VZP dětem přispívá tisícovku na sportovní aktivity. Od 15 let hradí i permanentky

Rodiče by měli myslet na správný vývoj svých dětí, nenechat je po škole doma jenom hrát hry na počítači a podobně, ale umožnit jim dostatek pohybu nad rámec tělesné výchovy. Jedině tak budou děti zdravé a spokojené. Nedostatek pohybu totiž výrazně přispívá ke zdravotním problémům, včetně obezity a následným kardiovaskulárním či ortopedickým potížím. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) letos přispívá až 1000 Kč na různé pravidelné pohybové aktivity.

Se začátkem školního roku, kdy děti usednou po mimořádně dlouhých „prázdninách“ do školních lavic, začíná také plno sportovních kroužků a dalších zájmových aktivit ve škole i mimo ni. Rodičům tak přibývá další náklad do rodinného rozpočtu.

Dětem od jednoho roku VZP přispívá částkou až 1 000 Kč na jakoukoliv pravidelnou sportovní činnost organizovanou mimo školu, od dvou let i na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením.

Dětem starším 15 let, kdy tyto aktivity často nejsou organizované v kroužcích, lze uhradit permanentky za pohybové aktivity. Pod pohybovou aktivitu lze zařadit i úhradu startovného nebo členského příspěvku. Příspěvek je možné využít také na sportovní prohlídku absolvovanou a hrazenou u lékaře.

Splnění podmínek pro vyplacení příspěvku (věková hranice) je posuzováno k datu podání žádosti.

Příspěvek na pohyb dětí poskytuje VZP každoročně z fondu prevence s mírnými obměnami. Letos v prvním pololetí o příspěvek pro své děti požádalo necelých 59 tisíc klientů, kterým pojišťovna vyplatila celkem přes 52,3 milionu korun.

Nejvíce žádostí bylo v prvním pololetí v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Naopak nejméně v Karlovarském kraji.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte nebo svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je podpora rozvoje dětí a prevence kardiovaskulárního onemocnění. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

  • až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.
  • až 1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika) nebo pro děti od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Školským zařízením se rozumí školy typu mateřská/základní/střední škola, nikoli DDM. Pohybová aktivita může být organizována i externím partnerem spolupracujícím se školou, např. Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), pokud pohybová aktivita probíhá v prostorách školy či v době školní výuky (např. plavání apod.). K platebnímu dokladu od externího partnera je třeba doložit i potvrzení vystavené školou, prokazující spolupráci.

Kdo může o příspěvek požádat:

  • pojištěnec VZP starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář plné moci)
  • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.)
  • instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – zaměstnanec instituce doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, dle kterého je oprávněn jednat za instituci
  • osvojitel, opatrovník, poručník – doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
  • pěstoun – kromě soudního rozhodnutí je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte, v případě nutnosti ho lze nahradit čestným prohlášením pěstouna.

Nejste-li klientkou či klientem VZP, lze do 30. září zažádat o přeregistraci k VZP, a od 1. ledna čerpat benefity, které pojišťovna nabízí.

Jak můžete požádat o příspěvek:

  • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
  • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
  • poštou – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.

Příspěvky lze čerpat do konce listopadu tohoto roku. Podrobné podmínky, jak o příspěvek zažádat, naleznete také na webu VZP.

Nejvíce žádostí je v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Nejméně v Karlovarském

V letošním prvním pololetí zažádalo kvůli protiepidemickým opatřením o příspěvek na pohyb dětí zhruba o pětinu méně lidí než v prvním pololetí předchozího roku. Při postupném rozvolňování aktivit, kdy se pomalu otevírala sportoviště, začaly děti opět i přes různá omezení sportovat a využívat příspěvky VZP.

Nejvíce žádostí bylo v prvním pololetí roku 2020 v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Nejméně pak v Karlovarském kraji.

Příspěvky na pohybové aktivity dětí a vyplacená částka v 1. pololetí 2019 a 2020

Období 1. pol. 2019 1. pol. 2020
Kraj Počet příspěvků* Částka Kč* Počet příspěvků* Částka Kč*
Praha 12 243 6 089 714 11 043 10 482 902
Středočeský kraj 7 087 3 489 959 5 701 5 049 338
Jihočeský kraj 5 559 2 735 761 4 220 3 759 234
Plzeňský kraj 3 571 1 747 988 3 029 2 698 659
Karlovarský kraj 1 838 903 555 1 350 1 226 659
Ústecký kraj 5 982 2 943 277 4 670 4 235 775
Liberecký kraj 4 534 2 202 250 3 510 3 012 908
Královéhradecký kraj 4 964 2 389 125 3 402 2 797 712
Pardubický kraj 5 839 2 848 704 3 701 3 096 625
Kraj Vysočina 7 430 3 615 743 4 653 3 853 497
Jihomoravský kraj 7 873 3 890 329 5 973 5 390 361
Olomoucký kraj 2 365 1 155 451 1 706 1 466 970
Zlínský kraj 3 083 1 518 854 2 192 1 948 763
Moravskoslezský kraj 5 035 2 463 808 3 695 3 252 063
Celkem 77 403 37 994 518 58 845 52 271 466

*Čísla zahrnují i příspěvky ve výši 500 Kč, které VZP poskytuje pro kojence do 1 roku na plavání nebo vaničkování

Vzhledem k tomu, že pojišťovna pro rok 2020 změnila podmínky čerpání příspěvků na pohyb a přestala rozlišovat školní a mimoškolní pohybovou aktivitu, vyplatila i přes nižší počet žadatelů o 37 % více peněz než v prvním pololetí roku 2019.

 

Zdroj: VZP