190 milionů korun na zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z oblasti zdravotnictví pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (MAS), nejdříve však od 5. 4. 2017. Ve výzvě je připraveno 190 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem výzvy je podpořit kvalitní psychiatrickou péči za účelem zvýšení její dostupnosti, a to změnou organizace jejího poskytování. Chceme pomoci zlepšit podmínky pro poskytování psychiatrické péče, která je stále finančně zanedbávána ve srovnání s jinými obory zdravotnictví,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
 
Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě místní akční skupiny.

 

Příjem žádostí bude zahájen 5. 4. 2017 a ukončen 31. 10. 2022.

Viz podrobné informace o výzvě č. 71.

 

 

Zdroj: MMR

 

(foto: pixabay.com)