Důchodový věk nestačí. Pro nárok na důchod je třeba mít i odpracované roky

Jste ve věku, kdy uvažujete o odchodu do důchodu? A přitom si nejste jisti, zda máte „odpracované“ potřebné roky? Žádejte ČSSZ o informativní list důchodového pojištění. Nejen dosažený věk rozhoduje o nároku na důchod. Důležité jsou i „odpracované“ roky. Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zdarma vypracuje informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje doby zaměstnání, tedy pojištění potřebné pro přiznání důchodu. Při podání žádosti o důchod tak nebudete zaskočeni případnými nesrovnalostmi či chybějícími údaji o vaší výdělečné činnosti. V letošním roce ČSSZ vypracovala 120 289 informativních osobních listů důchodového pojištění.

Co je informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)?

Je to přehled dob důchodového pojištění každého pracujícího – ať zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které má ve své evidenci ČSSZ. Dobu pojištění zaměstnanců předává do centrální evidence ČSSZ zaměstnavatel formou evidenčních listů. Dobu pojištění OSVČ tamtéž zasílá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa a v Brně Městská správa – OSSZ). IOLDP obsahuje i některé náhradní doby pojištění (např. dobu studia, vojenské služby, vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání apod.), od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (tj. hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny apod.). Nově IOLDP obsahuje i celkový počet neevidovaných dob (včetně celkového součtu), které chybí mezi prvním a posledním nárokovým dokladem občana. ČSSZ o těchto dobách nemá v evidenci žádné doklady. Právě informace o neevidovaných dobách mohou včas upozornit na konkrétní chybějící doby pojištění.

Proč mít IOLDP?

K přiznání důchodu je kromě dosaženého důchodového věku nutná i zákonem stanovená doba pojištění. Stává se, že zaměstnavatelé nesplní svou zákonnou povinnost a potřebné údaje o zaměstnancích ČSSZ neoznámí, často se tak děje i v souvislosti se zánikem firem a podniků. Chybějící doby pak mohou znamenat komplikace při získání nároku na důchod, proto je vhodné si tyto údaje včas ověřit. Pokud z IOLDP zjistíte, že vám nějaké doby pojištění v záznamech chybí, můžete situaci začít sami řešit. Zaměstnanci se mohou obrátit na zaměstnavatele, který je poškodil, upozornit jej na pravděpodobné nesplnění jeho zákonné povinnosti v oblasti evidenčních listů a požádat jej o zaslání chybějících dokumentů na ČSSZ. Pokud tento postup selže (zaměstnavatel nekomunikuje), nebo není možný (zaměstnavatel zanikl), může se pojištěnec obrátit na kteroukoliv OSSZ. U existujícího zaměstnavatele OSSZ, na základě vašeho upozornění, zahájí řízení, jehož výsledkem je zpravidla zajištění chybějícího evidenčního listu důchodového pojištění. V případě zaniklého zaměstnavatele OSSZ poradí, jakým dalším způsobem je možné chybějící dobu zaměstnání prokázat, případně provede rekonstrukci evidenčního listu důchodového pojištění.

Jak žádat o IOLDP?

Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní rok. Na www.cssz.cz je k dispozici tiskopis Žádost o zaslání informativního osobního listu. Vyplněný formulář (uveďte rodné číslo, jméno a příjmení, rodné příjmení a adresu, kam chcete IOLDP zaslat), se posílá na adresu: ČSSZ – odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Úřad má na vyhotovení IOLDP 90 dnů od doručení žádosti. Kromě toho lze žádost odeslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. Žádost musí navíc obsahovat ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. O IOLDP lze žádat i prostřednictvím ePortálu ČSSZ (viz: eportal.cssz.cz). Tento způsob mohou v současné době využít vlastníci datových schránek.

Více informací o IOLDP najdete na www.cssz.cz. Každý pracovní den rovněž můžete kontaktovat zaměstnance místně příslušné OSSZ. K dispozici je také call centrum pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

 

Zdroj: ČSSZ