O speciální jednorázovou dávku hmotné nouze ke kompenzaci dopadů COVID-19 lze požádat e-mailem bez el. podpisu

Pokud se lidé v důsledku druhé vlny koronavirové pandemie dostávají do finančních potíží a nemají na úhradu nutných nákladů, mohou požádat o dávku “mimořádné okamžité pomoci COVID-19” (MOP COVID-19), viz vzor žádosti. Jedná se o dávku hmotné nouze, kterou vyplácí úřady práce. Zažádat o tuto dávku lze nyní z domova e-mailem (bez elektronického podpisu). Nově je možné do důvodů pro její poskytnutí zahrnout také hypotéku. Pro rychlé vyřízení žádosti a vyvarování se finanční tísně je důležité, aby lidé nenechávali vše na poslední chvíli a požádali o MOP COVID-19 na svém úřadě práce včas.

Viz níže videoprůvodce k žádostem o jednotlivé dávky.

Aby mohly být žádosti o MOP COVID-19 bez problémů vyřízeny, je potřeba, aby žadatelé dbali zejména na následující: předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů a v neposlední řadě také uvedení kontaktních údajů, jako je adresa, telefon nebo e-mail, aby zaměstnanci ÚP ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti.

Nárok a výši MOP COVID-19 (stále jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi) ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost. Proto je nutné k žádosti doložit mj. aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny. ÚP ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě. Žadatelé proto nemusí mít obavu výpisy předkládat. I nadále  bude  MOP  COVID-19  poskytována  tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí.

Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou (např. chytrým mobilním telefonem) s vlastnoručním podpisem. Pak vše stačí odeslat na e-mailovou adresu kontaktního pracoviště ÚP ČR podle místa faktického pobytu žadatele.

Podání  žádosti o MOP COVID-19 lze provést také standardními způsoby, tzn. zasláním poštou, vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Nově se testuje příjem jen z poloviny

Nově se testuje příjem jen z poloviny. To znamená, že se pro účely hodnocení nároku na dávku MOP COVID-19 a její výši započítává pouze 50 procent veškerých příjmů žadatele. Na jaře byl postup takový, že se některé příjmy započítávaly v jejich celkové výši, některé z 80 procent (např. důchody) a některé ze 70 procent (příjmy ze závislé činnosti). Nyní jsou veškeré příjmy, bez ohledu na to, o jaký druh příjmu se jedná, započítávány pouze z 50 procent jejich výše.

Novinkou je také možnost uvést po přiměřenou dobu jako jiný důvod pro poskytnutí dávky i hypotéku. U žadatelů, kterým kvůli pandemii COVID-19 výrazně klesl příjem, bude  ÚP  ČR  řešit dávku MOP COVID-19 prioritně.  MOP je poskytována na základní životní potřeby (tj. jídlo, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním). Nelze ji poskytnout  na léky, dluhy (vyjma hypotéky), leasing, náklady spojené s podnikáním apod.

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pro osoby, které nemají dostatek prostředků, připravil v souvislosti epidemickou situací v ČR zjednodušenou formu žádosti o MOP COVID-19. „Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR doložit? Jaký je rozdíl mezi MOP a MOP COVID-19?“ to jsou otázky, na které v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Videoprůvodce k jednotlivým dávkám (příspěvek a doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, včetně v angličtině) naleznete níže.

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci  (MOP).  Pro  osoby,   které   nemají  dostatek   prostředků,  připravil v souvislosti epidemickou situací v ČR zjednodušenou formu žádosti o MOP COVID-19. „Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR doložit? Jaký je rozdíl mezi MOP a MOP COVID-19?“ to jsou otázky, na které v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

 1. osobě s nedostatečnými prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,
 2. osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např. živelní pohroma),
 3. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),
 4. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
 5. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí (např. školní pomůcky),
 6. osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Mimořádná okamžitá pomoc spojená s COVID-19 (MOP COVID – 19)

Pro osoby, které se prokazatelně ocitly, kvůli nedostatku prostředků, v těžké životní situaci, je určena zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19. Dávku může ÚP ČR poskytnout na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb, jako je jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon, internet či hypotéka. Dávku naopak Úřad nemůže poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

Úřad práce ČR může MOP COVID-19 poskytnout klientovi, kterému jeho sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci. V rámci posouzení žádosti o dávku bere úřad v potaz mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její rychlé vyřízení je třeba, aby byla kompletní a obsahovala všechny povinné přílohy.

Viz zjednodušený tiskopis žádosti o MOP COVID-19.

Pokud člověk žádá o MOP, musí doložit Úřadu práce ČR žádost a všechny povinné přílohy. Formuláře žádostí, stejně jako formuláře příloh, jsou k dispozici na na stránkách MPSV a na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Pro každý typ MOP je třeba doložit ještě další specifické doklady. Pro přehlednost je níže uveden jejich seznam.

Mimořádná okamžitá pomoc

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité

Mimořádná okamžitá pomoc spojená s COVID-19

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci jako je mimo jiné.:
  • potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu),
  • aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných,
  • smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií,
  • doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku,

Žádost o MOP musí dále obsahovat stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR ho sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné výzvy.

Úřad práce ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou. Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli po dobu nouzového stavu zaručený elektronický podpis. Podrobněji na stránkách Úřadu práce ČR.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace.

Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.uradprace.cz. Lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“.

V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři call centra úřadu práce na bezplatné lince 800 779 900, e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz)

K čemu slouží MOP spojená s COVID-19?

 • Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo náklady spojené s podnikáním.

Kde naleznete žádost o MOP spojenou s COVID-19?

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP spojenou s COVID-19?

 • Potvrzení o výši příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele),
 • aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a všech společně posuzovaných osob (Úřad práce ČR nepřihlíží k celému zůstatku, proto nemusí být obava z Vaší strany výpisy předložit),
 • smlouvu, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií,
 • další relevantní podklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádáte.

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP spojenou s COVID-19 chyb, proto:

 • vyplňte všechny své iniciály v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, email nebo ID datové schránky,
 • vyplňte všechna povinná pole, tj. Váš aktuální stav, za jakým účelem žádáte o MOP spojenou s COVID-19,
 • uveďte měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • máte-li vyplacené příjmy v měsíci podání žádosti, uveďte je,
 • máte-li další finanční prostředky (kromě aktuálních příjmů), kterými okamžitě disponujete, uveďte je,
 • nezapomeňte uvést veškeré náklady na bydlení za měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • dále nezapomeňte uvést všechny své společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše,
 • žádost doručujte pouze na Úřad práce ČR, ne na ministerstvo nebo jiný úřad.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho emaily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky – datovou schránkou, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu),
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.

 

Parrent allowance – English subtitles

Immidiate emergency assitance – English subtitles

Další informace a návodná videa

 

Zdroj: Úřad práce