Nová výzva má postavit základ deinstitucionalizace psychiatrické péče v Česku

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na vznik prvních pěti Center duševního zdraví. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 dalších Center duševního zdraví. Do roku 2021 by mohlo podle Ministerstva zdravotnictví vzniknout celkem 30 center, v dalších letech síť až stovka rovnoměrně rozmístěných center po celé České republice. „Cílem je přesunout péči o duševně nemocné z nemocniční péče do jejich vlastního prostředí a pomoci jim vrátit se do běžného života,“ uvedl na společné tiskové konferenci MZ a MPSV ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jedná se o službu, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který bude minimálně polovinu času pracovat v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. Fungování pilotních center bude z evropských peněz podpořeno po dobu 18 měsíců. Zahájení jejich činnosti ministerstvo předpokládá v červenci 2018.

 

Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími subjekty

Na přípravě reformy ministerstvo zdravotnictví spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty – s odbornou společností, pojišťovnami, kraji, obcemi, poskytovateli i uživateli. Pro naplňování jejích cílů je však klíčová komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. „Považuji toto za průlom v komunikaci problémů sociálně-zdravotního pomezí a v realizaci konkrétních kroků, které povedou ke zvýšení kvality péče o pacienta,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Cílovou skupinou jsou pacienti s vážným duševním onemocněním, kteří jsou nejvíce ohroženi institucionalizací a vyloučením z běžné společnosti. Model multidisciplinárního, převážně v terénu pracujícího týmu, bude pilotován i pro další skupiny pacientů, jako např. děti, starší osoby s duševním onemocněním nebo osoby se závislostí.

Účast ministryně práce a sociálních věcí na tiskové konferenci je podle ministra Vojtěcha důkaz, že oba resorty spolupracují. „Od svého nástupu kladu velký důraz na dialog s resortem práce a sociálních věcí na agendách zdravotně-sociálního pomezí a reformě psychiatrické péče a tato spolupráce funguje. Ustanovili jsme proto s paní ministryní Němcovou pracovní skupinu, která se schází pravidelně jednou měsíčně,“ dodal ministr Vojtěch.

 

Na zahájení reformy půjde z Evropských investičních fondů 1 miliarda korun

Náklady na chod Center duševního zdraví budou po vyčerpání evropských finančních prostředků hrazeny jak z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tak z prostředků na sociální služby. Probíhají také jednání s pojišťovnami. Počátkem roku 2018 byla mezi VZP a Ministerstvem zdravotnictví podepsána Prováděcí dohoda o vzniku a podpoře zdravotních služeb souvisejících s reformou psychiatrické péče. Informace o reformě naleznete na stránkách www.reformapsychiatrie.cz.

 

 

Pět mýtů o reformě psychiatrické péče

1) Reforma se zabývá velmi úzkým spektrem pacientů, duševní onemocnění jsou vzácná. Problémy s duševním onemocněním jsou běžné, každý rok je zažívá 1 ze 5 dospělých lidí.

2) Lidé s duševním onemocněním jsou nebezpeční, přesun péče do jejich prostředí je spojen s rizikem pro společnost. Naopak, lidé s obtížemi s duševním zdravím jsou z důvodu nedostatečné pomoci po propuštění z hospitalizace častěji obětmi násilí nebo se uchylují k sebevraždě. V současné době neexistuje kromě institucionální péče systematická péče o pacienty po propuštění v terénu, proto jsou z důvodu chybějící rehabilitace a péče v komunitě obtížně začlenitelní zpátky do společnosti, co sebou může nést negativní sociální konsekvence. Reforma přesouvá zdravotní péči z nemocnic do vlastního prostředí pacienta a pomáhá mu vrátit se zpátky do běžného života.

3) Kvůli reformě přijde mnoho lidí z psychiatrických nemocnic o práci a pacienti budou vyhozeni na ulici. V psychiatrii nebude propuštěn ani jeden zaměstnanec – naopak kromě využití všech stávajících kapacit budeme hledat způsoby jak lidské zdroje v této oblasti posílit. Ve spolupráci s kraji a MPSV vytvoříme adekvátní služby (včetně pobytových) v komunitě, které budou nabízet rychlou, regionální a průběžnou pomoc pacientovi v jeho vlastním prostředí.

4) Reforma se týká pouze lidí se schizofrenií. Reforma bude postupně řešit všechny pacienty s duševními obtížemi, ale vzhledem k mezinárodním závazkům a nutnosti začít od nejméně rozvinutého segmentu péče se nejprve věnuje pacientům se závažnými duševními nemocemi.

5) V Reformě si Ministerstvo zdravotnictví testuje nevyzkoušené modely péče, kromě pojišťoven u toho nepotřebuje další partnery. V reformě se pilotuje způsob fungování služeb, které jsou běžně v zahraničí zavedeny, a byla prokázaná jejich efektivita. Vzhledem k specifikům českého systému poskytování péče však nelze tyto modely zkopírovat, je nutno ověřit jejich fungování v našich podmínkách. Reforma psychiatrické péče vyžaduje mezioborovou a meziresortní spolupráci. Spolupracujeme s MPSV, MŠMT, Ministerstvem spravedlnosti, odbornou společností, pojišťovnami, poskytovateli, uživateli, kraji a obcemi.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotictví