Do povinného předškolního vzdělávání se nepodaří zapojit zhruba 3 400 pětiletých dětí. Pomoci je třeba především dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, říká ombudsmanka

Dnes, 2. května, začínají zápisy do mateřských škol. Podle zjištění České školní inspekce se ale do povinného předškolního vzdělávání nepodaří zapojit až 3 % pětiletých dětí. Přibližně 3 400 pětiletých dětí pak může mít kvůli tomu ztížený nástup do první třídy základní školy, protože jim chybí systematická předškolní příprava. Zejména obce, ale i samotné mateřské školy, ministerstvo školství a Česká školní inspekce by podle ombudsmanky měly usilovat o to, aby se všechny pětileté děti mohly do povinného předškolního vzdělávání zapojit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat především dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Těm předškolní vzdělávání pomůže nejvíc a ovlivní i jejich úspěch v budoucím životě.

Ombudsmanka zpracovala doporučení, jak napomoci zapojení pětiletých dětí do předškolního vzdělávání. Určeno je především obcím, ale inspirací může být i pro mateřské školy, orgány sociálně-právní ochrany dětí nebo pro nevládní organizace. Vychází totiž z existující a fungující praxe, s níž se ombudsmanka při své činnosti setkala.

V první řadě je podle ombudsmanky třeba zvýšit informovanost o předškolním vzdělávání. K tomu může sloužit stručný a srozumitelný leták pro občany obce s informacemi např. o tom, pro koho je předškolní vzdělání povinné a v čem spočívá, jak probíhá zápis a jaké doklady jsou k němu potřebné. Ombudsmanka doporučuje volit při tvorbě letáku metodu tzv. easy to read, ve zjednodušených a krátkých formulacích, čitelném zpracování.

Leták je pak třeba vhodně šířit. Ideální je osobní předání (např. ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi, které jsou s rodiči v kontaktu). Využít lze i výlohy obchodů, ordinace dětských lékařů, sociální sítě apod. Pokud jde o sociálně znevýhodněné rodiny nebo o rodiny z národnostních či etnických menšin, hraje důležitou roli i terénní práce v rodinách a spolupráce obcí s nevládními organizacemi. Cílem je především motivovat rodiče k zápisu dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání, vysvětlovat jim jeho přínosy. V praxi se osvědčilo pozvat rodiny k zápisu do mateřské školy ještě jednou těsně před jeho konáním (např. odpoledne předchozího dne).

Zápis k předškolnímu vzdělávání je však jen prvním krokem. Pro úspěch je klíčová dobrá spolupráce mateřské školy a rodičů. V praxi se osvědčila pravidelná a včasná komunikace s rodiči, pozitivní přístup, vstřícnost a techniky aktivního naslouchání. Důvěru zvyšuje i pravidelná informovanost o úspěších dítěte ve školce, o tom, co se naučilo, v čem se zlepšilo. Současně se tím motivuje i samotné dítě k dalšímu zlepšování.

„Velmi si vážím náročné práce všech učitelů a učitelek v mateřských školách, vedení škol a pracovníků obcí, kteří mají předškolní vzdělávání na starost. Rozumím také, že individuální přístup k dětem a jejich rodičům může komplikovat velký počet dětí ve třídách, přesto je třeba o něj usilovat a zajistit zvláště dětem ze znevýhodněného prostředí co nejlepší podmínky pro získání vzdělání,“ uzavírá ombudsmanka a apeluje na obce a mateřské školy, aby se snažily v odůvodněných případech zajistit předškolní vzdělávání i pro nespádové pětileté děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Obvykle jde o děti, které v obci bydlí, ale místo trvalého pobytu mají v jiném městě, kam je rodiče nemohou vozit.

Celé znění doporučení najdete níže a zde

Doporučení veřejné ochránkyně práv k povinnému předškolnímu vzdělávání

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv