Exekuce dávek: Průměrná výše srážky je 2 000 korun. Nezabavitelná částka pro dlužníka 6 155 Kč

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 %. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. Za prvních šest měsíců jich ČSSZ provedla 97 tisíc, což je o 12,5 % více než za loňské pololetí. Z necelých tří milionů důchodců včetně invalidních (2,9 mil.) tak v exekuci byly zhurba 3 %. Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) činí letos 6 154,67 Kč (v roce 2016 činila 6 178,67 Kč).

Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a nemocenských dávek za leden až červen vyplatila věřitelům dlužníků (oprávněným osobám), činila přes 1,2 mld. Kč. Jenom z důchodů to bylo 1,1 mld. Kč, což odpovídá 9% nárůstu. Průměrná výše srážky k 30. 6. činila 2 000 Kč a průměrný věk důchodce s exekucí na důchod byl 61 let. Podrobné pololetní údaje jsou k dispozici v přehledu níže.

V prosinci loňského roku ČSSZ evidovala 85 tisíc případů s nařízenou exekucí (včetně insolvencí) na vyplácené důchody. Za celý loňský rok ČSSZ provedla více než 172 tisíc srážek z dávek nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství), což je o 30 % více než za celý rok 2015. Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a z dávek nemocenského pojištění za loňský leden až prosinec vyplatila oprávněným věřitelům, činila přes 2,2 mld. Kč. Jenom z důchodů šlo o sumu téměř 2 mld. Kč.

 

Výsledky analýzy dat o exekucích na důchody

Četnost exekucí se u jednotlivých skupin důchodců liší. Statistická data za rok 2016 ukazují, že mnohem více než starobní důchodci (senioři) jsou exekucemi zatíženi lidé, kterým ČSSZ vyplácí invalidní důchod, je jich přes 7 % z celkového počtu důchodců s nařízenou exekuční srážkou z důchodu. V Ústeckém kraji je jich dokonce přes 10 %, což znamená, že exekuci tu má každý desátý invalidní důchodce.

Z analýzy dat o exekucích podle jednotlivých krajů při zohlednění velikosti kraje, co do počtu důchodců, vyplývá, že nejvíce důchodců má exekuci v krajích Ústeckém (5 %), Karlovarském a Libereckém (oba cca 4 %). Shrnutí výsledků analýzy je k dispozici v přehledu.

 

Srážky z důchodů

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovský/vdovecký, sirotčí). Srážky z důchodu může ČSSZ ukončit až po splacení celého dluhu včetně tzv. příslušenství (tj. úroků a nákladů řízení), popř. na základě rozhodnutí orgánu, který o exekuci rozhodl. Exekuci nelze ukončit na základě oznámení klienta, že dluh uhradil. Toto lze pouze na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

 

Tabulka 1: Exekuční srážky z důchodů

 

k 31. 12. 2015

k 30. 6. 2016

k 31. 12. 2016

k 30. 6. 2017

Počet výplat důchodů s exekuční srážkou

79 991

84 699

85 028

87 971

Počet případů s evidovaným „exekučním titulem“ u důchodů, jejichž výše nepřekračuje tzv. nezabavitelnou částku*)

44 116

45 296

46 467

44 202

Výše srážek (vč. deponací) v mld. Kč

1,837

0,969

1,956

1,061

*) Jde o část mzdy, která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka a kterou nelze srazit.

 

Roste počet žadatelů o důchod s exekucí na svůj příjem

Ze zkušeností ČSSZ při zpracovávání exekuční agendy plyne, že se zvyšuje počet lidí, kteří do důchodu s exekucí či s několika exekucemi již vstupují. Před odchodem do důchodu jim srážky z platu prováděl zaměstnavatel a ČSSZ tuto povinnost převzala z titulu plátce důchodu (jiného příjmu). Má-li žadatel o důchod exekuci nebo je-li v insolvenci, je třeba k žádosti o důchod předložit i tzv. exekuční tituly, v případě insolvence sdělit spisovou značku.

 

I když z některých důchodů nemůže být srážka provedena, dluh tím nezaniká

ČSSZ dlouhodobě eviduje případy důchodců, u nich byla nařízena exekuce, ale srážky kvůli nízké výši důchodu nemohou být prováděny. To, že ČSSZ pouze eviduje exekuční titul a srážky neprovádí, ale neznamená, že dluh zanikl. Pokud ho důchodce neuhradí jiným způsobem, je ČSSZ povinna srážku zařídit, jakmile se dlužníkovi důchod zvýší nebo se u něj např. změní počet vyživovaných osob. V praxi tedy může nastat situace, že každá změna parametrů, které mají vliv na výši exekučních srážek, znamená pro ČSSZ provést přepočet exekučních srážek z důchodu. Vzhledem např. ke zvýšení důchodů (typicky valorizace) bude snížení nezabavitelné částky možné z některých dosud nepostižitelných (nezabavitelných) důchodů srážky zahájit. U případů, kde je již srážka prováděna, dojde ve většině případů k jejímu přepočtu. O provedených změnách ve výši srážek jsou příjemci důchodu vždy informováni.

 

Tzv. nezabavitelná částka chrání před sražením celé výplaty důchodu

Lidé se nemusí obávat, že kvůli nařízené exekuci přijdou o celou výplatu důchodu. Dlužníkovi vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná částka. Jde o část mzdy, (v případě ČSSZ o část vyplácených dávek), která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka a kterou nelze srazit. Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) činí letos 6 154,67 Kč (v roce 2016 činila 6 178,67 Kč). Pokud ji výše důchodu nepřekračuje (důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše), nemůže ČSSZ exekuční srážku zařídit. Na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat, se nezabavitelná částka dále zvyšuje o 1 538,67 Kč (v roce 2016 o 1 544,67 Kč). Částka, nad kterou se zbytek důchodu může srazit bez omezení, je stanovena na 9 232 Kč (v roce 2016 činila 9 268 Kč).

 

Srážky se týkají i nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Srážky z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence se provádí i z dávek nemocenského pojištění, tedy z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. Tyto srážky se vždy provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc, proto lidem, kteří jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti a mají na svůj příjem nařízenou exekuci nebo insolvenci, lze doporučit, aby si tzv. lístek na peníze (tj. potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti) nechávali od ošetřujícího lékaře vystavit vždy k poslednímu dni v měsíci. Výplatu dávky tedy nelze zpracovat a zařídit v průběhu měsíce. Uvedené neplatí na začátku nebo na konci sociální události, kdy se dávka zpravidla vyplácí za část kalendářního měsíce. Nadále platí, že zaměstnanec veškeré podklady pro výplatu nemocenských dávek, včetně podkladů potřebných pro provádění srážek, předává svému zaměstnavateli, který je bezodkladně postoupí OSSZ příslušné k výplatě dávek.

 

Tabulka 2: Exekuční srážky z dávek nemocenského pojištění*)

 

leden-prosinec

2015

leden-červen

2016

leden-prosinec

2016

leden-červen

2017

Počet srážek

132 206

86 392

172 484

97 159

Výše srážek v mil. Kč

206,049

137,256

275,327

162,084

*) Srážky z důvodu exekuce či insolvence jsou evidovány kumulativně v rámci roku.

 

ČSSZ nepřísluší posuzovat oprávněnost exekuce

Domnívá-li se občan, že jeho exekuce nebo insolvence je neoprávněná, musí se obrátit na orgán, který výkon rozhodnutí vydal, nikoliv na ČSSZ – ta o exekuci ani insolvenci nerozhoduje, ale musí ji ze zákona vykonat. Informaci o zahájení exekučních či insolvenčních srážek a jejich výši ČSSZ vždy zasílá dlužníku (tj. povinnému) písemně. V oznámení je mimo jiné uvedeno číslo jednací výkonu rozhodnutí a vydávající orgán. Písemnou informaci zasílá ČSSZ také v případě, že z důvodu nezabavitelné výše důchodu exekuční srážku provádět nemůže. ČSSZ je povinna provádět srážky na základě doručeného exekučního titulu, tj. na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudem, na základě exekučního příkazu vydaného ve správním řízení, exekučního příkazu soudního exekutora a na základě konkurzního nebo insolvenčního řízení.

 

tabulka ČSSZ

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

 

(foto: freeimages.com)