V roce 2020 bylo v ČR zachyceno 251 nových případů infekce HIV

V roce 2020 bylo v ČR zachyceno 251 nových případů infekce HIV, což je obdobný počet jako v roce 2017. Česko tak zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy. Je tomu tak i přesto, že v období let 2003 až 2016 se počet nově zjištěných případů zvýšil více než pětinásobně z úrovně kolem 50 případů v roce 2003 až na 286 v roce 2016.

V letech 2017 a 2018 byl pozorován výrazný pokles nově zjištěných případů. V roce 2019 pokles dále nepokračoval a bylo zjištěno 222 případů.

Nárůst počtu nově zachycených případů v roce 2020 oproti roku 2019 je patrně ovlivněn probíhající koronavirovou epidemií. Mezi případy roku 2020 je v porovnání s předchozími roky dvojnásobně vyšší počet osob, které již o své HIV pozitivitě věděly (69 osob). Zčásti jde o rezidenty (cizí státní příslušníky dlouhodobě pobývající na území ČR), kteří nejspíše vyhledali zdravotnické zařízení kvůli omezení přeshraničního pohybu a potřebě získání léků, které si za běžné situace zajišťovali mimo území ČR. Uvedené skutečnosti stěžují posouzení skutečných trendů vývoje HIV v ČR.

Od roku 1985 do konce roku 2020 byla infekce HIV potvrzena u necelých čtyř tisíc osob (3.841). U 718 z nich (583 mužů, 135 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Za 35 let zemřelo celkem 501 osob (13,0 % infikovaných), z toho 329 ve stadiu AIDS (46 % ze všech 718 nemocných s AIDS) a 172 z jiné příčiny.

Mezi nově infikovanými HIV přibývá žen

Mezi nově diagnostikovanými je 203 mužů a 48 žen. V posledních dvou letech byl pozorován nárůst počtu nově diagnostikovaných žen na hodnoty výrazně vyšší oproti dlouhodobému průměru let 2009-18, který činil 22 žen. Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 37,2 roku a žen 38,4 roku. Věkové rozpětí bylo od 18 do 67 let u mužů a od 17 do 59 let u žen. Při zjištění infekce HIV bylo 171 (68,1 %) infikovaných v asymptomatickém stadiu, 22 (8,8 %) ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty představuje 20 (8,0 %) nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 38 (15,1 %) s onemocněním AIDS.

Stále dominuje Praha. Následuje Karlovarský kraj s téměř dvakrát nižší počtem případů oproti Praze

Necelá polovina nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (38,2 %) či v jejím okolí ve Středočeském kraji (8,8 %), nicméně zastoupení Prahy a Středočeského kraje v posledních čtyřech letech setrvale mírně klesá. V Jihomoravském kraji bylo zachyceno 15,5 % nových případů. Při relativním vyjádření zohledňujícím počet obyvatel dlouhodobě jednoznačně dominuje Praha (7,2 případu na 100 000 obyvatel v roce 2020), s odstupem následují kraje Karlovarský (3,7), Jihomoravský (3,3) a Liberecký (2,7). Nejnižší výskyt zaznamenaly kraje Vysočina (0,2) a Zlínský (0,3).

Mezi cizinci je výskyt násobně vyšší

Z 251 nových případů HIV infekce v roce 2020 bylo 109 rezidentů (43,4 %) pocházejících zejména z Ukrajiny (44), Slovenska (7), Ruska (6), Brazílie (5), Vietnamu (5) a v menších počtech z dalších 27 evropských i mimoevropských zemí. Počet i podíl rezidentů je nejvyšší v historii. Podíl HIV pozitivních residentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Rezidenti proto představují skupinu s výrazným rizikem.

Kromě dosud uvedených počtů bylo 17 nových případů HIV zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR, kteří pocházejí z Ukrajiny (7), Slovenska (2) a jednotlivě z dalších zemí.

Více než polovinu případů tvoří sexuální přenos mezi muži, přibývá heterosexuálních přenosů

Infekce HIV se v ČR stále přenáší především sexuální cestou (88,8 % případů v roce 2020), přičemž 142 (56,6 %) nových případů bylo zjištěno u mužů majících sex s muži. Z nich 1 byl rovněž injekčním uživatelem drog, ale sexuální přenos se u nich jeví jako pravděpodobnější.

Přenos mezi muži majícími sex s muži je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR, nicméně v posledních čtyřech letech došlo k jeho výraznému snížení v porovnání s nejvyššími výskyty v letech 2015 a 2016, v nichž bylo v této kategorii zjištěno 211 a 213 případů.

K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 81 osob (38 mužů a 43 žen) zachycených v roce 2020, což je výrazně více, než průměrná úroveň předchozích pěti let, která je 54 osob. Podíl heterosexuálně přenesených infekcí tvoří třetinu nových případů (32,3 %).

Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog byl zaznamenán u 14 případů (5,6 %), což je poněkud více než v předchozích letech. Jeden případ nozokomiálního přenosu (0,4 %) se týká cizince s dlouhodobým pobytem, k jehož nákaze došlo mimo území ČR. U 13 (5,2 %) infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn.

Při povinném skríninku dárců krve nebo plazmy bylo v roce 2020 zjištěno 6 případů infekce HIV. Skrínink gravidních žen nově zachytil 6 HIV pozitivních žen, z nichž 3 byly rezidentky. HIV pozitivním matkám se v roce 2020 narodilo 16 dětí, z toho v 11 případech matky při otěhotnění věděly o své HIV pozitivitě, u 5 byla HIV pozitivita zjištěna až při skríninku v průběhu těhotenství. Mezi matkami bylo 8 residentek.

Z celkového počtu infekcí HIV od roku 1985 tvoří muži 86 %. AIDS se rozvinul u necelé pětiny

V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1.10.1985 do 31.12.2020 bylo v ČR celkově zjištěno 3.841 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2.831) a rezidentů (1.010), z toho bylo 3.294 (85,8 %) mužů a 547 (14,2 %) žen. U 718 z nich (583 mužů, 135 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Z 3.841 pacientů 501 (13,0 %) již zemřelo, přičemž 329 úmrtí bylo ve stadiu AIDS (45,8 % ze všech nemocných s AIDS) a 172 z jiné příčiny.

V roce 2020 zemřelo 18 osob ve stadiu AIDS a 15 nemocných s HIV z jiné příčiny. Bylo zjištěno 42 nových případů onemocnění AIDS (21 u občanů ČR, 21 u rezidentů), z toho 38 (90,5 %) u pacientů s HIV pozitivitou prokázanou nově až v roce 2020. Údaje zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ).

V této tiskové zprávě jsou uváděna předběžná data, finální budou zveřejněna po analýze ve výroční zprávě.

Přečíst celou zprávu.

Kontakty:

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS
Státní zdravotní ústav
Kontakt: vratislav.nemecek@szu.cz

RNDr. Marek Malý, CSc.
vedoucí oddělení biostatistiky
Státní zdravotní ústav
Kontakt: marek.maly@szu.cz

MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných infekcí
Státní zdravotní ústav
Kontakt: hana.zakoucka@szu.cz

 

Zdroj: SZÚ

(redakčně zkráceno a upraveno)