Diakonie: Každý rok se na nás obrací více dárců

Díky dárcům, kteří se rozhodli věnovat svůj majetek na dobročinné účely, mohla Diakonie ČCE zrekonstruovat domov pro lidi s postižením a dar ze závěti podpoří také rozšíření speciální školy v Praze.

„Každý rok se na Diakonii obrací více dárců s úmyslem věnovat část svého majetku na pomoc našim klientům. Dar ze závěti od paní Z. Konvičkové významně pomohl na startu našeho střediska v Brně. V domě, který věnovala, sídlí chráněné bydlení, denní stacionář a další služby. Jsme vděční, že můžeme tímto způsobem rozvíjet odkaz našich dárců a pomáhat těm nejzranitelnějším,“ říká Zdeňka Sobotová, vedoucí péče o dárce v Diakonii.

Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října vyhlásila Měsíc dobročinné závěti, během kterého dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují také na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

„Abych celou záležitost osvětlil. Nemám sice ještě věk úplně na umírání, ale moje budoucnost je trochu nejasná. Nepřekypuji zrovna zdravím a člověk neví dne ani hodiny. Nemám děti ani sourozence a rozhodně nechci, aby po mně případně dědili vzdálenější příbuzní! Prospěšným organizacím jsem nějaký čas přispíval drobnou částkou měsíčně. Proto v závěti sepsané a uložené u notáře v nejbližších týdnech bude nezisková organizace uvedena”, říká jeden z dárců k důvodům, proč se lidé

Další inspirativní příběhy dárců najdete tady.

Co by vás mohlo zajímat:

Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636–1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti – www.zavetpomaha.cz

O Diakonii ČCE

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Celorepublikově poskytujeme sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby ve více než 279 zařízeních (střediska a speciální školy). Dále poskytuje Diakonie humanitární pomoc a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí. V Diakonii pracuje přes 2 500 zaměstnanců a více než 1 000 dobrovolníků. Diakonie v současnosti nabízí 217 registrovaných sociálních služeb. V přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.