VZP: Jaká konkrétní vyšetření jsou obsahem preventivní onkologické prohlídky a kde ji absolvovat?

Preventivní onkologickou prohlídku, která je nad rámec zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a hradí si ji klient s tím, že na ni dostane příspěvek z fondu prevence, musíte absolvovat v některém ze spolupracujících onkologických pracovišť, s nimiž má VZP na tento projekt uzavřenou smlouvu.

Obsah prohlídky vždy stanovují tamní odborníci pro každého zájemce individuálně. Při výběru vhodných vyšetření se zohlední to, jaká je vaše rodinná anamnéza (výskyt onkologických onemocnění v rodině) a aktuální zdravotní stav. Krom toho některá vyšetření samozřejmě mohou být provedena pouze ženám a naopak některá jen mužům. Do prohlídky nebudou zařazena ta preventivní onkologická vyšetření, která jste již v nedávné době absolvovala; je proto třeba, abyste donesla příslušnou lékařskou zprávu s výsledky.

Počítejte s tím, že se budete muset k lékaři spolupracujícího pracoviště dostavit opakovaně. Při prvním kontaktu budou dohodnuta vyšetření, která máte absolvovat, pak budete muset přijít na odběry a vlastní vyšetření a následně kvůli vyhodnocení výsledků. Může vás čekat např. odběr krve a provedení laboratorních testů (krevní obraz, sedimentace, CRP, cholesterol, jaterní testy atd.), vyšetření moči, EKG, rentgen plic, ultrazvukové vyšetření břicha, test na okultní krvácení do stolice, vyšetření vybraných nádorových antigenů, ultrazvukové nebo mamografické vyšetření pro vyloučení rakoviny prsu apod., muže zase ultrazvuk varlat a vyšetření PSA (prostatický specifický antigen).

Na základě vyhodnocení všech provedených vyšetření vám pak bude předána lékařská zpráva. Měla byste ji předat svému registrujícímu praktickému lékaři, mj. proto, aby vás v krátkém časovém odstupu neposílal na vyšetření, která jste již v rámci této prohlídky absolvovala (to se týká zejména screeningového mamografického vyšetření, kde se musí dodržovat stanovené intervaly). Jinak ale provedení této preventivní onkologické prohlídky neruší nárok na bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření.

Výhodné je, že tento náš preventivní program je komplexní a navíc má nižší věkový limit, než platí u existujícího onkologického screeningu – mamografický začíná ve věku 45 let, screening karcinomu tlustého střeva a konečníku v 50 letech. Projekt preventivních onkologických vyšetření mohou využít pojištěnci VZP již od 35 let, bez horní věkové hranice. Není ale určen lidem, kteří mají onkologický nález, resp. u nich již probíhá léčba onkologického onemocnění.

Provedená vyšetření si uhradíte v hotovosti, přímo ve spolupracujícím pracovišti. Obdržíte doklad o úhradě a lékařem vyplněný a potvrzený voucher. Tyto doklady pak přiložíte k žádosti o příspěvek. Jeho výše může být maximálně 3 000 Kč (pokud by zaplacená částka byla nižší, tak bude příspěvek pouze ve výši skutečně vynaložených nákladů). Žádost o příspěvek je možné podat do 3 měsíců od data vystavení platebního dokladu, v roce 2019 nejpozději do 30. listopadu. Platební doklady z období od 1. 10. 2019 bude možno uplatnit do 3 měsíců od jejich vystavení při žádosti o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2020.

Více informací o všech příspěvcích a podmínkách jejich čerpání najdete na www.vzp.cz/vyhody. Upozorňujeme, že u většiny příspěvků je stanoven termín pro podání žádosti do 30. 11. 2019.