Během 1. pololetí 2017 požádalo o zvýšení důchodu více než 50 tisíc pracujících seniorů

Během prvního pololetí zaslalo více než 50 tisíc pracujících důchodců žádost o přepočet svého starobního důchodu, meziročně se tak jejich počet zvýšil o 7 %. Kromě těchto žádostí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za první půlrok obdržela téměř 108 tisíc žádostí o důchod nejen starobní, ale i invalidní či pozůstalostní.

O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající), žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění.

Období 360 dnů nemusí být získáno v kuse, sčítají se všechny odpracované úseky, bez ohledu na jejich délku. Započítávají se dny kalendářní s odečtením dnů dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti, neplaceného volna a neomluvené absence. Nárok na zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení.

 

Tabulka: Počet žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Počet žádostí k 30. 6.

22 052

44 944

40 591

46 968

50 358

Počet žádostí k 31. 12.

39 283

68 893

60 787

72 913

.

 

Zvýšení důchodu

Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají.  

Příklad: Důchodci byl od 1. 7. 2016 přiznán starobní důchod, který byl vyměřen z výpočtového základu 19 450 Kč. Při pobírání důchodu pracuje nepřetržitě dosud a v tomto období nebyl nemocný a ani neměl jiné nezapočitatelné dny. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 26. 6. 2017. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu od tohoto data zvýšen o 78 Kč (0,4 % z výpočtového základu 19 450 Kč).

 

Podání žádosti

Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti důchodce. Tu je vhodné podat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, a to vždy krátce po získání 360 dnů výdělečné činnosti. Žádost lze zaslat také přímo na ústředí ČSSZ. Získání 360 dní výdělečné činnosti se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) potvrzením příslušné OSSZ.

 

Řízení o žádosti

Doba vyřízení žádosti o přepočet závisí na tom, zda byla žádost podána krátce po získání 360 odpracovaných dní nebo až po delším období. V případech, kdy lidé žádají o přepočet důchodu za dobu několikaleté výdělečné činnosti, je zpracování náročnější a trvá déle. Žádosti o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců zpracovává ČSSZ průběžně, současně stejnými pracovními kapacitami vyřizuje žádosti o přiznání důchodu „novopečených důchodců“. Ty mají určitou prioritu, aby lidem nastupujícím do důchodu byla zajištěna pravidelná výplata příjmu. V některých případech tak může vyřízení žádostí o přepočet důchodu trvat déle, avšak o svůj nárok pracující důchodci v žádném případě nepřijdou. Zvýšení se jim doplatí zpětně ode dne, kdy na ně vznikl nárok.

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

 

(foto: pixabay.com)