Zdravotní pojištění pro doktorandy by se mělo snížit. Novelu schválila Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 12. dubna 2017 novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v rámci které byla navržena změna plateb zdravotního pojištění týkající se studentek a studentů doktorských studijních programů českých vysokých škol. Pokud novelu schválí Senát, pak může nabýt účinnosti od 1. 1. 2018.

Novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kterou vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, předložila vláda do Poslanecké sněmovny 30. 6. 2016 jako tisk č. 854. Třetí čtení návrhu zákona proběhlo dne 12. 4. 2017. V rámci písemných pozměňovacích návrhů předložila poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) návrh na změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento návrh rozšiřuje okruh tzv. státních pojištěnců o písmeno r), které v návrhu zní: “osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.“

Garanční výbor Poslanecké sněmovny, stejně jako předkladatel prostřednictvím ministryně Michaely Marksové, navržený poslanecký návrh doporučil. Ze 172 přítomných poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 101, proti 52. Pro tento návrh hlasovali kromě Vlasty Bohdalové například Anna Putnová, Pavel Bělobrádek a Jiří Mihola. Proti návrhu hlasovali Karel Rais, Jiří Zlatuška a Bohuslav Svoboda. Hlasování se zdrželi Petr Fiala a Simeon Karamazov. Detaily hlasování si můžete prohlédnout na stránkách Poslanecké sněmovny.

Při hlasování o zákonu jako celku bylo přítomno 173 poslankyň a poslanců. Pro přijetí zákona včetně pozměňovacích návrhů hlasovalo 134 zákonodárců, proti bylo 12. Detaily závěrečného hlasování na stránkách Poslanecké sněmovny.

Navrhované legislativní řešení především upravuje:

  • Zrušení omezení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč, resp. umožnění čerpat rodičovský příspěvek ve výši peněžité pomoci v mateřství a nemocenského v souvislosti s porodem.
  • Možnost volby výše čerpání dávky i pro rodiče, jimž nelze stanovit denní vyměřovací základ.
  • Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení.
  • Zrušení možnosti čerpání rodičovského příspěvku osobám v evidenci z titulu péče o dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu.
  • Vypuštění podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů.
  • Doplnění možnosti zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, pokud o této formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto.
  • Upřesnění pojmu „studium za trvání služebního poměru“ pro účely posuzování nezaopatřenosti dítěte.
  • Upřesnění posuzování soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání při studiu na středních nebo vysokých školách v cizině.

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz (AV)

(foto: pixabay.com)