Plánované centrum bude nabízet individualizovanou podporu, která posílí rodičovské kompetence, odlehčí rodičům v péči o děti se zdravotním anebo jiným typem znevýhodnění. Tím umožní dětem setrvat v jejich rodině.

Pro děti, které nemohou zůstat v biologické ani náhradní rodině, centrum zajistí stabilní péči ve stabilním prostředí, které se rodinnému životu co nejvíce přibližuje. Služby budou poskytovány v běžném bydlení, v lokalitě, kde dosud vyrůstaly, a s péčí lidí, kteří se o ně starali a budou vycházet především z potřeb jednotlivých dětí, jejich sociálních a rodinných vazeb tak, jak to odpovídá nejnovějším poznatkům a trendům v péči o děti.

Praha modernizací služeb domova reaguje zejména na resortní roztříštěnosti péče o ohrožené děti mezi tři ministerstva a tři systémy: sociální, zdravotní a školský.

Systém péče o ohrožené děti je zastaralý

„Dnešní systém péče o ohrožené děti neposkytuje ani stabilitu podpory, ani stabilitu navázaných kvalitních vztahů podle potřeb dětí. Výsledkem resortní roztříštěnosti je necitlivé posunování dětí z kojeneckého ústavu do dětského domova nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením. Považuji tento systém za nehumánní a nelidský, a proto jsme se s vedením Dětského domova dohodli na tom, že se pokusíme politování hodný stav změnit,“ říká na adresu nevyhovujícího roztříštěného systému Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Přesun dětí do jiného prostředí je vždy frustrující. „Do jiného dětského domova byly děti ze Zbraslavi přemisťovány vždy, když měly začít chodit do školy. A to přesto, že tady už roky žily, našly si tu své kamarády i blízké dospělé osoby,“ říká ředitelka domova Radka Soukupová. Aktuálně se podle ní podařilo dosáhnout dohody s pracovníky sociálně právní ochrany a výsledkem je, že děti, které měly přijít o známá místa i vztahy, zůstanou v nové domácnosti, vznikající na Zbraslavi v běžném bytě.

„Děti, které se nemohou vrátit do rodin, přejdou do bytů v běžné zástavbě, kde budou žít stejně jako jejich vrstevníci. Místo rodičů se o ně budou starat profesionální vychovatelé. Péče o děti by měla vycházet z jejich potřeb a podpůrné služby by na tyto potřeby měly reagovat,“ shrnuje nejbližší úkoly Radka Soukupová.

Poskytování péče o děti v běžných bytech je směr, kterým se Dětské centrum nyní vydává. Postupně se do běžného bydlení přesune i krizová péče.

Dětský domov rozvine nabídku svých služeb také směrem k podpoře rodičů dětí se zdravotním postižením. Takových služeb je v Praze nedostatek, zejména je třeba posílit odlehčovací služby pro s děti s autismem a zajistit odlehčení pro rodiny, jejichž děti mají kombinované postižení.

„V současné době, bohužel, kapacita a kvalita péče a podpory pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami není dostatečná. Zajištění odlehčovacích služeb umožní rodičům dlouhodobě pečovat také o děti s těžkým postižením. Dítě tak setrvá v rodině a nebude třeba jej umísťovat do pobytové sociální či zdravotní služby. Zajištěním dostatečné pomoci pečujícím rodinám předcházíme nežádoucí ústavní péči o děti,“ uvedla Milena Johnová.

Kromě přímé péče bude posílena také terapeutická pomoc dětem a rodinám a komplexní poradenství pro rodiny. V plánu je také rozvoj terénních služeb zajišťovaných přímo v rodinách.

„Pro zvýšení naděje na život dítěte v běžné rodině plánujeme během podzimu zahájit dlouhodobou kampaň na podporu rozvoje pěstounské péče. Věřím, že zkvalitnění podpory rodinám spolu s posílením kapacity pěstounské péče minimalizují nutnost umisťování dětí mimo rodinné prostředí. Považuji investici do péče o ohrožené děti a podporu jejich rodin za jeden ze základních předpokladů spokojeného života obyvatel hlavního města,“ dodává radní Johnová.

Připravovaný záměr vzniku nového centra navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2019 – 2021 a koaliční závazek současného vedení hlavního města zajistit, aby na území Prahy měly všechny děti možnost vyrůstat v rodině.

Realizace záměru je konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.