Ministerstvo zdravotnictví: Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Zatím nejsou žádné důkazy o přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím manipulace s těly zemřelých osob. Potenciální riziko přenosu, ke kterému může dojít v souvislosti s přímým kontaktem s lidskými ostatky nebo tělními tekutinami, v nichž je přítomen virus a přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, je považováno za nízké. Je prokázané, že virus může přežívat na různých površích hodiny až dny, proto je možné, že virus přežívá také na tělech zemřelých. Data o délce přežívání viru na těle zemřelých nejsou dosud k dispozici. Osoby, které jsou v přímém kontaktu se zemřelými na onemocnění COVID-19 (suspektní i potvrzené), by se měly přesto chránit nošením osobních ochranných prostředků před expozicí nákaze prostřednictvím infikovaných tělesných tekutin, kontaminovaných předmětů nebo jiných kontaminovaných povrchů v prostředí. Vyžadováno je minimálně nošení rukavic a vodě-odolného empíru s dlouhými rukávy.

Během standardní manipulace s tělem zemřelého je riziko přenosu kapénkami nebo aerosolem z dýchacích cest zemřelého považováno za nízké. Rizikovější jsou výkony, při kterých dochází k produkci aerosolu nebo při kterých může dojít k postříkání během vyšetření post mortem a vyžadují použití vhodných osobních ochranných prostředků (tj. ochranu očí a obličeje respirátory kategorie FFP2 nebo N-95.

Opatření ke snížení rizika přenosu infekce při manipulaci s mrtvými těly COVID-19

 • Připravit plán pro manipulaci s těly zemřelých, zajištění poučeného personálu, zajištění převozu a objektů pro uchovávání těl a provedení pohřbů a kremací.
 • Provést kontrolu národní kapacity pro ukládání mrtvých těl a ověření jejich použitelnosti v případě překročení současných možností.
 • Stanovit organizační strukturu zapojených pohřebních služeb k minimalizaci prodlení mezi úmrtím a pohřbem/kremací.
 • Identifikovat klíčové profesionální skupiny manipulující s mrtvými těly (zdravotničtí pracovníci, zaměstnanci márnic, pohřebních agentur, transportních služeb, zástupci církví a organizace zabývající se pohřby a kremacemi.

Specifika péče po úmrtí

 • Zpracovat potřebu osobních ochranných prostředků pro každou skupinu a zajistit výcvik jak s těmito prostředky zacházet.
 • Při manipulaci s tělem zemřelého se musí používat osobní ochranné prostředky, aby se předešlo přenosu prostřednictvím přímého kontaktu. Minimálně je vyžadováno použití rukavic a voděodolného oděvu s dlouhými rukávy.
 • Standardní a poslední služby jako je česání a mytí se neprovádí. Tělo se neobléká.
 • Tělo se vkládá do určeného obalu (pytel s krytým zipem ze silnostěnného plastu), provede se dezinfekce spoje a okolí dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
 • Tělo s obalem se vloží do rakve.

Specifika převozu těla

 • Personál zodpovědný za zabezpečení těla před transportem by měl používat vhodné osobní ochranné prostředky, aby bylo minimalizováno riziko expozice infekčním tělesným tekutinám, kontaminování předmětů a jiných povrchů v prostředí. Personálu, který připravuje tělo k převozu, je doporučeno používat rukavice a voděodolný oděv s dlouhými rukávy.
 • Během převozu těla na určené místo, jeho přijetí a uložení, by měl být kontakt s lidskými ostatky a tělními tekutinami minimalizován.
 • Osoby v kontaktu se zabaleným tělem by měly nosit osobní ochranné prostředky, aby se minimalizovalo riziko expozice infekčním tělním tekutinám, kontaminovaným předmětům a jiným kontaminovaným povrchům. Doporučenými osobními ochrannými prostředky jsou rukavice a vodě odolný oděv s dlouhým rukávem.

Specifika pohřbu

 • Pohřeb by měl být proveden vhodným způsobem s opatrností a použitím osobních ochranných prostředků, aby se předešlo přenosu přímým kontaktem. Minimální požadavek na OOP zahrnuje rukavice a voděodolný oděv s dlouhým rukávem.
 • Vystavování těla zemřelého se neprovádí a pozůstalým není umožněna prohlídka těla.
 • Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním COVID-19 mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé.

Specifika provádění pitev zemřelých

V případě podezření na infekci virem SARS-CoV-2 s onemocněním COVID-19 stanoví hygienicko-protiepidemická opatření pro provedení pitvy místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ). Notifikační povinnost má lékař, který prováděl prohlídku zemřelého, případně poskytovatel v oboru soudní lékařství, pokuc by se o podezření dověděl až v rámci výkonu pitvy.

 • Zajistit relevantní anamnestické údaje o možném infekčním onemocnění, včetně údaje o případném premortálním odběru vzorků na průkaz infekce COVID-19.
 • Bude-li provedena pitva zdravotní nebo soudní, je třeba dodržovat zásady ochrany osob pro pitvu infekčních těl. Celý průběh pitvy je proveden ve zvýšeném hygienickém režimu, s užitím osobních ochranných prostředků (jednorázový empír, brýle nebo ochranný štít, respirátor třídy FFP3, dvou párů ochranných rukavic) a zabránění vzniku aerosolu při výkonu pitvy.
 • V případě provedení pitvy při podezření na onemocnění COVID-19 je proveden odběr vzorků na testování SARS-CoV-2 (výtěr horních cest dýchacích, stěr z řezu obou plic), fixace ve formalinu tkáně plic, trachey, případně dalších orgánů.
 • Po provedené pitvě řádné uzavření těla zemřelého pevným spojem a provedení řádné dezinfekce spoje a okolí virucidním prostředkem.
 • Provést bezpečnou likvidaci jednorázových OOP a pomůcek, řádnou dezinfekci/sterilizaci pracovních nástrojů a pomůcek, dezinfekci ploch.
 • Po provedené pitvě uložit tělo zemřelého do chladícího zařízení při teplotě 0°C až +5° C do doby předání pohřební službě.
 • V případě podezření nebo průkazu na infekci SARS-CoV-2 může poskytovatel zdravotních služeb v zákonem stanovených případech nebo OOVZ v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách rozhodnout o neprovedení pitvy.
 • Informovat orgán činný v trestním řízení, který nařídil prohlídku a pitvu mrtvoly dle § 115 odst. 1 trestního řádu, o případném stanovisku OOVZ k provedení pitvy.
 • Všechny případy potvrzeného onemocnění COVID-19 je nutné hlásit příslušnému OOVZ.
 • Informovat pohřební službu před předáním těla zemřelého, že se jedná o lidské pozůstatky nakažené infekcí COVID-19.

Zpracováno Klinickou skupinou COVID MZ dne 26. 3. 2020.

Stáhnout text.

Reference

 1. TECHNICAL REPORT Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID-19
 2. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP. Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2). 18. 3. 2020

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav