Ministerstvo zdravotnictví, odborná společnost a pojišťovny podepsali memorandum o rozvoji paliativní péče

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR (viz níže). Memorandum má zajistit rozvoj paliativní péče tak, aby každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi byla dostupná kvalitní péče, která zmírňuje jeho fyzické utrpení, a to v nemocničním či domácím prostředí. Zároveň má pomoci v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy nastavit optimální model koordinace paliativní péče, který přispěje k zvýšení vnímané kvality života u pacientů s ohrožujícím nebo život zkracujícím onemocněním a ochrání bezpečnost a důstojnost těchto pacientů a jejich blízkých v situacích, kdy jsou nejzranitelnější.

„Podpora paliativní péče a jejího rozvoje u nás patří k naprosto zásadním tématům. Naším společně vytčeným cílem je zajištění kvalitní paliativní péče, která bude dostupná každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi ve všech segmentech zdravotního systému v České republice. Každý pacient má mít reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života. Stejně tak pro rodiny a blízké osoby, které pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, má být dostupná adekvátní psychologická podpora,“ vysvětlil k podepsanému Memorandu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Účelem Memoranda je mimo jiné vytvoření podmínek pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačních programů zaměřených na zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče a na zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče. Dále bude nastavena spolupráce MZ, plátců, ČSPM ČLS JEP a poskytovatelů zdravotních služeb na celkovém systematickém definování a následném rozvoji bezpečné, klinicky přínosné, dostupné a nákladově efektivní paliativní péče, včetně péče hospicového typu. Memorandum taktéž umožní spolupráci smluvních stran na vyhodnocování a zpřesňování již existujících forem a modelů poskytování a úhrady paliativní péče. V rámci této spolupráce bude navržena optimální kapacita smluvní sítě poskytovatelů paliativní péče. Na základě vybraných oblastí ze sociálního segmentu, které ČSPM ČLS JEP předloží, MZ společně s ČSPM ČLS JEP iniciuje obdobné memorandum o udržitelném financování sociálních služeb v paliativní péči s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

„VZP má již k dispozici výsledky pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče realizovaného v letech 2015–2017 společně s Ministerstvem zdravotnictví a odbornou společností. Tato data budou doplněna o údaje získané z analýzy paliativní péče poskytované v lůžkových zařízeních a domácím prostředí. Výsledkem bude ucelený pohled na komplexní problematiku paliativní péče,“ vysvětlil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek.

„Zdravotní pojišťovny se na základě poznatků těchto analytických materiálů podpisem Memoranda zavazují k aktivní smluvní politice s cílem zajistit dostupnost kvalitních a bezpečných zdravotních služeb paliativní péče, poskytovaných indikovaným pacientům prostřednictvím sítě smluvních poskytovatelů. Jsme přesvědčeni, že kvalitně navržený, organizovaný a hrazený model poskytování paliativní péče může naplnit námi stanovené cíle za systémově přijatelných nákladů. Chceme proto společně jednat o optimálním návrhu takového modelu,“ doplnila za zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR předsedkyně Zdravotní sekce Renata Knorová.

„Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP bude svolavatelem jednání, koordinátorem této spolupráce, vypořadatelem připomínek a prostředníkem při jednáních s kraji, ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, poskytovateli a odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP. Zajistíme a garantujeme, že potřebné vstupy týkající se paliativní péče, výstupy vzniklé podle Memoranda a především definované standardy, doporučené postupy a metodické pokyny paliativní péče budou všechny v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy,“ dodal předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Ondřej Sláma.

 

Memorandum Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v České republice

 

Článek 1
Preambule

Účelem Memoranda MZ, zdravotních pojišťoven a ČSPM ČLS JEP o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR (dále jen „Memorandum“) je

a. Vytvoření podmínek pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačních programů Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 (dále jen „Paliativa 1“), a Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214 (dále jen „Paliativa 2“).

b. Vytvoření podmínek pro spolupráci MZ, plátců, ČSPM ČLS JEP a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatelé“) na celkovém systematickém definování
a následném rozvoji bezpečné, klinicky přínosné, dostupné a nákladově efektivní paliativní péče, včetně péče hospicového typu, nad rámec těchto dvou dotačních programů.

c. Vytvoření podmínek pro spolupráci smluvních stran na vyhodnocování a zpřesňování již existujících forem a modelů poskytování a úhrady paliativní péče.

d. Návrh optimální kapacity smluvní sítě poskytovatelů paliativní péče.

e. Na základě definovaných oblastí ze sociálního segmentu, které ČSPM ČLS JEP předloží, MZ společně s ČSPM ČLS JEP iniciuje obdobné memorandum o udržitelném financování sociálních služeb v paliativní péči s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

 

Článek 2
Role smluvních stran při naplňování Memoranda

1. Základní cíle pro zajištění kvalitní paliativní péče jsou:

a. ve všech segmentech zdravotního systému v České republice je každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi dostupná kvalitní paliativní péče;
b. každý pacient má reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života;
c. rodinám a blízkým, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, je dostupná adekvátní psychologická podpora.

2. Smluvní strany deklarují společné přesvědčení, že kvalitně navržený, organizovaný a hrazený model poskytování paliativní péče může tyto cíle naplnit za systémově přijatelných nákladů a zavazují se jednat o optimálním návrhu takového modelu.

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost a spolupráci při vypracování analytických materiálů vyjmenovaných v článku 3 – identifikované oblasti spolupráce.

4. Smluvní strany deklarují ochotu ke sdílení informací a dat, týkajících se evaluace systému poskytování paliativní péče, pokud tomu nebrání legislativní překážky nebo obchodní tajemství a pokud těmito daty disponují.

5. ČSPM ČLS JEP se zavazuje přijmout roli svolavatele jednání, koordinátora této spolupráce, vypořadatele připomínek a prostředníka při jednáních s kraji, MZ, MPSV, poskytovateli a odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP. Smluvní strany tuto roli akceptují.

6. MZ se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu případnou součinnost Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. MZ také posuzuje při implementaci výstupů vzniklých dle Memoranda jejich soulad s právními předpisy.

7. ČSPM ČLS JEP se zavazuje zprostředkovat vstupy týkající se kvalitativních i kvantitativních ukazatelů dle nejnovějších poznatků lékařské vědy, týkajících se paliativní péče publikovaných v odborné literatuře, a dále garantovat soulad výstupů vzniklých podle Memoranda s těmito poznatky. Dále definuje standardy, doporučené postupy a metodické pokyny paliativní péče pro zajišťování paliativní péče
dle nejnovějších poznatků lékařské vědy.

8. Zdravotní pojišťovny se na základě poznatků analytických materiálů vyjmenovaných v Článku 3 – identifikované oblasti spolupráce, zavazují k aktivní smluvní politice tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna dostupnost kvalitních a bezpečných zdravotních služeb paliativní péče, poskytovaných indikovaným pacientům prostřednictvím sítě smluvních poskytovatelů.

Článek 3
Identifikované oblasti spolupráce

1. Pilotní ověření a analýza provozů specializované paliativní péče poskytované  v nemocnicích akutní a následné péče v rámci programu Paliativa 1.

2. Pilotní ověření a analýza vykázané domácí specializované paliativní péče (odbornost 926) v rámci programu Paliativa 2, případně srovnání těchto výsledků s výsledky pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče, realizovaného MZ, VZP ČR a ČSPM ČLS JEP v letech 2015-2017.

3. Návrh indikačních kritérií pro paliativní péči u relevantních forem paliativní péče podle
§ 7, § 8 a §10 zák. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách a jejich poskytování“) včetně indikačních kritérií u pacientů ve věku 0-18 let.

4. Kvantifikace pacientské populace, splňující indikační kritéria pro paliativní péči.

5. Návrh optimální a udržitelné kapacity sítě poskytovatelů specializované paliativní péče ve formách dle § 7, § 8 a §10 zákona o zdravotních službách a jejich poskytování.

6. Analytické zpracování dostupných dat a návrh optimální a udržitelné kapacity sítě poskytovatelů paliativní péče o pacienty ve věku 0-18 let ve formách dle § 7, § 8 a §10 zákona o zdravotních službách a jejich poskytování.

7. Případná doporučení na změny legislativního charakteru, které by na základě těchto analytických materiálů byly identifikovány.

 

V Praze dne 30. července 2019

 

2019-07-30_Memorandum_paliativní_péče_text

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.