Ekvita ve školním vzdělávání v Evropě: struktury, politiky a výsledky žáků

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá analytická studie Eurydice Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance.

Autoři se snaží identifikovat takové systémové prvky a opatření, která jsou spjata s vyšší, resp. nižší rovností ve výkonech žáků na základních a středních školách. Podkladem pro porovnání výsledků studentů jsou mezinárodní výzkumy PISA, PIRLS a TIMSS. Zpráva se věnuje následujícím rysům vzdělávacích systémů: účast na předškolním vzdělávání, financování regionálního školství, diverzita škol, volba školy a její podmínky, kritéria přijímacího řízení, vzdělávací dráhy a počátek jejich diferenciace, opakování ročníku, autonomie a odpovědnost škol, podpora školám se znevýhodněnými žáky či podpora žákům a studentům s horšími vzdělávacími výsledky. Studie porovnává 42 evropských vzdělávacích systémů a její součástí jsou detailní přílohy, kde jsou shrnuty informace za jednotlivé státy.

 

Zdroj: naerasmusplus.cz