Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2019: Počet antisemitských incidentů se meziročně zdvojnásobil

Federace židovských obcí v ČR (FŽO) vydala ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2019. Podle zprávy FŽO zaznamenala v roce 2019 celkem 694 antisemitských incidentů. Oproti roku 2018, kdy bylo zaznamenáno 347 incidentů, se jedná o dvojnásobný nárůst. Rozdělení těchto incidentů podle kategorií je rozvedeno v oddílu 5. 1. této zprávy.

Násilné antisemitské incidenty jsou v České republice stále ojedinělé. V roce 2019 nebyl zaznamenán žádný případ fyzické agrese s antisemitským motivem. Vzhledem ke skutečnosti, že oběti násilných činů incident často nenahlásí, je však vhodné přistupovat ke statistickým výstupům tohoto druhu s jistou mírou obezřetnosti.

V roce 2019 byly evidovány tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy, symboly apod. a šest incidentů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V obou kategoriích byl počet zaznamenaných incidentů stejný nebo nižší než v roce 2018.

Jednoznačně dominantní platformou s nejvyšším výskytem projevů antisemitismu v České republice zůstává i nadále internet. Antisemitské projevy nenávisti ve virtuálním prostředí (články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky) tvoří 95 % všech zaznamenaných incidentů. Považujeme za nezbytné zdůraznit, že prudký nárůst počtu incidentů zaznamenaných na internetu ve srovnání s rokem 2018 nemusí nutně znamenat dramatické zhoršení antisemitských nálad v České republice. Metody sběru a zpracovávání dat pro účely vytváření výročních zpráv procházejí neustálým vývojem a zdokonalováním, je tedy možné, že zvýšený počet projevů antisemitismu zachycených na internetu je způsoben efektivnějším monitoringem.

Významný prostor pro šíření antisemitských příspěvků i nadále poskytovaly dezinformační weby, z nichž pochází přes 24 % všech zaznamenaných incidentů. Projevy antisemitismu se objevovaly již tradičně také na webových stránkách extrémně pravicových subjektů a v projevech aktivistů podporujících hnutí BDS. Většinu registrovaných incidentů, zejména příspěvků na sociálních sítích či anonymních diskusních textů, nebylo možné z hlediska ideologie jednoznačně klasifikovat.

Analýza obsahu projevů antisemitismu opět potvrdila trend dominance lživých, vulgárních nebo stereotypních tvrzení o Židech. Incidenty tohoto typu tvořily v roce 2019 více než 80 % z celkového počtu registrovaných případů. V narativu protižidovsky vystupujících jedinců i skupin se objevují konspirační teorie o globálním židovském spiknutí, o moci a vlivu, který Židé využívají k ovládání světa, médií a všech důležitých společensko-ekonomických procesů včetně migračního toku. Případy tzv. nového antisemitismu, uplatňující na Izrael standardy chování, které nejsou uplatňovány vůči jiným demokratickým státům, přirovnávající politiku Státu Izrael k nacistické politice nebo kolektivně obviňující Židy za akce Státu Izrael, tvořily necelých 15 % všech zaznamenaných incidentů.

Podobně jako v loňském roce lze Českou republiku i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, především pak ve srovnání s jinými státy ve střední a západní Evropě. Přesto je však nutné věnovat zvýšenou pozornost projevům antisemitismu v internetovém prostředí, odkud pochází většina zaznamenaných incidentů. V roce 2019 došlo ve světě k několika antisemitsky motivovaným bezpečnostním incidentům s tragickými následky. Analýza těchto útoků a profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází postupná radikalizace předsudečné nenávisti ventilované na internetu, zejména na sociálních sítích. Jednotlivé dokonané útoky a jejich on-line stopy jsou pak inspirací pro další radikalizované jedince, kteří se mohou pokusit činy svých předchůdců napodobit.

Více se dozvíte ve zprávě, která je k dispozici ke stažení. Přečíst celou zprávu.

 

Zdroj: Nadační fond obětem holocaustu