V roce 2020 bylo evidováno nejméně trestných činů v novodobé historii. Kriminalita klesla o téměř 17 procent

Registrovaná kriminalita v roce 2020 poklesla oproti předchozímu roku o cca 33 700 skutků, což v procentuálním vyjádření znamená téměř 17 %. Objasněnost naopak vzrostla o více než 3 % a dosáhla úrovně 56 %.

“Hlavní příčiny poklesu nápadu trestné činnosti lze samozřejmě spatřovat v omezujících opatřeních, která zapříčinila menší mobilitu osob v České republice, v omezení vstupu občanů ostatních zemí k nám a dále také v novelizaci trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč,” uvádí ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia Luděk Fiala. Zároveň však doplňuje, že “poslední zmíněný faktor nicméně ovlivnil výsledné statistické výstupy pouze minimálně, protože zmíněná novelizace vstoupila v platnost až od 1. října 2020”. Příčiny zvýšení objasněnosti trestné činnosti pak lze hledat například v efektivnějším vyhodnocování a analytické činnosti.

Nejvíce ubylo krádeží. Poklesl i počet vražd

Zaměříme-li se na druhové členění trestné činnosti, zjistíme, že ve všech sledovaných kategoriích zaznamenáváme pokles. Například počet prostých krádeží klesl o více než 14 200 skutků, což je v relativních číslech pokles o více než 23 %. Hospodářská kriminalita poklesla o necelých 25 %, což představuje rozdíl o více než 6 000 trestných činů v porovnání s rokem 2019.

Pokud jde o násilné trestné činy, těch policie evidovala o 10 % méně. V roce 2020 bylo spácháno 130 vražd, což je o13 méně než v roce 2019.

Stále platí, že významné procento těchto skutků je spácháno osobami, které se s obětí znají nebo jsou dokonce v příbuzenském poměru. Konečně kategorie mravnostních trestných činů – zde jsme evidovali 2 605 případů, což je o 4,68 % méně než v roce 2019.

Nejvíce meziročně poklesla kriminalita v Praze

Pokles nápadu trestné činnosti se týkal všech krajů v České republice. Největší rozdíl jsme zaznamenali v hlavním městě Praze, kde bylo spácháno v roce 2020 38 059 trestných činů. V relativním vyjádření se jedná o 23,7% pokles oproti roku 2019. Druhý největší pokles, tj. o více než 22 %, jsme evidovali v Karlovarském kraji a za zmínku zajisté stojí i kraje Královéhradecký a Moravskoslezský. V prvním z nich byl pokles nápadu o více než 18 %, ve druhém pak o 17,8 %. Ze všech 80 územních odborů došlo k nárůstu trestné činnosti pouze na Táborsku a Prostějovsku – v obou případech se však jednalo o minimální nárůst, který dosahoval v prvním případě 1 % a ve druhém 1,9 %.

Nejexponovanější územní odbory jsou Praha IV, kde nápad trestné činnosti přesahoval 12 200 skutků (pokles o více než 15 % oproti roku 2019), Praha III (9 932 trestných činů v roce 2020 – pokles o 16,4 %) a Městské ředitelství Brno (9 000 trestných činů, pokles o 15,5 %).

V oblasti kybernetické kriminality bylo evidováno 8 073 skutků, což je o 4,1 % méně než v roce 2019, Nejvíce těchto trestných činů řešili policisté v Praze a Jihomoravském kraji.

Hospodářská kriminalita

Trestnou činností byla způsobená škoda v souhrnné hodnotě 22,501 mld. Kč s tím, že na celkovém objemu se více než 70 % podílely hospodářské trestné činy.

Zajímavostí pak je, že průměrná výše škody v přepočtu na jeden trestný čin činila u hospodářských deliktů více než 850 000 Kč a u majetkových necelých 53 000 Kč.

V roce 2020 byly policejními útvary zajištěny hodnoty v souhrnné výši 6,281 mld. Kč, což je o více než 10 % více než v roce 2019. Nejaktivnější v této oblasti byla Národní centrála proti organizovanému zločinu, která z celkového objemu zajistila více než 3,530 mld. Kč.

Specializovaná skupina Kobra v roce 2020 zajistila více než 680 mil. Kč. Mezi nejefektivnější kraje v této oblasti patřily Pardubický, Moravskoslezský a kraj Vysočina. Samotná Národní centrála proti organizovanému zločinu zajistila  přes 428 mil. Kč.

 

Zdroj: Policie ČR