Nová studie o rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče

Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se lze domnívat, že je v realitě poměrně běžný, zcela uniká pozornosti standardní demografické statistiky i velkých výběrových šetření v gesci Českého statistického úřadu. Studie se proto opírá o výsledky výběrového šetření a hloubkové rozhovory se zástupci těchto rodin.

V první řadě je pozornost věnována složení těchto rodin z hlediska základních sociodemografických charakteristik (např. zda je v roli nevlastního rodiče muž, nebo žena či oba, kolik a jak starých dětí v rodině žije, jaké je sociálně ekonomické postavení rodičů).

Dále studie přináší vhled do každodenního fungování těchto rodin s důrazem na vztahy mezi jejich členy, finanční situaci, slaďování pracovního a rodinného života. Představuje i životní postoje a názory na rodinnou politiku.

Cílem studie bylo poukázat na to, s čím se tyto rodiny potýkají, kde potřebují pomoc zvnějšku a co se jim naopak ve společném životě daří.

Tento výzkum a jeho výsledky mohou být podkladem pro opatření sociální a rodinné politiky na úrovni státu i na regionální úrovni, ale jsou i zdrojem informací pro samotné rekonstituované rodiny.

V neposlední řadě mohou sloužit jako východisko pro další výzkumy tohoto typu rodiny.

Studie je výstupem první etapy dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga
Rekonstituované rodiny / Reconstituted families
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 161 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-345-6

Zdroj: VÚPSV