Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podporu v nezaměstnanosti upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění. Pokud jste nezaměstnaní, vznikne vám na podporu v nezaměstnanosti nárok, pouze pokud se registrujete na úřadu práce. Na kontaktním pracovišti úřadu práce podle svého trvalého pobytu vyplníte žádost o zprostředkování zaměstnání azároveň žádost o podporu v nezaměstnanosti. Obě žádosti najdete přímo na úřadu práce nebo si je stáhněte z internetu (viz odkazy výše). Budete potřebovat doklad o skončení pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), potvrzení o výši průměrného výdělku a evidenční list důchodového pojištění. Bližší informace vám sdělí na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti závisí především na získané době důchodového pojištění, na dosaženém věku a na výši posledního výdělku. Za každý měsíc evidence vám stát uhradí povinné zdravotní pojištění. V evidenci úřadu práce proto zůstaňte i po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti.

 

Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je důležité, zda jste si alespoň rok platili důchodové pojištění

Úřad práce bude posuzovat, zda jste během posledních 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získali alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Důchodové pojištění můžete získat v průběhu zaměstnání, kdy vám ho hradí zaměstnavatel. Pokud jste však během posledních 2 let zaměstnáni nebyli, mohou vám být započteny tzv. náhradní doby zaměstnání, například pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo osobní péče o dítě do 4 let věku.

 

Náhradní doby zaměstnání, které lze započíst, pokud nezískáte alespoň 12 měsíců důchodového pojištění v posledních 2 letech výdělečnou činností

příprava osoby se zdravotním postižením k práci

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

dočasná pracovní neschopnost po skončení výdělečné činnosti v tzv. ochranné lhůtě

výkon dlouhodobé dobrovolnické služby

osobní péče o dítě ve věku do 4 let věku

osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby

ve stupni I (lehká závislost) – jde-li o osobu mladší 10 let, ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),

(pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou)

 

Délka podpory v nezaměstnanosti závisí na dosaženém věku

Podpora v nezaměstnanosti náleží ode dne podání písemné žádosti nebo ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud o podporu v nezaměstnanosti požádáte nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete do evidence zařazení již ode dne následujícího po ukončení zaměstnání. Podporu v nezaměstnanosti vám úřad práce bude vyplácet nejdéle do nároku na starobní důchod. Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) závisí na věku, který uchazeč o zaměstnání dosáhl ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 let a do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká uplynutím podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo vyřazením z této evidence. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

 

Věk

Délka podpůrčí doby

od 18 do 50 let věku

5 měsíců

nad 50 let a do 55 let věku

8 měsíců

nad 55 let věku (do starobního důchodu)

11 měsíců

 

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na výši posledního výdělku

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na výši průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. V prvních dvou měsících vám stát vyplatí 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Pokud ukončíte zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo se na ukončení pracovního poměru dohodnete se zaměstnavatelem, vyplácí se podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti nesmí být vyšší než 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku. V roce 2017 vám úřad práce nemůže vyplatit více než 15 778 Kč, i přestože by podle vašeho posledního výdělku měla podpora v nezaměstnanosti tuto částku převýšit.

 

Kdo nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá

V následující tabulce si můžete zjistit, ve kterých situacích vám nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne. Například pokud pobíráte nemocenské dávky, můžete se evidovat na úřadu práce, až po ukončení pracovní neschopnosti.

 

Komu/kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká

poživatelům starobního důchodu

poživatelům invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (nárok vzniká poživatelům prvního nebo druhého stupně invalidního důchodu)

osobám, které pobírají nemocenské dávky

uchazečům o zaměstnání, kterým v posledních 6 měsících zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

po dobu, za kterou bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné (doba posunutí začátku výplaty podpory v nezaměstnanosti se u odstupného určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného)

po dobu pobírání podpory při rekvalifikaci

 

Viz též Vyznáte se v zákoně o zaměstnanosti? Otestujte se

 

(foto: pixabay.com)