Úřady práce do června 2017 ukončily vyplácení více než 750 dávek hmotné nouze

Od ledna do června 2017 provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR 24 tisíc sociálních šetření a více než 39 tisíc šetření v místě. Na základě takto zjištěných skutečností ÚP ČR zamítl 333 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odejmul 774 už vyplácených dávek. Celkové úspory za šest měsíců letošního roku přesáhly 20 mil. Kč, z toho polovinu tvořily výdaje na “mimořádnou okamžitou pomoc” (10,6 mil.) a 7,7 mil. na příspěvek na živobytí. Podle Úřadu práce se v praxi pozitivně projevuje také nastavení ještě užší spolupráce mezi agendami Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek.

K neoprávněnému pobírání dochází především v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jedná se hlavně o příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí, v menší míře pak o příspěvky na péči, zvláštní pomůcku, mobilitu nebo dávky mimořádné okamžité pomoci. 

V průběhu srpna 2014 (proběhla 1. vlna personálního posílení) až června 2017 provedli zaměstnanci ÚP ČR celkem 386 641 sociálních šetření a 137 437 šetření v místě. Za tu dobu vykázali v návaznosti na provedená šetření úsporu ve výši 170 mil. Kč. Celkem nepřiznali 4 814 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odejmuli 10 858 už vyplácených dávek.

 

Podstatou a cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele

Zaměstnanci ÚP ČR mohou v jeho průběhu ověřit, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty. V opačném případě Úřad práce ČR dávku odejme či sníží. Zároveň se ještě více zaměří na individuální práci s takovým klientem a snaží se ho podpořit ve vstupu trh práce.

Šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Účelem je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije. 
V rámci šetření ÚP ČR zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti a v případě, že pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku. 

Pro účely přiznání dávek v hmotné nouzi je podstatné, kolik lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy a společné výdaje, či jaký mají majetek. Při vlastním šetření úředníci posuzují, zda klient žije v bytě nebo v domě, jak velkou plochu obývá se všemi společně posuzovanými osobami, jestli má garáž, zahradu a jak je vybavená domácnost. Mezi dávky v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

 

Přímé efekty provedených sociálních šetření podle druhu dávky

Druh dávky 01/2017 – 6/2017
Příspěvek na živobytí 7 664 335 Kč
Doplatek na bydlení 1 859 648 Kč
Mimořádná okamžitá pomoc 10 563 308 Kč
Celkem

20 087 291 Kč

 

Spolupráce s Policií ČR a obcemi při kontrole pobírání dávek

ÚP ČR má velmi dobře nastaven vnitřní kontrolní systém, stejně jako spolupráci s Policií ČR a obcemi. Jeho zaměstnanci využívají při odhalování neoprávněného pobírání dávek také znalosti místních poměrů. Pokud získají podezření, že se konkrétní klient pobírající dávky dopouští podvodu či trestného činu, oznámí ihned tuto skutečnost příslušnému státnímu zastupitelství nebo PČR. Systém funguje i obráceně – pokud policie zjistí, že si některý z klientů neoprávněně „přivydělává“ třeba prodejem druhotných surovin (nejčastěji železného šrotu), nahlásí to ÚP ČR. 

Pokud má Úřad práce ČR podezření na zneužití vyplacených nepojistných sociálních dávek, ihned situaci prošetří. Jestliže se jedná o částky vyšší než 5 tis. Kč a existuje podezření na spáchání trestného činu, předává celou věc orgánům činným v trestním řízení. Prokáže-li se neoprávněné pobírání dávky, vyčíslí ÚP ČR přeplatek a požaduje vrácení vyplacených peněz. Pouze v těchto případech, tedy tehdy, když probíhá správní řízení o přeplatcích, pak vyžaduje ÚP ČR standardně podrobný výpis z bankovního účtu.

 

 

Zdroj: Úřad práce ČR

 

(foto: pixabay.com)