Platové tabulky zaměstnanců v sociálních a zdravotních službách

Platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (viz nařízení vlády 341/2017 Sb., ověřit nejnovější nařízení). Zařazení do platové třídy upravuje § 3 do platového stupně § 4. Zařazení jednotlivých skupin zaměstnanců do platových tarifů upravuje § 5Pro každou ze skupin je v přílohách nařízení uvedena samostatná „platová tabulka“, přesněji „Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance“.

Podle odstavce (3) § 5 nařízení “Zaměstnanci, který je a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.

Zvláštní příplatek (§ 8) určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 6 nařízení (viz níže). Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině a) I. 400 až 1300 Kč, b) II. 600 až 2500 Kč, c) III. 1000 až 5000 Kč, d) IV. 1500 až 7500 Kč, e) V. 2000 až 10000 Kč.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 11140 12080 13090 14210 15390 16690 18120 19660 21300 23160 25080 27190 29520 32030
2 do 2 let 11580 12530 13600 14770 15980 17330 18800 20400 22100 24020 26020 28240 30620 33250
3 do 4 let 12020 13010 14110 15320 16580 17980 19530 21170 22960 24960 27030 29310 31790 34510
4 do 6 let 12460 13520 14630 15900 17220 18670 20270 21970 23830 25880 28020 30400 32980 35800
5 do 9 let 12930 14030 15200 16490 17870 19390 21040 22800 24730 26860 29090 31550 34230 37150
6 do 12 let 13410 14560 15760 17130 18540 20110 21840 23640 25650 27880 30190 32730 35500 38550
7 do 15 let 13950 15110 16380 17760 19240 20850 22680 24560 26620 28920 31330 33970 36880 40000
8 do 19 let 14470 15680 16980 18450 19960 21630 23530 25490 27630 30030 32510 35260 38240 41530
9 do 23 let 15000 16270 17630 19140 20730 22460 24400 26430 28670 31150 33740 36570 39690 43100
10 do 27 let 15590 16900 18300 19880 21510 23290 25340 27440 29760 32330 35020 37970 41200 44720
11 do 32 let 16160 17530 18990 20640 22320 24190 26310 28490 30890 33520 36340 39380 42760 46400
12 nad 32 let 16780 18210 19690 21420 23170 25100 27310 29560 32070 34810 37710 40880 44370 48140

Pozn.: Od 1. července 2017 se sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách zařazují do stejné platové tabulky jako zdravotničtí pracovníci (viz tabulka níže). Jejich platové tarify se tak zvyšují o 23 %.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina – Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.
2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.
3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.
5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.
7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

II. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.
2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.
3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na
3.1. operačních a porodních sálech,
3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
3.3. jednotkách intenzivní péče,
3.4. onkologických odděleních.
4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
4.3. s tělesným nebo mentálním postižením.
5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.
6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.
7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.
8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.
9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.

III. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.
2. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.
3. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.
4. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
5. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže
5.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,
5.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,
5.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.
6. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům
6.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,
6.2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.
7. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.
8. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.
9. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

IV. skupina – Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.
2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v
2.1. řízení letového provozu,
2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,
2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.
3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

V. skupina – Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce výkonného letce.
2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.

 

Související články: