VZP: Příbuzní nemají v souvislosti s úmrtím blízké osoby žádnou povinnost

Dotaz: Zemřel nám člen rodiny. Máme ve vztahu k jeho zdravotní pojišťovně nějaké povinnosti? Vzhledem k tomu, že každoročně dostával od pojišťovny zpět přeplatky na doplatcích za léky, chtěli bychom také vědět, jak máme postupovat, aby po jeho smrti nepropadly.

Odpověď:

Úmrtí pojištěnce oznamuje zdravotní pojišťovně, resp. Centrálnímu registru pojištěnců do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. To znamená, že ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí v souvislosti s úmrtím oznamovací povinnost. Není ani stanovena povinnost vrátit průkaz zemřelého pojištěnce, ale uvítáme, pokud se tak stane, i s ohledem na možné následné zneužití průkazu neoprávněnou osobou. Povinnosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zemřelého mají dědicové jen v případě, že šlo o osobu samostatně výdělečně činnou (více zde).

Případné přeplatky započitatelných doplatků za předepsané léčivé přípravky částečně hrazené ze zdravotního pojištění nebo za potraviny pro zvláštní lékařské účely přihlásí sama zdravotní pojišťovna do dědického řízení. Nemusíte se tedy o ně starat nebo vyčíslovat nějakou konkrétní částku k vrácení. Její výši pojišťovna zná díky tomu, že lékárny musí zdravotním pojišťovnám hlásit veškeré započitatelné doplatky, které pacienti za své léky zaplatili. Pojišťovna na základě údajů z lékáren sleduje jejich celkovou výši u každého klienta a v případě, že dojde k překročení limitu, jsou peníze v zákonem stanovené lhůtě automaticky vráceny.

U zemřelého pojištěnce pracovníci pojišťovny vždy prověří, zda není v informačním systému evidován přeplatek na doplatcích za léky. Pokud ano, provede se k aktuálnímu datu úmrtí individuální vyúčtování a zjištěný přeplatek se spolu s dalšími případnými nevypořádanými závazky a pohledávkami, které jsou evidovány u zemřelého pojištěnce, přihlásí do dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti. Přeplatky přihlašuje VZP do dědického řízení vždy, a to v jakékoliv částce (jen u částek do výše 50 Kč je v přihlášce do dědického řízení upozornění, že jsou vypláceny na základě písemné žádosti, kterou dědic podá po pravomocném skončení řízení).

Přihláška do dědického řízení obsahuje samozřejmě žádost o sdělení výsledku dědického řízení. Finanční vypořádání přeplatku na doplatcích pak vychází z doručeného výsledku dědického řízení, tzn. z toho, kdo je právním nástupcem zemřelého pojištěnce a v jakém rozsahu. Pokud soud zastaví řízení o pozůstalosti pro nemajetnost, zanechání majetku bez hodnoty nebo zanechání majetku jen nepatrné hodnoty, vydá se přeplatek osobě, která vypravila pohřeb. Ta je buď jmenovitě uvedena v usnesení o zastavení řízení, nebo musí doložit písemné vyjádření notáře o tom, že je osobou, která vypravila pohřeb.

Závazky pojišťovny jsou následně finančně vypořádány bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl předložen výsledek dědického řízení. V žádném případě nelze tyto částky vyplatit na pracovišti VZP v hotovosti.

 

Zdroj: VZP