Call for papers: Komunita a prostor v sociálním vyloučení ve vyšším věku (Sociální studia)

Časopis Social studies / Sociální studia vyhlašuje výzvu k předkládání abstraktů pro monotematické číslo časopisu s pracovním názvem Komunita a prostor v sociálním vyloučení ve vyšším věku. Editory čísla jsou Lucie Vidovicová (Masarykova univerzita) a Isabelle Tournier (Université du Luxembourg).

Sociální studia / Social studiesVítány jsou články zaměřené na dynamiku sociálního vyloučení v komunitě s důrazem na komunitní a prostorové dimenze sociálního vyloučení. Přestože se rizika sociálního vyloučení ve stárnoucí populaci zvětšují a prohlubují, pochopení problému vyloučení ve stáří je v zemích Evropy naprosto nedoceněné a nedostačující. Současné poznání je málo rozvinuté, nedostatečně systemizované a je rozdrobeno do mnoha různých disciplín. Cílem tohoto monotematického čísla je překonat tuto roztříštěnost a zásadní nedostatky v konceptualizaci inovací v sociálním vyloučení ve stáří v průběhu životního cyklu.

Předkládat lze články zabývající se jednou nebo několika z následujících oblastí:

  1. syntéza současných poznatků;
  2. kritická analýza konceptu sociálního vyloučení ve stáří v rámci životního cyklu;
  3. vyhodnocení důsledků sociálního vyloučení v perspektivě životního cyklu;
  4. vytvoření nových koncepčních rámců pro vyloučení ve stáří;
  5. identifikace inovativní a proveditelné politiky a praxe zaměřené na snížení komunitní a prostorové sociální exkluze ve vyšším věku.

Vítány jsou příspěvky, které se zaměřují na mezinárodní srovnání, příspěvky začínajících výzkumných pracovníků.

Abstrakty v rozsahu do 300 slov je možno zasílat na adresu časopisu (socstud@fss.muni.cz) a editorům čísla (vidovicova@fss.muni.cz). Podrobnější informace editoři zašlou na vyžádání.

Termín pro podání abstraktů je do 30.června 2017. Plné texty článků lze zasílat do 31. října 2017. Monotematické číslo bude vydáno vyjde jako číslo 2 v roce 2018.

Příspěvky se přijímají pouze v anglickém jazyce.

Social studies / Sociální studia (tištěná verze ISSN 1214-813X, online verze ISSN 1803-6104) je plně a volně dostupný časopis, zařazený do databází SCOPUS a ERIH PLUS. Časopis vychází od roku 2004 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jak elektronicky, tak v tištěné podobě. Pro autory je výtisk časopisu zdarma.

Více informací naleznete na webových stránkách časopisu (journals.muni.cz)

_______

Call for papers: Community and space in social exclusion in later life

The journal Sociální studia / Social Studies is announcing a call for papers for a monothematic issue with the working title Community and space in social exclusion in later life. The editors of the issue are Lucie Vidovicová (Masaryk University) and Isabelle Tournier (Université du Luxembourg).

For this monothematic issue, we invite papers looking into the dynamics of social exclusion with a specific interest in the community and spatial dimensions of exclusion. While risks of exclusion among ageing people are widening and deepening, damaging gaps in the understanding of old-age exclusion exist across Europe. Existing knowledge is poorly developed, lacks synthesis, and is spread across highly disparate disciplines. In this monothematic issue, we aim to try to overcome some of the fragmentation and critical gaps in conceptual innovation in the area of old-age exclusion across the life course.

We invite papers that will address one or more of the following points:

  1. the synthesis of existing knowledge;
  2. the critical investigation of the construction of old-age exclusion along the life-course;
  3. assessment of the implications of old-age exclusion along the life course;
  4. the development of new conceptual frameworks on old-age exclusion;
  5. the identification of innovative and implementable policy and practice for reducing community/spatial exclusion in later life.

Papers dealing with international comparison are encouraged and early-stage researchers are welcome.

Abstracts of no more than 300 words should be sent to the journal address (socstud@fss.muni.cz) and to the editors (vidovicova@fss.muni.cz). More detailed information is available on request. The deadline for abstract submission is 30th June 2017; full papers are expected by 31stOctober 2017. The issue will be published as number 2 in 2018.

Social studies / Sociální studia (print ISSN 1214-813X, online ISSN 1803-6104) is a fully open-access journal, indexed in SCOPUS and ERIH PLUS. The journal has been published since 2004 at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, both electronically and in print. For authors, the publication is free of charge.

For more information, see our website.