Rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem

Řada rodičů nemá zcela jasno, jaký je rozdíl mezi „mateřskou“ a „rodičovskou“. Příručka pro nastávající rodiče má pomoci rodičům zorientovat se v systému vyplácených dávek. Shrnuje nejdůležitější informace k podmínkám pro získání peněžité pomoci v mateřství a k vyplácení rodičovského příspěvku.

Peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, resp. okresní správy sociálního zabezpečení.

Na rodičovský příspěvek, který vyplácí Úřad práce ČR, má nárok každý rodič, jenž po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.

Účelem těchto dávek je finanční podpora rodičů malých dětí v době, kdy se nemohou věnovat práci a veškerou svou energii soustředí právě na své dítě či děti. Ne vždy však mají lidé jasno, jaký je rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem, a často je shodně označují pojmem „mateřská“.

Peněžitá pomoc v mateřství neboli „mateřská“

První podporou, s níž se rodiče setkají, je peněžitá pomoc v mateřství a čerpá ji ten rodič, který s dítětem zůstane doma. Maminky mohou tuto dávku začít čerpat nejdříve 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Tzv. mateřskou můžete ovšem čerpat jen tehdy, pokud v době, kdy na ni nastupujete, jste nemocensky pojištěni a současně jste v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou byli min. 270 dnů účastni nemocenského pojištění, popř. nastupujete alespoň v ochranné lhůtě. Ta může činit až 180 dnů od zániku nemocenského pojištění (u žen). Mateřskou můžete čerpat max. 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí až 37 týdnů. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na dávku.

Otcovská

Smyslem dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, je pomoci novopečeným tatínkům v prvních dnech nebo týdnech po narození dítěte. Už tři roky tak mohou na otcovské strávit celkem 7 kalendářních dnů s novorozencem a pomáhat mamince s péčí o dítě. Od 1. 1. 2022 pak bude doba poskytování otcovské prodloužena na 2 týdny. Tatínkům na otcovské náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění a také je nezbytné, aby byl otec zapsán v rodném listu dítěte, ale rodiče nemusí být sezdáni.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je poskytován ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do devátého měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich započitatelného příjmu. Základní podmínkou nároku na tuto dávku je dočasné převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci z důvodu, že práce, kterou dosud vykonávala, je těhotným ženám zakázána nebo podle ošetřujícího lékaře taková práce ohrožuje její těhotenství. Dále jsou chráněny ženy, které jsou do konce devátého měsíce po porodu převedeny na jinou práci, a zaměstnankyně, které kojí, a jsou proto převedeny na jinou práci.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR. Rodič může čerpat rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte, nevznikne-li mu nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jinak jej lze začít čerpat po dočerpání peněžité pomoci v mateřství. Nárok na RP vzniká rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Zároveň ho neovlivňuje to, zda rodič pracuje. V praxi tak může dítě svěřit zletilé osobě nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodne pro jesle či školku u dítěte mladšího 2 let, pak doba, kterou tam dítě stráví, nesmí přesáhnout 92 hodin měsíčně. Dávku je možné pobírat až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku nejmladšího člena rodiny. V případě vícerčat se celková částka zvyšuje na 450 000 korun.

Měsíční výše dávky se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který stanovila příslušná okresní (příp. Pražská nebo Městská) správa sociálního zabezpečení. Ten se používá při stanovení výše dávky nemocenského pojištění, např. při výplatě peněžité pomoci v mateřství neboli mateřské. Maximální hranici RP má každý svou vlastní – rodič může čerpat až do výše 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, což odpovídá zhruba měsíční výši mateřské. Pokud ale rodič mateřskou nepobíral nebo není možné denní vyměřovací základ stanovit, činí měsíční maximum 10 000 Kč, v případě vícerčat 15 000 korun. Měsíční výši je možné měnit, a to jedenkrát za 3 měsíce.