Ombudsmanka radí, jak se nedostat do problémů kvůli chybě v daňovém přiznání

Ombudsman se setkává s problémy lidí, které pramení z nesprávného vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Prvním úskalím je uplatnění slevy na manžela nebo manželku a správné rozlišení příspěvků, které se započítávají do rozhodného příjmu pro účely uplatnění slevy. Druhým problémem je otázka toho, kdo může uplatnit slevu na dítě. Přinášíme proto jednoduchý manuál, jak se v těchto otázkách vyznat. Připomínáme, že daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat nejpozději do 2. dubna 2018 (včetně).

 

Sleva na manžela nebo manželku

Aby mohl jeden z manželů slevu uplatnit, musí být rozhodný příjem druhého z manželů nižší než 68 000 Kč za daný rok. Některé příjmy, jako jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory aj., se do rozhodného příjmu nezapočítávají.

Největším problémem bývá rozlišení peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku.

Peněžitá pomoc v mateřství – tzv. mateřská –  má charakter náhrady mzdy. Rodič ji pobírá prvních 28 týdnů v případě jednoho dítěte, a 37 týdnů v případě dvojčat. Peněžitá pomoc v mateřství se započítává do rozhodného příjmu. Pokud tedy rodič obdržel v uplynulém roce peněžitou pomoc v mateřství v částce přesahující 68 000 Kč, druhý z manželů slevu uplatnit nemůže.

Rodičovský příspěvek – tzv. rodičák – se do rozhodného příjmu nezapočítává. Pokud tedy daný rodič neměl další příjmy, které by v kumulativní výši přesáhly částku 68 000 Kč, pak je možné slevu uplatnit.

 

Daňové zvýhodnění na dítě

Toto zvýhodnění může být uplatněno pouze rodičem, manželem, prarodičem nebo osobou, jíž bylo dítě svěřeno do péče. Není tedy možné daňové zvýhodnění uplatnit na dítě druha nebo družky z předchozího vztahu nebo manželství. Obecně platí, že pro uplatnění zvýhodnění musí být současně splněny následující podmínky:

  • Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované nezletilé dítě a v určitých případech i zletilé dítě.
  • Vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území Evropské unie.
  • Na dítě neuplatňuje daňové zvýhodnění jiná osoba.
  • Poplatník, který uplatňuje daňové zvýhodnění, musí mít 90% příjmů z České republiky.
  • Poplatník, který uplatňuje daňové zvýhodnění, musí za daný rok mít minimálně zdanitelný příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy.

 

Povinnost daň vyčíslit ve správné výši (a následně prokazovat) mají primárně sami daňoví poplatníci

I v situaci, kdy je daňové přiznání finančním úřadem přijato bez výhrad (a případně vyplacen i přeplatek), neznamená to, že finanční úřad nemůže pravdivost a úplnost tvrzených skutečností v budoucnu zpochybnit.

Ukáže-li se, že daňový poplatník uplatnil slevu neoprávněně, bude ji muset vrátit spolu s úroky z prodlení. Pokud by navíc poplatník s finančním úřadem nespolupracoval a ten mu proto daň doměřil z moci úřední, bude muset zaplatit i penále. Případem nesprávně uplatněné slevy se ochránce zabýval v následující zprávě o šetření .

Daňový systém není jednoduchý a daňoví poplatníci si nemusí být vždy jisti, jak přesně daň vyčíslit. Proto jsou daňová přiznání koncipována tak, aby tuto činnost pokud možno ulehčila. K obdobnému účelu slouží i návody informace finanční správy . Pomoc může poskytnout i účetní, daňový poradce[1], případně advokát[2] zabývající se daňovou problematikou.

 


[1] K výběru daňového poradce lze využít portálu Komory daňových poradců: https://www.kdpcr.cz/seznam-danovych-poradcu.

[2] K výběru advokáta lze využít vyhledávače České advokátní komory: http://vyhledavac.cak.cz

 

Zdroj: Veřejná ochránkyně práv (ochrance.cz)