Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získají nové možnosti díky spolupráci mezi Fakultou a Agenturou pro sociální začleňování

Radka Soukupová, pověřená řízením Agentury pro sociální začleňování, a František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, podepsali dne 13. 4. 2018 Memorandum o spolupráci mezi Agenturou a Pedagogickou fakultou. Oba zástupci se dohodli, že Agentura a Pedagogická fakulta si budou vzájemně vyměňovat informace, poskytovat konzultace a vytvářet společné postupy při řešení problémů sociálního začleňování. „Velmi mě těší, že jsme ke spolupráci získali tak významného partnera, jakým je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Naše spolupráce přinese prospěch studentům fakulty, kteří si budou moci prakticky ověřit své znalosti během studentských praxí nebo zpracovat některá témata ve svých bakalářských a diplomových pracích,” uvedla Radka Soukupová.

Právě podpora studentům bude jedním ze stěžejních bodů spolupráce. Studenti se budou účastnit stáží v lokalitách, kde Agentura působí, nebo společných vzdělávacích projektů. Obě strany chtějí spolupracovat na zpracování analýz a výzkumů týkajících se sociálního začleňování. Aktivní studenti tak budou moci získat praktickou zkušenost s přípravou, provedením a vyhodnocením terénního výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách. Takto získané praktické poznatky mohou využít nejen při psaní závěrečných prací, ale i v budoucím zaměstnání.

„Spolu s Pedagogickou fakultou chceme organizovat také tematické konference, odborné workshopy a připravit několik monitorovacích aktivit zejména v oblasti místního plánování. Plány jsou tedy skutečně velké,” dodává Radka Soukupová.

Memorandum je součástí širšího úsilí Agentury pro sociální začleňování o kooperaci s různými subjekty expertního sektoru při zmírňování následků sociálního vyloučení. Dříve již byla podepsána Memoranda o spolupráci například s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice nebo s Technickou univerzitou v Liberci.

 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování