1. července 2019 došlo k navýšení příspěvku pro osoby ve III. stupni závislosti (těžká závislost), a to z dosavadních 9 900 Kč na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 Kč na 12 800 Kč u dospělých.

Pojistné na sociální zabezpečení u OSVČ

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2020 především k těmto
změnám:

  • částka průměrné mzdy pro účely pojistného v roce 2020 je 34 835 Kč
  • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 672 080 Kč
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 83 603 Kč ročně,
  • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní
    činnost je 8 709 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 544 Kč,
  • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 484 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 018 Kč.

Nemocenské pojištění

S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšují redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, a to:

  • v 1. redukční hranici na částku 1 162 Kč,
  • ve 2. redukční hranici na částku 1 742 Kč a
  • ve 3. redukční hranici na částku 3 484 Kč

Zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2020 se zvýší náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kterého jsou náhrady vypočteny. Poroste stejně jako procentní výměra důchodů, která se navýší o 5,2 procenta a k tomu ještě o 151 korun.

Náhrada po úrazu či nemoci z povolání představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl pak dorovnávají zaměstnavatelé ze svého pojištění. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím.

Zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP

Maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvyšuje 12 000 Kč na 12 800 Kč. Nově bude moci vláda vydávat nařízení, kterým lze příspěvek zvýšit v návaznosti na růst mzdových nákladů

Platy ve veřejných službách a správě a státní službě

Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1500 Kč. Ti nejhůře placení si polepší ještě více, protože dojde ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstnanci spadají. Nově budou od příštího roku zařazeni do lépe honorované 2. platové tabulky například kuchaři, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení. Tito zaměstnanci si zařazením do 2. platové tabulky polepší zhruba o dalších 3,5 %.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí