Dlouhodobá péče v Evropě: Analýza národních politik 2018

Evropský pilíř sociálních práv (zásada 18) uvádí, že každý má právo na dlouhodobou péči v dobré kvalitě, a to zejména na služby poskytované v domácím prostředí a v komunitě (v místě, kde žijí). Publikace s názvem Challenges in Long-term Care in Europe – A Study of National Policies 2018, kterou zpracoval tým Evropské sítě pro sociální politiku (ESPN) poskytuje stručný popis hlavních rysů národních systémů dlouhodobé péče ve 35 evropských zemích (viz zpráva pro ČR). Souhrnná zpráva představuje srovnávací analýzu národních systémů, identifikuje národní reformy zaměřené na hlavní výzvy v této oblasti a obsahuje stručný přehled ukazatelů dlouhodobé péče na národní úrovni. Dlouhodobá péče je sice v kompetenci a odpovědnosti jednotlivých členských zemích Evropské unie, ale důraz, který je na tuto oblast kladen v rámci Evropského pilíře sociálních práv nicméně poskytuje příležitost k vypracování ambicióznějšího akčního plánu na úrovni EU, který by na rostoucí společné výzvy reagoval. Mezi čtyři hlavní výzvy, kterým čelí všechny evropské státy, patří: 1) dostupnost a adekvátnost služeb dlouhodobé péče, 2) kvalita formální péče (domácí i pobytové) a kvalita pracovních podmínek, 3) zaměstnávání neformálních pečujících a 4) finanční udržitelnost národních systémů dlouhodobé péče. Studie předkládá také rovněž řadu doporučení, jak těmto výzvám čelit. Zaměřuje se zejména na dlouhodobou péči o seniory (ve věku 65 a více let). Stáhnout publikaci ze stránek Evropské komise35 národních zpráv.

Challenges in long-term care in Europe - A study of national policies 2018

 

Příloha:

ESPN Thematic Report on Challenges in long-term care – Czech Republic (Ivan Malý, February 2018) / Tematická zpráva ESPN o výzvách v oblasti dlouhodobé péče (Ivan Malý, Únor 2018).

 

Zdroj: Population Europe, Evropská komise