Komu hradí pojišťovna očkování proti pneumokokům způsobujícím zápal plic nebo mozkových blan?

Stručně se dá říci, že se jedná o děti do 7 měsíců, seniory nad 65 let a vybrané skupiny chronicky nemocných bez ohledu na věk. Těm může očkování proti pneumokokům uhradit pojišťovna.

Streptokoky jsou baktérie, které způsobují například bolest v krku a zánět krčních mandlí (tonzilitida či angína), zánět plic (pneumonie),  mozkových blan (meningitida) nebo kožní problémy. V těle se vyskytují přirozeně, pro rizikové skupiny však představují významné nebezpečí.

Pneumokok je streptokoková bakterie, která kromě zápalu plic (pneumonie) způsobuje také řadu dalších onemocnění, jako je zánět středního ucha, otrava krve (sepse), septický zánět kloubů (septická artritida) nebo zánět částí srdce (karditida, endokarditida nebo perikarditida).

Komu uhradí očkování proti pneumokokovým infekcím zdravotní pojišťovna?

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je očkování proti pneumokokovým infekcím hrazeno dětem, pokud jim všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do 7. měsíce věku (hrazeno je pak i přeočkování provedené do 15. měsíce věku). Toto očkování není mezi povinnými podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, ale je v rámci očkovacího kalendáře doporučované. Pojišťovna hradí jak vakcínu (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikaci. To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tomto případě je plně hrazená vakcína Synflorix. Pokud si klient vybere vakcínu jinou, musí si uhradit rozdíl v ceně.

Podle téhož zákona je nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím, a to vakcínou Prevenar 13, hrazeno pojištěncům nad 65 let, pokud se pro ně rozhodnou. Stačí jen jedna dávka; potřeba revakcinace následnou dávkou nebyla u dospělých stanovena.

Bez věkových limitů pak mají nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím hrazené lidé, pro které by toto onemocnění bylo vysoce rizikové – pojištěnci s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnci po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnci se závažnými imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo pojištěnci po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. Stejné skupiny rizikových pojištěnců se mohou rozhodnout také pro očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce a budou ho mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Lidé v zařízeních dlouhodobě nemocných a vybrané skupiny pacientů bez ohledu na věk

Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem patří očkování proti pneumokokovým nákazám u vybraných skupin pojištěnců mezi tzv. pravidelná (a tedy povinná) a je samozřejmě hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory a dále o osoby trpící chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem, které jsou umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Vzhledem k tomu, že pneumokokové nákazy ohrožují v dospělosti zejména starší osoby, nabízí VZP z fondu prevence příspěvek 500 Kč na toto očkování klientům ve věku od 50 do 65 let, kteří nepatří do žádné z výše uvedených rizikových skupin. K žádosti je tedy třeba doložit čestné prohlášení, že jejich očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V roce 2020 jsou k žádostem o příspěvek přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které zároveň v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce. Žádost je třeba podat do 30. 11. 2020. Všechny potřebné informace k čerpání příspěvků najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je v rámci preventivní zdravotní péče hrazeno (§ 30, odst. 2):

(2) Hrazenými službami dále jsou

a) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

b) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném

1. proti vzteklině,

2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,

3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,

4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

5. proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

6. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku,

7. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci,

8. proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

c) odběry materiálů prováděné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních poskytovatelů,

e) diagnostika HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostika HIV prováděnou ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí,

f) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.

(3) Hrazenými službami nejsou

a) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

b) odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,

c) diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.