Rozšíření bezplatné právní pomoci

Senátem prošla novela zákona o advokacii, která rozšiřuje státem zajištěnou právní pomoc. Právní úprava vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, upravuje také podmínky advokátních zkoušek a postihy za tzv. vinklaření.

Novela rozšiřuje státem garantovanou právní pomoc do oblasti mimo řízení před orgány veřejné moci formou právních porad, na správní řízení a řízení před Ústavním soudem. Tímto návrhem se tak doplňuje státem zajištěná právní pomoc tam, kde není v současnosti poskytována. Nemajetným žadatelům, kteří uhradí stokorunový poplatek, zaručuje právní poradenství v rozsahu 30–120 minut za rok. Advokát vybraný Českou advokátní komorou bude za tuto práci odměněn, a to paušální částkou hrazenou státem ve výši 150 Kč za poradu trvající 30 minut. Díky této části novely se s účinností od prvního července příštího roku rozšíří odborná a kvalifikovaná pomoc pro ty, kteří si ji nemohou sami dovolit.

Novela dále předpokládá zpřísnění režimu advokátních zkoušek, kdy budou muset uchazeči o složení advokátních zkoušek nově projít náročnějším řízením, které prověří jejich kvality a znalosti potřebné pro práci advokáta. Zkoušky se budou skládat z písemného testu a písemné a ústní části, ke které se však dostanou pouze ti, kteří uspějí při testu.

Schválená novela pamatuje také na neoprávněné poskytování právních služeb, tzv. vinklaření. To bude nově postihováno pokutou až do výše 3 000 000 Kč. Podobně se navrhuje zakotvit přestupkový postih za neoprávněné poskytování právních služeb do notářského řádu a exekučního řádu.

Společně s novelou zákona o advokacii schválil Senát také jednodušší pravidla pro vymáhání škody při porušení hospodářské soutěže. Ministerstvo spravedlnosti bylo spolupředkladatelem tohoto návrhu.

 
 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
 
(foto: pixabay.com)