NKÚ: Stát neměl přesné informace o dotacích rozdělených neziskovým organizacím

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace ze státního rozpočtu (viz kontrolní závěr), které rozdělily nestátním neziskovým organizacím (NNO) Úřad vlády ČR a čtyři ministerstva – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství – v letech 2016 až 2017. Státní politika vůči NNO nevycházela z analýzy, jaké služby od těchto organizací společnost skutečně potřebuje. Úřady při rozdělování dotací nepostupovaly jednotně a nevyměňovaly si průběžně informace o schválených projektech, což by měly. Kontrola také zjistila miliardové rozdíly v informacích o tom, kolik stát poskytl NNO na dotacích v letech 2015 a 2016. U příjemců dotací kontrola zjistila, že v několika případech nedodrželi podmínky dotace.

V ČR bylo podle dat ČSÚ na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc NNO, dotaci od státu dostalo téměř 7 tisíc z nich. V roce 2016 rozdělil stát podle údajů z rozpočtového informačního systému NNO celkem 11,88 miliardy korun a v roce 2017 to bylo 14,38 miliardy korun. Strategie vlády ve vztahu k NNO na léta 2015 až 2020 ale vznikla bez předchozí analýzy toho, jaké služby společnost od NNO skutečně potřebuje. V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu, a mohli tak mít rozhodující vliv na obsah takových strategických materiálů.

Úřad vlády zároveň průběžně nekontroluje, jak se daří s pomocí dotací plnit cíle strategie. Vše vyhodnotí až v roce 2021 po jejím skončení. Některé cíle pak závisí na změnách legislativy, které ale chybí. Jde například o zákon o dárcovství, zákon o sociálním podnikání či o statusu veřejné prospěšnosti.

Kontroloři také zjistili rozdíl v informacích o tom, kolik stát v letech 2015 a 2016 poskytl NNO na dotacích. Rozbory financování od Úřadu vlády se lišily o více než 3 miliardy korun od informací z rozpočtového informačního systému. NNO, která rozbory financování pro Úřad vlády zpracovávala, měla podklady jen od vybraných ministerstev a rozpočtový systém nepoužívala. Údaje od resortů navíc NNO ještě upravovala. Není ale jasné, o jaké úpravy šlo. Informace o poskytnutých dotacích, které v rozboru financování dostala vláda a veřejnost, proto neodpovídaly skutečnosti.

Rozdíly v údajích se týkají i centrální evidence dotací. Kontrolovaná ministerstva a Úřad vlády v roce 2016 nezveřejnily v centrální evidenci všechny povinné informace o poskytnutých dotacích pro NNO. Celkový rozdíl mezi centrální evidencí a rozpočtovým systémem za všechny poskytovatele dotací představuje 3,51 miliardy korun. Kvůli chybějícím informacím tak nejde data ze systému o dotacích použít k hodnocení žádostí o dotaci nebo ke kontrole, jestli se dodržují podmínky maximální dotace ve výši 70 % nákladů. Úplné informace nejsou ani v informačním systému k evidenci NNO, který provozuje Ministerstvo vnitra. Informace do něj vkládají samotné organizace a nemají povinnost je aktualizovat.

Při rozdělování dotací by měly jednotlivé resorty spolupracovat na hodnocení žádostí, například si vzájemně delegovat členy do hodnotitelských komisí. Nebo si průběžně poskytovat informace o rozdělených dotacích. To ale plnily jen Úřad vlády a částečně MV. Jednotlivé resorty tak nemohou zjistit, jestli žadatelé o dotaci nežádají o podporu na stejný projekt také u jiných resortů nebo jestli se podařilo dodržet maximální hranici dotace 70 %. K dispozici mají jen informace od žadatelů. Zároveň stanovily cíle, kterých chtějí dotacemi dosáhnout, velmi obecně nebo vůbec. Nejde tak vyhodnotit, jestli dotace plní svůj účel.

U 10 ze 17 kontrolovaných příjemců zjistili kontroloři porušení podmínek dotace. Příjemci například nedodrželi rozpočet projektu, neprovedli aktivity, na které dostali dotaci, nebo zaplatili z dotace neuznatelné náklady.

Seznam příjemců a kontrolovaný objem dotací

Název příjemce

Kontrolovaný objem

Arcidiecézní charita Praha

3 307 900 Kč

Asociace pro interkulturní práci, z. s.

859 581 Kč

Beleco, z.s.

1 081 000 Kč

Bioinstitut, o. p. s.

1 237 164 Kč

Český svaz ochránců přírody

4 500 000 Kč

Český svaz včelařů, z.s.

27 879 820 Kč

In IUSTITIA, o.p.s.

690 000 Kč

Klub českých turistů

15 463 600 Kč

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

1 085 021 Kč

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

8 500 000 Kč

PRO-BIO LIGA pobočný spolek

1 150 000 Kč

Senioři České republiky, z. s.

2 934 108 Kč

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

1 535 794 Kč

Slovo 21, z. s.

15 548 528 Kč

Svaz zakládání a údržby zeleně

398 951 Kč

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

800 000 Kč

Za snadné dárcovství

571 100 Kč

Celkem

87 542 567 Kč

 

Foto: Wikimeadia Commons

(Pohled na budovu NKÚ a část Holešovic z vrcholu Lighthouse Vltava Waterfront Towers v pražských Holešovicích)

 

Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad