Vláda schválila novou rodinnou politiku. Lidovcům navzdory

Vláda schválila Koncepci rodinné politiky, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky. Poslední podobný dokument z oblasti rodinné politiky je z roku 2008.

„Klíčovým principem je možnost svobodného výběru životní strategie. Koncepce si dává za cíl podpořit všechny typy rodin a ocenit jejich přínos pro naši společnost,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Založení rodiny nesmí bránit obava z propadu životní úrovně, naopak musí být více oceněna péče o členy rodiny“ dodala ministryně Marksová.

 

Lidovci považují koncepci za mrtvý dokument. Koncepce podle nich popírá kladné hodnoty úplné rodiny založené na manželství

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka byla koncepce přijatabez nezbytné společenské shody a přes jejich nesouhlas, a to nejtěsnějším možným způsobem (9 ku 8). Za jiných okolností by podle jeho slov KDU-ČSL v této situaci vystoupila z vlády. „Rodina a rodinná politika jsou pro KDU-ČSL naprosto zásadní prioritou a za jiných okolností bychom takovýto podraz od koaličních partnerů nenechali být. Několik málo týdnů před volbami však například ve vystoupení z vlády nevidím smysl a navíc se de facto jedná už o mrtvý dokument. ČSSD celé toto hlasovaní pojala jako součást své předvolební kampaně,“ řekl Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL.

Koncepce podle lidovců popírá kladné hodnoty úplné rodiny založené na manželství a přispívá k nízké stabilitě svazků a k chápání výchovy dětí v rodině jako neplnohodnotné a ponižující. Přispívá tak k jevům, které by správně spíše měla řešit. “Především však zde zcela chybí ocenění nenahraditelné hodnoty mateřství a rodičovství se všemi jejich pozitivními vlivy”, uvádí KDU-ČSL v tiskové zprávě.

 

MPSV: Roste počet samoživitelek a samoživitelů. Jejich špatnou ekonomickou situaci, která má dopad zejména na děti, nelze přehlížet

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jsou navrhovaná opatření zaměřená na všechny rodiny bez ohledu na jejich uspořádání a volbu typu péče o děti, ať už v rodině nebo mimo ni, a vnímají největší problémy, kterým dnešní rodiny čelí. Problematické jsou omezené možnosti skloubení péče a placeného zaměstnání či propad životní úrovně v souvislosti se založením rodiny. V tomto směru je klíčový rozvoj dostupných a kvalitních forem zařízení předškolní péče a úprava v oblasti dávek a daní.

Koncepce má za cíl také podpořit důstojné podmínky pro zakládání rodin, a to jak z hlediska materiálního, v podobě podpory dostupného bydlení nebo novomanželských půjček, tak v podobě podpory důstojného prostředí pro nastávající maminky v porodnicích a nemocnicích.

Za zásadní téma koncepce považuje ocenění péče, a to především z hlediska systematické podpory neformální rodinné péče a pečujících osob, například v podobě dlouhodobého ošetřovného. Odpovídající pozornost je také věnována rodinám s jedním rodičem, samoživitelek a samoživitelů, jejichž vzrůstající počet a špatnou ekonomickou situaci, která má dopad zejména na děti, nelze přehlížet.

 

Hospodářská komora: Koncepce povede ke zvýšení zátěže daňových poplatníků a neřeší konkrétní problémy rodin

Kriticky se ke schválené koncepci postavila také Hospodářská komora. Koncepce je podle ní obecný materiál, který neřeší konkrétní problémy a představuje zvýšení zátěže daňových poplatníků. A to i přes to, že již dnes výdaje na rodinnou politiku v ČR odpovídají průměru zemí OECD. Vadí jí například garance a bezplatnost míst v předškolních vzdělávacích zařízeních. Systémové řešení by podle ní mělo zahrnovat odbourání současných překážek v zakládání a provozování mateřských škol. Podpora rodin s dětmi by měla být podle Komory i nadále výrazně koncentrovaná v oblasti daňových slev.

 

Cíle rodinné politiky jsou v Koncepci určeny následovně:

 • vytvořit příznivější společenské klima a socio-ekonomické podmínky pro fungování rodin,
 • odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohrožují jejich funkčnost,
 • posilovat vědomí a význam rodinných hodnot

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí navrhovaná opatření z dlouhodobého hlediska představují investici do budoucí generace, což bude pro český stát znamenat nejen zisk ve formě vyšších příjmů v daňovém či v sociálním systému a zvýšení hospodářského růstu, ale také vytváření stabilnějšího rodinného prostředí s nižším výskytem sociálně-patologických jevů. To vše dohromady zvýší kvalitu života českých rodin.

Vzhledem k různorodosti dnešních rodin podle MPSV koncepce nepředkládá ideální model rodiny, ale oceňuje jedinečnost rodinných vztahů. Dále nabízí zhodnocení demografických trendů a související analýzu socio-ekonomické situace rodin včetně srovnání v rámci Evropské unie.

 

 

Koncepce rodinné politiky obsahuje celkově 39 opatření. Patří mezi ně například

 • Bezplatné předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny a mikrojesle, vyjma obědů).
 • Výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi za 3 mld. Kč ročně.
 • Podpora částečných úvazků (slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele).
 • Navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na alespoň 250 tisíc Kč, tak aby odpovídal navýšení minimální mzdy v minulých letech.
 • Plošné fungování družin při všech základních školách včetně základních kroužků bezplatně.
 • Další navýšení přídavků na dítě o 300 Kč.
 • Zavedení novomanželských půjček.
 • Plošné zavedení mikrojesle.
 • Zahájit debatu na úrovni tripartity o opatřeních, která by redukovala platové rozdíly dle pohlaví.
 • Zavedení institutu sdíleného pracovního místa.
 • Navýšení peněžité pomoci v mateřství na 75 % předchozího příjmu.
 • Přejmenování mateřské a rodičovské „dovolené“ na jiný vhodnější název.
 • Úprava slevy na manželku, aby zohledňovala existenci dětí, např. přesunutí těchto finančních prostředků do rodičovského příspěvku.
 • Zvýšení porodného na 15 tisíc Kč pro všechny děti a na 3,5 násobku životního minima.
 • Zavedení kampaně na podporu prevence neplodnosti.
 • Navýšení dotací pro pro-rodinné aktivity pro obce a neziskový sektor.
 • Po roce 2020 zajistit dlouhodobé financování dětských skupin ze státního rozpočtu.
 • Zvýšení limitu 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení pro děti do dvou let.
 • Zavedení motivačního střídacího bonusu pro otce.
 • Zlidštit a zkvalitnit porodní a poporodní péči v českých nemocnicích.

 

Již realizovaná nebo schválená opatření

 • Zavedení dětských skupin (zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině)
  • nyní cca 347 DS v ČR / 4558 míst; do konce roku 2017 očekáváme celkem 400 evidovaných dětských skupin
  • doposud z Evropského sociálního fondu bylo na podporu dětských skupin uvolněno více jak 1,6 mld. Kč v rámci výzev 35+36 (2015) a 132 (2017)
 • Garance míst v mateřské škole pro dvouleté děti od roku 2020 (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
 • Systémový projekt Mikrojesle
  • pilotní ověření nové služby o děti
  • pro děti od 6 měsíců do čtyř let, max. 4 děti na jednu pečující osobu, docházková blízkost, zřízení ve spolupráci s obcí
  • 68 nových mikrojeslí po celé ČR
 • Otcovská poporodní (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)
  • týden volna pro otce v šestinedělí a dávka ve výši 70% denního vyměřovacího základu
 • Zásadní navýšení daňových slev na dítě (návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
  • nově na první dítě o 1800 Kč z 13 404 Kč na 15 204 Kč (Senát schválil 8. června 2017, do schválení Koncepce se čeká podpis prezidenta)
  • na druhé dítě o 6 tisíc Kč z 13 404 Kč na 19 404 Kč
  • na třetí dítě a každé další dítě o 10 800 Kč z 13 404 Kč na 24 204 Kč
 • Navýšení porodného (č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)
  • první dítě (13 000 Kč), druhé dítě (10 000 Kč) při příjmu do 2,7 násobku životního minima rodiny
 • Školkovné (č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
  • sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení (mateřská škola, dětská skupina, živnost) do výše minimální mzdy
 • Novelizace státní sociální podpory (č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)
  • rychlejší čerpání rodičovské (ze současných max. 11 500 Kč za 1,5 roku až na 70% denního vyměřovacího základu za 7 měsíců)
  • vyšší přídavky na děti a pro více rodin (zvýšení nároku z 2,4 na 2,7 násobku životního minima (rozšíření podpory o téměř 145 tis. dětí na 547 tis. dětí, navýšení příspěvku o 300 Kč. na 800, 910 a 1 000 Kč)
  • možnost rychlejšího čerpání (až do výše 7 600 Kč) i pro osoby, kterým nelze vyměřit PPM – studenti, OSVČ, nezaměstnaní
 • Dlouhodobé ošetřovné (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 252/2006 Sb., zákoník práce)
  • až tři měsíce volna na péči o osobu blízkou
  • dávka ve výši 60°% denního vyměřovacího základu
  • nejvyšší pracovně-právní ochrana na úrovni mateřské dovolené
 • Systémový projekt Sladění pracovního a rodinného života na úrovni
  • samospráva je pro rodinnou politiku klíčová a její role nezastupitelná
  • spolupráce a informovanost mezi samosprávou a státní správou, vytvoření pozic koordinátorů, vznik krajských platforem a metodik, minimální standardy
 • Systémový projekt 22% k rovnosti
  • rozdíl mezi finančním ohodnocením žen a mužů činí v ČR 22°°°, což je u přepočtu na průměrnou mzdu téměř 7 tisíc Kč měsíčně
  • osvěta a celospolečenská debata
  • využití pravomocí SÚIP, KVOP, ÚP a RHSD
 • Dotační titul Rodina a Obec přátelská rodinám
  • tematické rozšíření podporovaných aktivit z oblasti sladování, genderové rovnosti, feminismu chudoby, domácího násilí a mezigenerační solidarity
  • finanční posílení obou dotačních titulů

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, KDÚ-ČSL

 

(foto: freeimages.com)