Osamělost a sociální izolace starších lidí v Evropě

Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum vydalo policy brief Addressing loneliness and social isolation among older people in Europe (Veronica Sandu, Eszter Zólyomi a Kai Leichsenring) zaměřený na téma osamělosti a sociální izolace a jejich vliv na pohodu, zdraví a začlenění starších lidí. Publikace prezentuje údaje o výskytu osamělosti a sociální izolace a nabízí přehled opatření zaměřených na prevenci a snížení osamělosti a sociální izolace starší populace v Evropě za běžné situace i během pandemie COVID-19.

Osamělost je obecně chápána jako nepříjemný pocit a zkušenost, která je důsledkem rozdílu mezi preferovanou a skutečnou kvantitou a kvalitou mezilidských vztahů. Sociální izolace je zkušenost snížené sociální interakce a sociálních vazeb (Dykstra, 2009). Oba jevy jsou však provázané a mají negativní dopad na kvalitu života, duševní pohodu a zdraví.

Loneliness is generally understood as an unpleasant feeling and experience that occurs when there is a discrepancy between the actual and desired quantity and quality of social relationships. Social isolation is an experience of reduced social interaction and social ties (Dykstra, 2009). Both phenomena are, however, interlinked and have a negative impact on the quality of life and well-being of people.

Sandu, V., Zólyomi, E. and Leichsenring, K. (2021). Addressing loneliness and social isolation among older people in Europe, Policy Brief 2021/7. Vienna: European Centre.

Zdroj: European Centre For Social Welfare Policy and Research