ÚZIS: V roce 2017 zemřelo v důsledku užívání drog 170 lidí

V roce 2017 bylo identifikováno 42 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 128 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování. Údaje zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Data vychází z Národního registru pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství. Tento nový zdravotní registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. 

V roce 2017 bylo zjištěno 92 přímých drogových úmrtí, tj. smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. V 53 případech se jednalo o muže, ve 39 případech o ženy. Z celkového počtu přímých drogových úmrtí se ve 42 případech jednalo o smrtelné předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami (30 mužů a 12 žen) a v 50 případech o předávkování psychoaktivními léky (23 mužů a 27 žen). V roce 2016 bylo předávkování psychoaktivními léky příčinou úmrtí ve 62 případech. 

V důsledku předávkování opioidy bylo identifikováno celkem 27 smrtelných případů (17 mužů a 10 žen). Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování v 10 případech (8 mužů a 2 ženy), stejně jako v roce 2016.

V roce 2017 nebylo, stejně jako v roce 2016, hlášeno žádné úmrtí v důsledku předávkování tanečními drogami typu MDMA nebo novými syntetickými drogami, halucinogeny ani THC. V roce 2017 nebylo hlášeno ani smrtelné předávkování kokainem

V roce 2017 zůstal počet smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami nadále na nízké úrovni. Oproti roku 2016 došlo ale ke zvýšení především počtu předávkování opioidy (z 15 v roce 2016 na 27 v roce 2017). Počet předávkování pervitinem zůstal téměř stejný. Předávkování ostatními nelegálními drogami jsou stále velmi sporadická. Počet předávkování benzodiazepiny oproti předchozímu období mírně vzrostl.

Smrtelná předávkování drogami v ČR v roce 2017 podle skupin drog a pohlaví

Droga Muži Ženy Celkem
Opiáty/opioidy 17 10 27
z toho jen opiáty/opioidy 13 6 19
z toho více látek vč. opiátů/opioidů 3 4 7
z toho metadon 1 0 1
Jiné drogy než opiáty/opioidy 13 2 15
z toho těkavé látky 3 0 3
z toho pervitin 8 2 10
Celkem nelegální drogy a těkavé látky 30 12 42
Psychoaktivní léky 23 27 50
z toho benzodiazepiny 10 9 19
Celkem 53 39 92

Zdroj: ÚZIS

Úmrtí pod vlivem drog zjištěná na odděleních soudního lékařství v ČR v roce 2017 podle vybraných skupin drog a příčin smrti

Droga Nehoda Sebevražda Napadení Nemoc Nezjištěno Celkem Podíl (%)
Benzodiazepiny 3 6 1 19 4 33 25,8
Jiné psychoaktivní léky 3 8 0 14 7 32 25
Pervitin 14 5 0 4 1 24 18,8
Opiáty 6 4 0 2 6 18 14,1
Kanabinoidy 8 3 1 3 0 15 11,7
Těkavé látky 1 0 0 1 1 3 2,3
Kokain 1 1 0 0 0 2 1,6
Ostatní stimulancia 0 0 0 0 1 1 0,8
Celkem 36 27 2 43 20 128 100

Zdroj: ÚZIS

V ČR jsou povinně soudním lékařem prováděny pitvy všech náhlých úmrtí v případech, kdy prohlížející lékař nemohl stanovit příčinu smrti, a všech násilných úmrtí (tj. také všech úrazů a otrav). V roce 2017 bylo provedeno více než 13 tisíc soudních pitev (přibližně stejně jako v roce 2016), u necelé poloviny z nich bylo provedeno toxikologické vyšetření.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství je kompletním zdrojem informací jak o podrobnostech a okolnostech náhlých a násilných úmrtí, tak o jejich příčinách. Jeho data jsou podpůrným zdrojem při přípravě a předávání údajů o úmrtnosti a jejích příčinách do mezinárodních institucí, jako jsou zejména Světová zdravotnická organizace, Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Je zejména možné sledovat kauzální vztahy mezi sledovanými faktory, které jiné zdroje neumožňují, zejména co se týká příčiny smrti za přítomnosti alkoholu nebo jiné drogy či toxikologicky významné látky v organizmu. To má význam především při rozhodování o chování státu vůči problematice alkoholu a jiných drog (např. v dopravě). Data přispějí k objasnění vlivu alkoholu na náhlá úmrtí, což může významně přispět k jejich prevenci. To se rovněž týká vztahu alkoholu a náhodných smrtelných úrazů i dokonaných sebevražd.

Registr navíc přináší informace o tzv. drogových úmrtích, tj. úmrtích na předávkování návykovými látkami a úmrtích z jiných příčin za jejich přítomnosti. Drogová úmrtí jsou jedním z pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie stanovených Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost.

 

Zdroj: ÚZIS ČR