Přehled dávek sociálního zabezpečení

Níže uvádíme přehled dávek sociálního zabezpečení a informace o základních podmínkách pro vznik nároku, výši dávek a na kterém místně příslušném úřadě můžete o dávku požádat. Současně níže uvádíme přehled příslušných zákonů a legislativy, ve které naleznete podrobnější informace o jednotlivých dávkách. Viz též Slovník sociálního zabezpečení online (MPSV, 2015).

Název dávky Výše dávky Rozhodný příjem Příslušný úřad
Přídavek na dítě Měsíčně:
500 Kč: 0-6 let
610 Kč: 6-15 let
700 Kč: 15-26 let
Max. 2,4násobek životního minima rodiny (příjem za předchozí kalendářní rok) Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. nezaopatřeného dítěte do 26 let věku
Rodičovský příspěvek Měsíčně
Celkem: 220 000 Kč
(max. do 4 let věku dítěte)
Příjem se netestuje Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. rodiče nebo osoby, která dítě převzala do trvalé péče
Porodné Jednorázově
13 000 Kč: na 1. dítě
10 000 Kč: na 2. dítě
Max. 2,7násobek životního minima rodiny (příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí) Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. ženy, která porodila dítě (v případě jejího úmrtí otec dítěte) nebo osoby, která dítě převzala do trvalé péče
Pohřebné Jednorázově
5 000 Kč
Příjem se netestuje Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. osoby, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči
Příspěvek na bydlení Měsíčně
Výše závisí na normativních nákladech na bydlení
Max. 0,3 (v Praze 0,35) násobek příjmu (příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí) Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. nájemníka nebo vlastníka bytu nebo domu
Dávky pěstounské péče Měsíční odměna pěstouna
1 dítě – 8 000 Kč
2 děti – 12 000 Kč
3 a více dětí – 20 000 Kč
a další dávky
Příjem se netestuje Úřad práce dle trvalého pobytu pěstouna
Příspěvek na živobytí (hmotná nouze) Životní minimum
3 410 Kč: pro jednotlivce
3 140 Kč: pro 1. dospělého v domácnosti
2 830 Kč: pro každého dalšího
1 740 Kč: pro dítě do 6 let
2 410 Kč: pro dítě 6-15 let
2450 Kč: pro dítě 15-26 let
Příjem po zaplacení bytu nedosahuje částek životního minima Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele
Mimořádná okamžitá pomoc (hmotná nouze) Jednorázově
až 15násobek životního minima (např. na živelné pohromy)
Nízké příjmy, individuální posouzení Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele
Doplatek na bydlení (hmotná nouze) Měsíčně (individuální výše) Příjem se posuzuje stejně jako u příspěvku na živobytí Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele
Příspěvek na mobilitu Měsíčně 400,- Kč Příjem se netestuje Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. zdravotně postižené osoby
Příspěvek na zvláštní pomůcky Jednorázově max. 400 tis. Kč U pomůcek do 24 tis. Kč max. 8násobek životního minima Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. zdravotně postižené osoby
Příspěvek na péči Měsíčně podle věku a stupně závislosti:
věk: do 18 let/nad 18 let1.st.: 3 300 Kč/  880 Kč
2.st.: 6 600 Kč/ 4 400 Kč
3.st.: 9 900 Kč/ 8 800 Kč
4.st.: 13 200 Kč/13 200 Kč
Příjem se netestuje Úřad práce dle trvalého pobytu žadatele, tj. nemocné osoby
Starobní důchod Základní výměra: 2 550 Kč měsíčně (v r.2017) + procentní výměra: od 770 Kč měsíčně Závisí na příjmech a počtu odpracovaných let Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) dle trvalého pobytu žadatele
Invalidní důchod Základní výměra: 2 550 Kč (v r.2017) + procentní výměra: od 770 Kč Vychází se z hrubých příjmů za odpracovaná léta Okresní správa sociálního zabezpečení dle trvalého pobytu žadatele
Sirotčí důchod Základní výměra: 2 550 Kč měsíčně (v r.2017) + procentní výměra: 40 % starobního nebo invalidního důchodu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti Vychází se z příjmů zemřelé osoby Okresní správa sociálního zabezpečení dle trvalého pobytu žadatele
Vdovský/vdovecký důchod Základní výměra: 2 550 Kč měs. (v r.2017) + procentní výměra: 50 % starobního nebo invalid. důchodu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti Vychází se z denního vyměřovacího základu, tj. hrubá mzda za předchozích 12 měsíců Okresní správa sociálního zabezpečení dle trvalého pobytu žadatele
Nemocenské První 3 dny se neplatí, poté 60 % denního vyměřovacího základu, max. 380 dní (prvních 15 dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele) Vychází se z denního vyměřovacího základu, tj. hrubá mzda za předchozích 12 měsíců Tiskopis ověřený lékařem předat zaměstnavateli, který ho předá Okresní správa sociálního zabezpečení dle svého sídla
Peněžitá pomoc v mateřství 70 % denního vyměřovacího základu Vychází se z denního vyměřovacího základu, tj. hrubá mzda za předchozích 12 měsíců Tiskopis ověřený lékařem předat zaměstnavateli, který ho předá Okresní správa sociálního zabezpečení dle svého sídla
Ošetřovné 60 % denního vyměřovacího základu Vychází se z denního vyměřovacího základu, tj. hrubá mzda za předchozích 12 měsíců Tiskopis ověřený lékařem předat zaměstnavateli, který ho předá Okresní správa sociálního zabezpečení dle svého sídla
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného z důvodu převedení na jinou práci a průměru započitatelných příjmů po tomto převedení Vychází se z denního vyměřovacího základu, tj. hrubá mzda za předchozích 12 měsíců Tiskopis ověřený lékařem předat zaměstnavateli, který ho předá Okresní správa sociálního zabezpečení dle svého sídla

Informace o jednotlivých dávkách a formuláře žádostí o jednotlivé sociální dávky.

Přehled právních předpisů upravujících jednotlivé dávky sociálního zabezpečení

Dávky Právní předpisy
Přídavek na dítě
Rodičovský příspěvek
Porodné
Pohřebné
Příspěvek na bydlení
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Dávky pěstounské péče Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Příspěvek na péči Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Příspěvek na mobilitu Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, v platném znění
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek se zdravotním postižením
Příspěvek na zvláštní pomůcky (např. zakoupení auta, stavební úpravy, schodišťová plošina, vodicí pes, telefonní zesilovač ad.) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, v platném znění
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek se zdravotním postižením
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném zněníZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

Částky životního a existenčního minima

Starobní důchod
Invalidní důchod
Sirotčí důchod
Vdovský/vdovecký důchod
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

Slovník MPSV (důchodové pojištění)

Popis systému (MPSV)

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

Viz též články

Oblasti sociálního zabezpečení

 • dávky hmotné nouze
 • dávky pro osoby zdravotně postižené
 • důchodové pojištění
 • lékařská posudková služba
 • mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení
 • náhradní rodinná péče
 • nemocenské pojištění
 • příspěvek na péči
 • sociálně-právní ochrana dětí
 • sociální služby
 • státní sociální podpora
 • zaměstnanost
 • životní a existenční minimum