Práce ve stáří a směrnice EU o rovném zacházení v zaměstnání

U příležitosti 20. výročí přijetí směrnice EU o obecném rámci pro rovné zacházení v zaměstnání vydala organizace AGE zprávu, jak tuto směrnici uplatňovaly a vykládaly soudy EU a vnitrostátní soudy. Publikace byla vydána při příležitosti 11. zasedání otevřené pracovní skupiny OSN pro stárnutí (UN Open-Ended Working Group on Ageing, OEWG), která zkoumala výzvy, se kterými se starší lidé potýkají v přístupu k zaměstnání.

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání zahrnuje věk jako důvod diskriminace. V praxi se však uplatňuje několik zákonných výjimek a zdůvodnění, což podle AGE umožňuje širokou škálu postupů, které omezují právo starších lidí na přístup nebo setrvání na trhu práce.

Mezi překážky rovné účasti na trhu práce patří mimo jiné povinný odchod do důchodu, nepříznivé pracovní podmínky a vynucené změny v pracovní kariéře po dosažení určitého věku.

Vnitrostátní soudy a soudy EU stále považují diskriminaci na základě věku za méně závažnou ve srovnání s jinými důvody diskriminace, a projevují tak předsudky týkající se schopnosti starších lidí pracovat.

Soudy podle organizace AGE například uznávají příčinnou souvislost mezi věkem a schopností plnit profesní povinnosti, ignorují odborné poznatky a umocňují mylnou představu, že věk sám o sobě se rovná křehkosti a činí nás neschopnými pracovat.

Soudní rozhodnutí jsou také založena na omylu, že nucený odchod starší osoby do důchodu vede k tomu , že na trh práce může vstoupit mladší pracovník.

Odepření práva pokračovat v práci na základě domněnky, že starší lidé pobírají důchody, je problematická generalizace, která ignoruje realitu mnoha starších lidí, kteří navzdory pobírání důchodu nemají dostatečné prostředky a mohli by vést k ekonomickým problémům.

Rozhodnutí, která akceptují ageismus na trhu práce, také otevírají otázku používání kritéria věku jako základu pro politiky nebo rozhodování v jiných aspektech života, i když to poškozuje jednotlivce a znamená to neférové ​​zacházení.

Starší pracovníci jsou podle zprávy AGE stále znevýhodňováni, protože:

  • Přetrvávají ageistické stereotypy: manažeři dávají při přijímání a náboru nových zaměstnanců přednost mladším uchazečům nebo lidem středního věku, a vytvářejí také bariéry pro starší pracovníky, kteří váhají se prosadit
  • Nové postupy náboru zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí oslovují pouze mladší potenciální kandidáty
  • Absence věkové různorodosti ve viditelných odvětvích (například v médiích) upevňující myšlenku, že starší pracovníky lze odsunout na vedlejší kolej
  • Nedostatek přístupu a příležitostí pro starší pracovníky k celoživotnímu učení a odborné přípravě přizpůsobené jejich potřebám

Dále:

  • Zaměstnavatelé nevědí o podpoře nebo nemají dostatečný zájem fyzicky přizpůsobit pracoviště běžným změmám souvisejícím se stárnutím a strukturálně podporovat horizontální mobilitu, střídání pracovních míst a zvyšování kvalifikace, které vedou k prodloužení kariéry
  • Existují nejasná pravidla týkající se ukončení zaměstnání kolem nebo po dosažení důchodového věku, některé postupy jsou považovány za diskriminační a některé nejsou
  • Sociální partneři stále využívají možnosti předčasných důchodů při hromadném propouštění a odsuzují tak starší pracovníky k přerušení pracovní dráhy těsně před důchodovým věkem.

Nad rámec této směrnice představuje pro starší ženy, které častěji přebírají odpovědnost za péči, zvláštní výzvu nedostatek adekvátních služeb formální dlouhodobé péče.

Pojem diskriminace neformálních pečovatelů (neformální pečovatelé jsou na trhu práce diskriminováni kvůli potřebám péče o člena rodiny, tj. osobu se zdravotním postižením) by měl být dále prozkoumán a vyjasněn.

Pokud jde o správu směrnice, společnost AGE poznamenala, že orgány pro rovné zacházení mají důležitou úlohu při zvyšování povědomí a analýze potenciálních případů diskriminace na základě věku. Přestože směrnice ukládá vládám konzultace s organizacemi občanské společnosti, organizace starších osob nebyly k diskusi o diskriminaci na základě věku přizvány. Podle AGE byly přizvány pouze k politikám zaměstnanosti, které prodlužují pracovní život.

Evropská komise vypracuje také zprávu o uplatňování směrnice, která se rovněž zabývá diskriminačními důvody jako je zdravotní postižení, náboženské přesvědčení a víra, sexuální orientace, a to na základě příspěvků národních vlád a dalších zúčastněných stran.

Přečtěte si odpověď organizace AGE na konzultaci Komise o uplatňování směrnice o rovném zacházení v zaměstnání.

Zdroj: AGE Platform