Jaké povinnosti mají OSVČ?

Zákonné povinnosti osob samostatně výdělečně činných vznikají po zahájení jejich činnosti. Musí se především zaregistrovat na okresní správě sociálního zabezpečení, na zdravotní pojišťovně a na finančním úřadě. Uvádíme nejdůležitější povinnosti, které samostatně výdělečně činné osoby mají vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a které jsou určeny těmito právními předpisy: Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Vůči finančnímu úřadu jsou osoby samostatně výdělečně činné  povinny se  do 15 dnů registrovat k dani z příjmu. 

 

Povinnosti OSVČ vůči okresní správě sociálního pojištění

 • Platit pojistné na důchodové pojištění
 • Platit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Platit pojistné v případě účasti na nemocenském pojištění (účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná)
 • Podávat Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok
 • Oznámit den zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti
 • Oznámit den ukončení samostatné výdělečné činnosti
 • Oznámit den zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • Oznámit den zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. den, od kterého:
  • nevykonává zaměstnání
  • nemá nárok na výplatu invalidního důchodu 
  • nemá nárok na výplatu rodičovského příspěvku, nebo PPM či nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců
  • přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu
  • přestala vykonávat vojenskou službu
  • přestala být nezaopatřeným dítětem

 

Povinnosti OSVČ vůči zdravotní pojišťovně

 • Oznámit do 8 dnů zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti
 • Předložit do 8 dnů po podání daňového přiznání za předchozí zdaňovací období každé zdravotní pojišťovně, u které byla ve zdaňovaném období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrn záloh na pojistné
 • Odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně měsíčně zálohy na pojistné, pokud není OSVČ od placení těchto záloh zákonem osvobozena
 • Doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí

 

 

Zdroj: ČSSZ, VZP, Finanční správa, ISPV

(foto: Mark Normand, www.freeimages.com)