Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“, která mapuje zdravotní stav populace ČR. Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“, která mapuje zdravotní stav populace ČR na základě hodnot rutinně sledovaných indikátorů, dostupných v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Českého statistického úřadu a v databázích dalších institucí, zejména Státního zdravotního ústavu, dále pak Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a Psychiatrického centra Praha. Zpráva rovněž obsahuje data získávaná cílenými průzkumy, které se týkají rizikových faktorů a sociálních determinant zdraví, např. kuřáctví, výskytu obezity, pohybové aktivity dětí či dospělých apod.

Se stárnutím populace a prodlužující se průměrnou délkou života se každé úmrtí před 75. rokem života pokládá za předčasné. V ČR v roce 2012 nastalo 43 % úmrtí právě ve věku do 75 let (s výraznými rozdíly mezi pohlavími, u mužů představovala předčasná úmrtnost 56 % všech úmrtí, u žen 31 %). Většinu těchto úmrtí mají na svědomí chronická onemocnění (86 %), která lze v tomto věku navíc považovat za odvratitelná, jako například ischemická choroba srdeční, cévní onemocnění mozku, zhoubný novotvar plic, kolorekta, prsu, chronické nemoci jater.

Údaje o úmrtnosti, jako ukazateli zdraví populace, se v posledním desetiletí doplňují daty o délce života ve zdraví, bez nemocí a zdravotních omezení. Zdravá délka života je indikátor, který se snaží zachytit kvalitativní stránku prodlužování lidského života a zodpovědět otázku, zda jsou roky prodlouženého života prožity ve zdraví a zda dochází k naplnění tzv. úspěšného stárnutí, které předpokládá odvrácení nesoběstačnosti a zachování odpovídající úrovně kognitivních a fyzických funkcí. Celkový průměrný počet let prožitých ve zdraví byl v roce 2010 v ČR 62 roků. Toto číslo je blízké průměru EU 25. Od roku 1962 se však tato hodnota nezvýšila a prodlužování naděje na dožití tedy spočívá ve zvyšování počtu let prožitých v nemoci. Existuje však řada států, kde je situace mnohem příznivější. Ve Švédsku se ve stejné době prodloužila doba prožitá ve zdraví o 9 let a lidé zde prožijí ve zdraví 71 let, což je o 9 roků více, než v ČR. Na prodloužení délky života ve zdraví a zlepšení zdraví lidí se zaměřuje strategie Zdraví 2020.

 

Zpráva je dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví.