OECD: ČR musí podniknout kroky proti podplácení zahraničních veřejných činitelů

Česká republika musí podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zvýšit své úsilí k odhalování, vyšetřování a stíhání podplácení zahraničních veřejných činitelů. Česká republika ratifikovala Úmluvu OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů již před sedmnácti lety, avšak žádný případ podplácení zahraničních veřejných činitelů dosud nebyl stíhán.

Toto je důvodem ke znepokojení, zejména s ohledem na orientaci české ekonomiky na export, a to včetně vysoce rizikových odvětví, jakými jsou strojírenství a obchod s obrannými materiály. Nová hodnotící zpráva OECD se proto soustředí na nalezení řešení těchto výzev.

Pracovní skupina OECD proti zahraničnímu podplácení aktuálně dokončila hodnocení České republiky v rámci Fáze 4 týkající se provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a souvisejících nástrojů. Hodnotící zpráva vyzdvihuje značné úsilí České republiky vylepšovat svůj systém boje proti podplácení zahraničních veřejných činitelů. Zpráva identifikuje několik postupů a nástrojů využívaných v České republice k zajištění prosazování práva, které by mohly potenciálně zvýšit prosazování práva u podplácení zahraničních veřejných činitelů, včetně vyšetřování obvinění prostřednictvím žádostí o právní pomoc, použití nefinančních forem důkazů, společných vyšetřovacích týmů se zahraničními orgány a centrální evidence bankovních účtů a rejstříků skutečných vlastníků právnických osob.

Zpráva obsahuje také následující doporučení:

  • zajistit dostupnost dostatečných analytických zdrojů pro vyšetřování případů podplácení zahraničních veřejných činitelů;
  • podporovat úsilí nefinančních povinných osob, jako jsou zástupci realitního a hazardního sektoru, daňoví poradci a právní profese, odhalovat a oznamovat podezření z praní peněz v souvislosti s podplácením zahraničních veřejných činitelů;
  • objasnit použití nové výjimky z trestní odpovědnosti právnických osob pro společnosti, jež vynaložily veškeré úsilí, které po nich bylo možno spravedlivě požadovat;
  • přijmout legislativu zvyšující nezávislost státních zástupců; a
  • přijmout odpovídající ochranu whistleblowerů v soukromé sféře.

Zpráva rovněž uznává, že se České republice podařilo úspěšně splnit doporučení vyplývající z hodnocení provedeného v roce 2013 v rámci Fáze 3, a to zvýšit povědomí různých zúčastněných stran o podplácení zahraničních veřejných činitelů a souvisejících otázkách, jako je daňová neodčitatelnost úplatků. Česká republika rovněž sestavila komplexnější statistiky o sankcích v případech korupce, což Pracovní skupině ulehčilo posouzení této oblasti.

Pracovní skupina, která je složena ze 44 členů, přijala Hodnotící zprávu včetně doporučení pro Českou republiku dne 15. června 2017. V souladu se standardními postupy podá Česká republika Pracovní skupině písemnou zprávu o pokroku dva roky od přijetí hodnotící zprávy a specifikuje, jakým způsobem splnila tato doporučení.

Tato zpráva je součástí hodnotící Fáze 4 prováděné Pracovní skupinou proti podplácení, která byla započatá v roce 2016. Fáze 4 se zaměřuje zejména na výzvy a pozitivní výsledky hodnocených zemí. Tato fáze zkoumá také další oblasti, jako jsou odhalování, vymáhání, odpovědnost právnických osob a mezinárodní spolupráce, jakož i nevyřešené otázky z předchozích hodnocení Pracovní skupiny.

Pro více informací o boji proti korupci v rámci OECD viz www.oecd.org/corruption.

 

Zdroj: OECD