Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz

S účinností od 1. července 2017 vydala náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Ministerstva práce a sociálních věcí Instrukci č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN – 10“. Tato instrukce upravuje doporučené délky trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti u nejčastějších diagnóz (příčin dočasné pracovní neschopnosti) v případech obvyklých a v případech komplikovaných a měla by vést ke sjednocení pracovních postupů lékařů okresních správ sociálního zabezpečení při provádění kontroly správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři pro účely nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro vznik standardů délky trvání dočasné pracovní neschopnosti pro vybrané diagnózy nemocí uvedených v příloze instrukce se staly výstupy projektů výzkumu organizovaných Technologickou agenturou ČR pod číslem TB02MPSV014 a TB05MPSV017. Řešitelem prvního z nich byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s Krajskou nemocnicí České Budějovice; řešitelem druhého pak Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pohled řešitelů projektů výzkumu – odborných lékařů – zajišťuje, že na základě znalostí a zkušeností specialistů s dlouholetou lékařskou praxí byla k jednotlivým diagnózám vybraným na základě požadavku zadavatele projektů – Ministerstva práce a sociálních věcí – sestavena klinická charakteristika průběhu, rozsahu a tíže nemoci způsobující dočasnou pracovní neschopnost, včetně případných komplikací nemoci. K jednotlivým diagnózám byla stanovena doporučení formou tzv. optimální délky trvání dočasné pracovní neschopnosti při obvyklém klinickém průběhu nemoci a tzv. maximální doporučené délky trvání dočasné pracovní neschopnosti pro případ možných komplikací. Doporučené standardy délky trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v případech obvyklých a v případech komplikovaných jsou definovány ve dvou variantách s ohledem na dosavadní pojištěnou činnost dočasně práce neschopného – pro duševně pracující a pro fyzicky pracující. Instrukce nastavuje jednotící pravidla pro posuzování délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz nemocí a pro provádění kontrol správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti lékaři okresních správ sociálního zabezpečení u případů, které se oproti stanoveným standardům budou odchylovat. Měla by přispět ke zvýšení kvality lékařské posudkové činnosti, dále k optimalizaci fungování systému nemocenského pojištění a k objektivizaci potřeb systému z hlediska provádění kontrol správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři.

Instrukce byla předána příslušným útvarům České správy sociálního zabezpečení k zajištění jejího dodržování. Dále byla zaslána pro informaci Sdružení praktických lékařů ČR, České lékařské komoře a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude pokračovat v pracích na stanovení standardů délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u diagnóz, které nebyly zpracovány v předchozích projektech výzkumu. Následně bude ve věci vydána příslušná instrukce. Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí je získat ucelenou odbornou platformu, která by sjednotila názory ošetřujících lékařů a posudkových orgánů na optimální a maximální délku trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti u jednotlivých diagnóz dle MKN – 10.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

(foto: pixabay.com)