Publikace: Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I. vydala publikaci s názvem “Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy” (stáhnout). Publikace představuje analýzu situace na trhu práce v uplynulých deseti letech v kontextu minulého a budoucího demografického vývoje. Zaměřuje se na perspektivy a podmínky prodloužení pracovního života a pracovní kariéry s důrazem na slaďování rolí, zdravotní předpoklady prodloužení práceschopnosti a aktualizaci dovedností a kvalifikace v průběhu života a zvýšení souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Prodloužení pracovního života a udržitelná zaměstnanost jsou jedním z předpokladů kvality života ve stáří a solidarity v dlouhověké společnosti, kterými se nejbohatší země světa, včetně České republiky, stále progresivněji a význačněji vyznačují. Dlouhověkost a demografické změny se nestávají jen výraznou determinantou sociálního vývoje, ale i strukturálních změn na trhu práce, které by měly následovat strukturální změny institucí a politik ve veřejném i soukromém sektoru.

Anotace

„Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy“ (Lucie Vidovićová, Petr Wija a kol.) je obsáhlou monografií věnovanou různým aspektům prodlužování pracovního života. Po detailním přehledu demografie stárnoucí české populace a jejích charakteristik co do budoucího vývoje, podílu zaměstnanosti, vzdělanostní struktury a územní diverzity, následují kapitoly věnované problematice odchodu do důchodu a práci v souběhu se starobním důchodem. Dále jsou představeny koncepty mezigeneračních vztahů v zaměstnání, vybrané personalistické otázky a charakteristiky vztahů mezi mladšími a staršími zaměstnanci. Inovativní je pohled na odlišnou roli věku v různých sektorových kontextech. Druhá polovina publikace je věnována popisu situace v oblasti zdraví a nemoci na trhu práce, včetně přehledu problematiky invalidity. Text také upozorňuje na problematiku vícenásobných rolí starších zaměstnanců, především v dyádě zaměstnanec – pečovatel. Socio-kulturní rámec pak dotváří analýza mediálního klimatu a diskuse Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí. Publikace je určena jako rozcestník pro zájemce o komplexní zhodnocení (budoucí) situace na trhu práce s ohledem na demografický vývoj české společnosti.

Stáhnout publikaci.

 

Zdroj: KZPS ČR