Fotografie Tomáše Pospěcha k průzkumu Charity o mladých a chudobě

Charita Česká republika se letos věnuje tématu Mladí a chudoba. K tématu vznikla i série fotografií Tomáše Pospěcha zachycující návštěvníky nízkoprahového zařízení Fénix v Lipníku nad Bečvou, které provozuje Charita Hranice. Tomáš Pospěch sám z Hranic pochází a jejich okolí systematicky mapuje.

„Setkání s dětmi, které navštěvují nízkoprahové zařízení Fénix, probíhalo formou fotografického workshopu. Ty děti, které měly písemné povolení rodičů se zveřejněním fotografií, byli herci. Ostatní jsem zobrazoval zezadu nebo doplňovali obraz rukou nebo ramenem”, uvádí autor fotografií.

Fotograf Tomáš Pospěch zapojil všechny přítomné. Kdo nebyl na fotografiích, pomáhal s fotografováním, nosil stativ, svítil, pomáhal držet rekvizity, vymýšlel, co by se mohlo fotografovat.

“Přinejmenším tak děti poznaly další profesi a vydatně si vyhrály. Snímky zachycují, co ve Fénixu obvykle dělají. Na pár fotografiích pak předvádějí, jak to vypadá, když nedělají nic”, uvádí autor Tomáš Pospěch.

Fotografie jsou zamýšleny jako volný cyklus využitelný k ilustraci tématu chudoby a mladých lidí, kterému se Charita věnuje, a jsou k dispozici ke stažení na stránkách Charity.

Díky spolupráci s Tomášem Pospěchem vznikly fotografie, které náš průzkum obohacují a dál rozvíjí, uvedla Simona Juračková, vedoucí oddělení komunikace Charity Česká republika.

Nízkoprahové zařízení v Lipníku nad Bečvou je jednou ze sociálních služeb, pomocí kterých Charita v Česku pomáhá dětem a mladým lidem znevýhodněným a ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Podobných zařízení Charita po celé republice provozuje 69. Pravidelně je navštěvuje skoro devět a půl tisíce dětí a dospívajících, kteří v nich nacházejí zázemí, kamarády i pomoc.

Pomáhají například se školními úkoly, protože rodiče se základním vzděláním dětem často nedokážou pomoci. Řada z dětí kvůli své finanční a příjmové situaci také nikdy nechodila do zájmových kroužků. Doma mnohdy nemají ani klidné místo, kde mohou psát domácí úkoly. Charita ČR proto ve svých nízkoprahových klubech a dobrovolnických centrech nabízí během roku i bezplatné doučování. Mnohé z klubů a center také připravují děti a mládež k přijímacím zkouškám na střední školy a do učilišť.

Doučování poskytují rovněž některá ze 41 dobrovolnických center. Tato zařízení vyrostla zejména v lokalitách ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v pohraničí i ve vnitrozemí.

Průzkum Mladí a chudoba byl realizován společností Median v dubnu 2018 na reprezentativním vzorku 800 mladých ve věku 18–30 let žijících na území České republiky.

Výsledky byly prezentovány na tiskové konferenci 13. června 2018 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze.

Téma “Mladí a chudoba” si pro rok 2018 v rámci společného projektu podporovaného nadací Renovabis zvolili Česká biskupská konference a Charita Česká republika.

Tomáš Pospěch (*1974) je historik umění, vizuální umělec a kurátor. Vystudoval ITF FPF SU v Opavě (1998, doktorát 2013) a dějiny umění na FF UK v Praze (1999). Od roku 1997 působí na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, v letech 1997–2007 rovněž na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Jako historik umění se zaměřuje především na fotografii a současné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Jana Jindry, knih Jiří Hanke – Pohledy z okna mého bytu, o současné slovenské dokumentární fotografii Slovensko, antologie textů Česká fotografie 19382000 v recenzích, textech, dokumentech a na ni navazujícího souboru studií Myslet fotografii nebo knihy článků a fotografií Eugena Wiškovského Obrazová fotografie. Vedle toho je spoluautorem výstav a knih Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Tenkrát na Východě, Slovenská nová vlna, 80. léta nebo Šumperák. Publikuje v časopisech Art+Antiques, Fotograf, Photonews, Sešit.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Po celé zemi poskytují organizace Charity 822 registrovaných sociálních služeb, 85 zdravotních služeb a 329 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2016 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 135 171 osobám.

Pro mladé lidi a rodiny Charita Česká republika provozuje 40 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni (v roce 2016 to bylo 1 219 rodin / 3 393 uživatelů), 4 domy na půl cesty (78 uživatelů), 69 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (9 389 uživatelů) a 59 sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (2 444 uživatelů).

Charita Česká republika pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.